Začelo se je obdobje Solventnosti 2

Evropske in s tem tudi slovenske zavarovalnice 1. janaurja preklopile na novo zavarovalniško ureditev Solventnost 2.

sre, 06.01.2016, 08:00
Sergej Simoniti, direktor AZN: Varnost zavarovancev se bo povečala

 

Ljubljana – Z novim letom je začela veljati velika zavarovalniška direktiva Solventnost 2. Od zavarovalnic zahteva dovolj kapitala za pokrivanje vseh vrst tveganj, ki se jim izpostavljajo in tako bodo, kot se pričakuje, tudi zavarovanci še bolj zavarovani. Agencija za zavarovalni nadzor zagotavlja - zavarovalnice so tudi po novi ureditvi kapitalsko ustrezne.

Zavarovalniška smernica Solventnost 2 (S2), ki je nastajala desetletje in bila dokončno uveljavljena 1. januarja 2016, prinaša strožja pravila glede kapitalske ustreznosti, saj je treba »pokriti« več oziroma vsa tveganja, ki so jim zavarovalnice izpostavljene. Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je pred pol meseca odgovarjala, da bodo naše zavarovalnice po podatkih, s katerimi razpolaga, ob uvedbi S2 kapitalsko ustrezne. In kaj pravi AZN zdaj, ko poti nazaj v Solventnost 1, po kateri so zavarovalnice delovale doslej, ni več: »Ocena iz decembra še vedno velja. Prvi podatki o dejanski kapitalski ustreznosti zavarovalnic v skladu z zahtevami Solventnosti 2 bodo AZN znani ob prvem uradnem poročanju zavarovalnic, ki bo sredi maja 2016.«

Pojavi se namreč vprašanje, kdaj bo kapitalska ustreznost po novih pravilih in zahtevah Solventnosti 2 razkrita, če naj bi jo te predstavile v letnih poročilih - ali se bo to zgodilo šele leta 2017 ob razkritju letnih poročil za leto 2016? Iz AZN so odgovorili: »AZN že od leta 2014 sprotno preverja pripravljenost zavarovalnic na Solventnost 2. Zavarovalnice so morale v obdobju 2014-2015 agenciji redno poročati o svoji pripravljenosti in posredovati tudi že del poročil, kot da bi Solventnost 2 že veljala. Na tej osnovi je agencija že pred uvedbo Solventnosti 2 sproti preverjala ali in kako dobro so zavarovalnice pripravljene, ali bodo kapitalsko ustrezne, itd. Javnosti pa bodo prvi podatki o kapitalski ustreznosti po Solventnosti 2 dostopni v obliki razkritij v okviru tako imenovanih Poročil o solventnosti in finančnem položaju, ki bodo predstavljala dodatno poročilo k letnim poročilom po mednarodnih računovodskih standardih. Prvo tako poročilo bodo zavarovalnice morale objaviti v letu 2017 za 2016. Za zaključek poslovnega leta 2015 pa veljajo še stara pravila (Solventnost 1).«

Preklop na Solventnost 2 opravljen

Zavarovalnice so nazadnje decembra tik pred uveljavitvijo Solventnosti 2 (S2), kakor smo pisali v Delovi prilogi Svet kapitala, napovedovale, da so zahteve direktive ustrezno implementirale - tako kapitalske kakor tudi druge pomembnejše glede upravljanja, sistema poročanja nadzorniku, torej AZN in na koncu zagotavljale, da bo poslej varnost zavarovancev še večja. Zavarovalnice so odgovarjale, da dosegajo oziroma krepko presegajo zahtevano solventnost oziroma višino solventnostnega količnika.

Ali torej prve dni v novem obdobju Solventnosti 2 lahko ugotovimo, da je sistem urejen tako, da so naše zavarovalnice tudi dejansko že »preklopljene« na novo kapitalsko ureditev? Iz AZN so ta sistem »preklopa« potrdili in poudarili: »Za poslovanje zavarovalnic od 1. januarja 2016 naprej velja novi zakon o zavarovalništvu, ki temelji na načelih Solventnosti 2. Zavarovalnice so v vsakem trenutku dolžne zagotavljati skladnost z veljavno zakonodajo.«

In kako novo solventno obdobje komentirajo po zavarovalnicah? Iz Zavarovalnice Triglav so nam odgovorili: »Izvedli smo prilagoditve na spremenjen izračun kapitalskih zahtev, vzpostavili smo nadgrajen sistem upravljanja tveganj, ki je sposoben identificirati in ovrednotiti vpliv poslovnih odločitev na profil tveganj, na kapital in finančno stanje zavarovalnice ter zagotovili pogoje za poročanje nadzornim organom. V letu 2016 začenjamo s poslovanjem oziroma izvajanjem aktivnosti skladno z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se uporablja od 1. januarja 2016.«

Tudi pri Adriatic Slovenici (AS) so potrdili svoje lanskoletne napovedi o pripravljenosti na neproblematičen prehod v ureditev, ki jo zahteva S2. AS: »S 1. januarjem 2016 smo v zavarovalnici AS v popolnosti skladni z zahtevami nove zavarovalniške ureditve, katere glavni cilj je prepoznavanje vseh tveganj, ki smo jim zavarovalnice izpostavljene, seveda z namenom zagotavljanja še večje varnosti našim zavarovancem.« Prav tako je s 1. januarjem 2016 skladna z zahtevami Solventnosti 2 tudi Pozavarovalnica Sava. Sava Re: »Vsi procesi so bili izvedeni v skladu z načrti in v predpisanih rokih. Tekoče aktivnosti bodo zajemale predvsem številne izračune in poročanja, ki jih direktiva narekuje.«

Izzivi Solventnosti 2

Kaj bo po uvedbi S2 težje - vzdrževati kapitalsko ustreznost ali izbirati ustrezne naložbe? Iz Zavarovalnice Triglav so nam odgovorili: »Od velikosti, obstoječe kapitalske ustreznosti ter naložbene politike posamezne zavarovalnice je odvisno, kateri vidik ji bo večji izziv. Na splošno menimo, da bo uvedba novega režima imela največji vpliv na manjše zavarovalnice, saj bodo morale izpolnjevati višje kapitalske zahteve in hkrati – tako kot ostali - poslovati ob trenutno nižjih donosih finančnih naložb. Predpostavljamo, da bo zanje predstavljal dodaten napor tudi izpolnjevanje zahtev glede postavitve kapitalskih modelov, ORSA (»lastna ocena tveganja in solventnosti«), izpolnjevanje zahtev poročanja in obveščanja idr. Glede na navedeno menimo, da bo zato Solventnost 2 na določenih zavarovalnih trgih lahko povzročila večjo konsolidacijo in koncentracijo trga.«

Ali bodo zavarovanja dražja?

Ali lahko pričakujemo, da se bodo določena zavarovanja zaradi S2 podražila? Pri Triglavu odgovarjajo, da zahteve, ki jih prinaša Solventnost 2, lahko vplivajo na večjo variabilnost dobičkonosnosti obstoječih produktov in na razvoj bodočih produktov. Zavarovalnica Triglav: »Lahko se zgodi, da bodo nekatere zavarovalnice na področju življenjskih zavarovanj morale presojati svojo ponudbo produktov z zajamčenimi donosi in višino svojih jamstev. Na področju premoženjskih zavarovanj pa se bodo še bolj skrbno presojala prevzeta tveganja zavarovalnic v povezavi s cenami produktov.« Pri zavarovalnici AS obljubljajo: »Zaenkrat premij zavarovalnih produktov ne bomo višali.« Podobno so prepričani tudi pri Savi Re, kjer odgovarjajo: »Zaradi uvedbe S 2 ne pričakujemo podražitve zavarovalnih produktov.«

Prijavi sovražni govor