Krka v Nemčiji prodala več, v Rusiji manj

Na zmanjšanje poslovnih izidov je vplivala predvsem manjša prodaja v Rusiji in Ukrajini, kljub temu Krkine delnice lani pridobile devet odstotkov vrednosti.

A. S., C. P.
čet, 03.03.2016, 13:45; spremenjen: 19:04

Grega Meden, KD Skladi

Rezultati poslovanja Krke so v okviru pričakovanj, ki pa so bila že vnaprej nizka. Krka namreč ni več generičen tiger, to pa so opazili tudi tuji finančni vlagatelji, ki po Krkinih delnicah praktično ne povprašujejo več. Izjema so za zdaj le hrvaški pokojninski skladi. Denarni tok EBITDA je bil lani kar za 67 milijonov evrov nižji kot v letu 2014 medtem ko so čisti dobiček uspeli ohraniti na podobni ravni  zahvaljujoč sproščanju rezervacij in delno valutnemu ščitenju. Rusija in Ukrajina ostajata očitno še naprej velik problem, medtem ko zahodna Evropa ostaja svetla točka.

Jože Colarič, predsednik Krkine uprave

Iz naslova občasnih zavarovanj tveganja zaradi nestanovitnega tečaja ruskega rublja je skupina Krka ustvarila 16,5 milijona evrov neto finančnih prihodkov. To je precej nevtraliziralo vpliv negativnih tečajnih razlik, ki so skupaj za vse valute znašale 35 milijonov evrov, tako da je bil skupni negativni finančni rezultat iz naslova tečajev tujih valut 18,5 milijona evrov.

 

Novo mesto − Krka je v letu 2015 po nerevidiranih podatkih ustvarila za 146,3 milijona čistega dobička, za odstotek več kot leta 2014. Čisti (nerevidirani) dobiček skupine Krka je lani dosegel 158,2 milijona evrov, za pet odstotkov manj kot predlanskim.

Skupina Krka je prodala za 1164,6 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je dva odstotka manj kot v letu 2014, količinsko pa predstavlja 3,3-odstotno rast. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1084,7 milijona evrov, kar predstavlja več kot 93 odstotkov prodaje. Matična Krka je prodala za 1086,5 milijona evrov, štiri odstotke manj kot leta 2014.

Manjša prodaja tudi v Romuniji in na Češkem

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 199,4 milijona evrov je bil 28 odstotkov manjši kot v letu 2014. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,7 milijona evrov se je zmanjšal za 18 odstotkov. Na zmanjšanje poslovnih izidov je po pojasnilu predsednika Krkine uprave Jožeta Colariča vplivala predvsem manjša prodaja od načrtovane kot posledica neugodnega gibanja tečajev nekaterih valut (Ruska federacija, Ukrajina) in tudi manjše prodaje na nekaterih večjih trgih (Romunija, Češka).

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v letu 2015 je znašal 13,6 odstotka (družbe Krka 13,5 odstotka), delež dobička iz poslovanja v prodaji je 17,1 odstotka (družbe 15,3 odstotka) in delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji 26,3 odstotka (družbe 22,9 odstotka). Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 11,5 odstotka (za družbo 10,4 odstotka), donosnost sredstev (ROA) pa 8,8 odstotka (za družbo 8,3 odstotka).

Velika vlaganja v raziskave in razvoj

V letu 2015 so v skupini Krka registrirali 24 novih izdelkov (19 zdravil na recept, tri izdelke brez recepta in dva veterinarska izdelka) v 58 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke po različnih evropskih in nacionalnih registracijskih postopkih v različnih državah na novo pridobili 560 registracij.

Za dva izuma so vložili patentne prijave, na podlagi prioritetnih prijav iz leta 2014 pa so vložili štiri mednarodne patentne prijave. V Sloveniji so prijavili 62 blagovnih znamk, vložili so tudi 47 mednarodnih in 20 nacionalnih prijav blagovnih znamk.

V skupini Krka so v letu 2015 za naložbe namenili 95,9 milijona evrov, od tega 69,6 milijona evrov v obvladujoči družbi in 26,3 milijona evrov v odvisnih družbah. Skupni znesek, ki vključuje tudi prevzete obveznosti za naložbe po že sklenjenih pogodbah, je 158,5 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Povečali število zaposlenih

Konec leta 2015 je bilo v skupini Krka 10.564 zaposlenih, od tega 4907 (46,5 odstotka) v Sloveniji in 5657 v tujini. Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 65, za en odstotek. V tujini se je število zaposlenih povečalo za 45, v Sloveniji pa za 20.

Delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo v skupini Krka predstavlja 55 odstotkov, to je 5792 zaposlenih. Med njimi je 152 doktorjev znanosti ter 349 magistrov znanosti in specialistov.

Načrti za leto 2016

V skupini Krka za leto 2016 načrtujejo prodajo v višini 1,210 milijarde evrov, čisti dobiček pa v višini 160 milijonov evrov. Predvidena vrednost naložb je 162 milijonov evrov, namenili pa jih bodo predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture.

Za leto 2016 načrtujejo povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer za skupaj dobre štiri odstotke.

Prijavi sovražni govor