Furs o spornih s.p-jih, ki delajo kot zaposleni

Finančna uprava je objavila pojasnilo o fizičnih osebah, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju.

pon, 30.03.2015, 10:50

LJubljana – Ali je to res s.p., je vprašanje, o katerem je finančna uprava danes objavila pojasnilo, ki utegne vznemiriti vse širši krog zavezancev in podjetij, ki uporabljajo to obliko dela.

S.p., a po načelih delovnega razmerja

Finančna uprava je objavila pojasnilo o fizičnih osebah, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju. Finančna uprava poroča o »problematiki prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja«. Na kratko: pojasnilo je pomemebno za številne posameznike, ki so ustanovli tako imenovani s.p., prek katerega delajo pretežno ali zgolj za enega samega naročnika, običajno zato, ker se želi podjetje izogniti novim zaposlitvam – in za  »naročnike« njihovih storitev.

»Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja,« poudarjajo v finančni upravi.

Delajo le za eno podjetje

V praksi so po pojasnilih generalnega finančnega urada vedno bolj pogosti primeri, ko fizične osebe registrirajo status s.p., čeprav bodo kontinuirano opravlja le dela po pogodbi le za eno podjetje oziroma drug poslovni subjekt: »Delo se v tej primerih opravlja v delovnih prostorih podjetja, v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene, 8 ur dnevno, pri tem s.p. uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja (npr. delovne pripomočke, potrošni material, računalnik, službeni avto itd.), ob tem pa za uporabo teh sredstev ne plačuje najemnine. Poleg tega delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe podjetja, ki mu omogoča delo pri svojih strankah.«

S.p. v teh primerih praviloma tudi ne sme opravljati iste dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje za svoj račun, niti za račun katere druge pravne ali fizične osebe, ampak le za račun in v imenu podjetja (konkurenčna prepoved), poudarjajo v finančni upravi:  »Storitve mora opravljati sam in ponujati strankam po ceniku podjetja, odsotnost z dela pa mora usklajevati z vodstvom podjetja. Plačilo je dogovorjeno po učinku na podlagi izstavljenega računa enkrat mesečno.« Podjetje s.p-ju izplačuje dohodek, ki mu predstavlja glavni in v večini primerov tudi edini vir dohodka.

Furs: podjetja prek s.p-jev racionalizirajo poslovanje

V teh primerih gre po presoji finančne uprave za očitno odvisno razmerje: ”V opisanem primeru iz narave razmerja izhaja, da je s.p. v odnosu do svojega naročnika (podjetja) v odvisnem razmerju, čeprav je po svojem pravno formalnem statusu s.p., torej fizična oseba, ki bi praviloma morala gospodarsko dejavnost opravljati samostojno in neodvisno.«

»Do tovrstnih primerov urejanja pravnih razmerij za delo prihaja v mnogih podjetjih, ki se odločajo za racionalizacijo svojega poslovanja na način, da določenim profilom zaposlenih delo plačujejo delno ali v celoti prek statusa s.p., ki jih ustanovijo zaposleni, s tem, da jim delovno razmerje pravno formalno preneha in opravljajo enaka dela in naloge na enak način prek statusa s.p,« poudarjajo v finančni upravi.

Prijavi sovražni govor