Eko sklad tudi za eko vozila

Na voljo bo 500.000 evrov nepovrat­nih sredstev. Zanje se bodo lahko potegovali občani, samostojni podjetniki in zasebniki.

ned, 09.10.2011, 07:00

Posameznikom, ki bi želeli v kratkem zamenjati azbestno kritino, kupiti vozilo z električnim ali hibridnim pogonom, večji gospodinjski aparat energijskega razreda A ali višjega, vgraditi malo čistilno napravo ali postaviti zbiralnik za deževnico, Eko sklad ponuja ugodna posojila. Še ta mesec bo začel izvajati tudi tri nove programe dodeljevanja nepovratnih sredstev: za električna, hibridna in vozila na bioplin ter za prenovo vrtcev in šol.

Prvi od novih programov je namenjen spodbujanju nakupa novih baterijskih električnih vozil, novih priključnih hibridnih vozil ter predelave obstoječih vozil z zamenjavo motorja z notranjim zgorevanjem z električnim pogonskim agregatom. Na voljo bo 500.000 evrov nepovrat­nih sredstev, za katera se bodo lahko na dveh javnih pozivih potegovali tako občani kot samostojni podjetniki in zasebniki. Drugi novi program bo spodbujal nakup vozil na stisnjeni zemeljski plin ali bioplin (namenjen bo javnemu potniškemu prometu). Na razpolago bo 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Letos prvič pa bodo nepovratne finančne spodbude Eko sklada namenjene tudi gradnji ali celoviti prenovi vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter knjižnic v lasti občin. Zanje bo rezerviranih 4,5 milijona evrov, vendar le za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ter prenovo teh stavb. Višina spodbude je sicer odvisna od priznanih stroškov naložbe, a znaša v tem primeru največ 20.000 evrov.

Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše, namestitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter obsežnejša obnova obstoječih stanovanjskih stavb z izvedbo najmanj treh ukrepov za učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije ali druge z javnim pozivom določene naložbe varstva okolja, pa je lahko posamezno posojilo tudi višje. Kakor so sporočili z Eko sklada, lahko znaša do 40.000 evrov, vendar ne sme biti višje od priznanih stroškov naložbe. »Obrestna mera za posojila je gibljiva, vezana na trimesečni evribor s fiksnim pribitkom 1,5 odstotka,« so povedali na Eko skladu, kjer imajo letos za kreditiranje občanov na voljo osem milijonov evrov.

Občani lahko zaprosijo tudi za nepovratna sredstva, če so naložbe, ki jih načrtujejo, skladne z javnimi pozivi Eko sklada z oznako 6SUB-OB11 (gre za poziv, namenjen denimo za vgradnjo sončnih kolektorjev, kotla na lesno biomaso, toplotne črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje z obnovljivimi viri, vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotne izolacije fasade ali strehe pri obnovi stavbe, pa tudi vgradnjo energijsko učinkovitega prezračevanja). Če stroški za naložbo iz tega poziva presegajo 20 tisoč evrov, lahko občan za njeno izvedbo pridobi tako nepovratna sredstva kot ugodno posojilo in naložbo v celoti financira s sredstvi Eko sklada.

Javni poziv Eko sklada z oznako 7SUB-OB11 pa je namenjen samo za naložbe v toplotno izolacijo fasade ali strehe, vgradnjo centralne kurilne naprave na obnovljivi vir energije ter vgradnjo termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem ogrevalnega sistema večstanovanjskih stavb in sistema delitve stroškov za toploto. Vlogo za pridobitev teh sredstev lahko v imenu etažnih lastnikov vloži upravnik stavbe.

Oba javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom veljata do konca leta. »Razpisane vsote se bodo skladno s sprejetim rebalansom poslovnega in finančnega načrta Eko sklada še v tem mesecu povišale za šest milijonov evrov, tako da bo skupaj 18 milijonov evrov nepovratnih sredstev zadoščalo do konca leta oziroma do objave novih javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za leto 2012,« so povedali.
Sonja Kelšin, sekretarka Eko sklada, opozarja, da je za pridobitev ugodnega posojila ali nepovratnih sredstev zelo pomembno predvsem to, da občani pošljejo vlogo še pred izvedbo načrtovanega ukrepa ali naložbe.

Na Eko skladu opažajo, da je interes občanov za pridobitev nepovrat­nih sredstev zelo velik. Največ so jih doslej dodelili za zamenjavo starega zunanjega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitim. Po višini dodeljenih sredstev sledijo naložbe v toplotno izolacijo fasade ter vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov. »Z javnim pozivom 6SUB-OB11 je določeno, da lahko za posamezen ukrep učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, pri katerem priznani stroški ne dosežejo 20 tisoč evrov, občan pridobi le eno spodbudo Eko sklada, obeh hkrati za isto naložbo pa ne. Ugotavljamo, da se občani raje odločajo za nepovratna sredstva, zato se je obseg kreditiranja okoljskih naložb zmanjšal. Premalo pa izrabijo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in posojila hkrati za finančno zahtevnejše naložbe, pri katerih priznani stroški presegajo 20 tisoč evrov,« so pojasnili na Eko skladu.

Prijavi sovražni govor