Skupščina Laškega aprila o iztisnitvi malih delničarjev

Nizozemski Heineken, ki ima 97,61 odstotka Laškega, bo za vsako delnico plačal 25,56 evra. Leto 2016 bo prelomno.

Ba. Pa., B. K., STA
sre, 09.03.2016, 10:04; spremenjen: 15:06

Prodaja piva nekoliko manjša

Skupina Laško (Pivovarna Laško, Pivovarna Union in Vital Mestinje) je v letu 2015 prodala 2,5 milijona hektolitrov vseh pijač, kar je 0,7 odstotka pod zastavljenim planom in dobrih 5 odstotkov manj kot leta 2014. V tej časovni primerjavi je zrasla prodaja vode, prodaja piva pa se je zmanjšala za 4 odstotke. Še nekoliko bolj je upadla glede na plan. V segmentu piva še naprej rastejo trgovske znamke. Skupina Laško nadaljuje optimizacijo prodajnega portfelja, kar pomeni tudi prenehanje prodaje proizvodov, ki niso dovolj profitabilni.

Ljubljana − Skupščina Pivovarne Laško bo 11. aprila odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe. Nizozemski Heineken, ki ima neposredno in posredno v lasti 97,61 odstotka Laškega, bo manjšinskim delničarjem za vsako delnico plačal 25,56 evra. Taka je bila cena za delnico tudi v nedavni prevzemni ponudbi.

Nizozemski Heineken ima neposredno v lasti 8.536.308 delnic Laškega (97,58 odstotka) in posredno prek Pivovarne Union še 2164 odstotka (0,03 odstotka).

Heineken je v prevzemni ponudbi, ki je veljala od 17. novembra do 15. januarja, pridobil še 43,49-odstotni delež pivovarne, potem ko je imel pred tem v lasti 53,43-odstotni delež, ki ga je spomladi lani pridobil od konzorcija prodajalcev Laškega. Takrat je za delnico plačal 25,56 evra, kolikor je bila cena tudi v prevzemni ponudbi in je zdaj ponujena malim delničarjem.

Po izstisnitvi malih delničarjev se bodo delnice pivovarne umaknile z Ljubljanske borze, izhaja iz sklica skupščine Pivovarne Laško.

Delničarji bodo sicer odločali tudi o uporabi 14,34 milijona evrov bilančnega dobička, ki naj bi po predlogu uprave, ki jo vodi Dušan Zorko, ostal nerazporejen in se bo o njem odločalo v prihodnjih letih, ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2015.

O uporabi bilančnega dobička bodo odločali tudi delničarji Pivovarne Union, ki je v lasti Pivovarne Laško. Po predlogu uprave, ki jo vodi Zorko, naj bi 5,19 milijona evrov bilančnega dobička ostalo nerazporejenega in se bo o njem odločalo v prihodnjih letih. Odločali bodo tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2015.

Pod črto normalizirani dobiček

Skupina Laško je leto 2015 sklenila z izgubo v višini 17,9 milijona evrov, upoštevaje prevrednotenje nepremičnin, popravke vrednosti, slabitve finančnih naložb in obračunane terjatve za odloženi davek, pa je bil rezultat krepko pozitiven: normalizirani čisti dobiček v višini 15,4 milijona evrov.

Skupina je lani ustvarila 173,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje (v tej vsoti je upoštevana samo ohranjena dejavnost, brez odprodanih družb), kar je za 1,8 odstotka več kot v letu 2014.  Od tega je 78,1 odstotka prihodka (nekoliko več kot leto prej) zaslužila v Sloveniji, ostalega pa s prodajo v tujini, največ na trgu Italije ter trgih nekdanje Jugoslavije, predvsem Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Poslovni odhodki so znašali186,1 milijona evrov oziroma za 23,3 odstotka več kot leto prej.

Poslovni izid iz poslovanja (Ebit) je bil negativen (v višini 9,8 milijona evrov), Ebitde pa je bilo za 0,3 milijona evrov. Enkratni poslovni dogodki, ki so negativno vplivali na oba kazalnika, so bili predvsem odhodki zaradi prevrednotenja nepremičnin in naložbenih nepremičnin (za 29 milijonov evrov). Če ne bi bilo tovrstnih enkratnih dogodkov, bi bil Ebit 23,5 milijona evrov, normalizirana Ebitda pa 33,6 milijona evrov, oboje torej blizu predlanskim rezultatom.

Izid iz financiranja, ki je bil negativen (osem milijonov evrov), je bil kljub vsemu precej boljši kot leto prej. Razlog za to je poplačilo bančnih posojil, saj je novi lastnik, Heineken, poplačal stare kredite in odprl kreditne linije pod ugodnejšimi pogoji, k izboljšanju rezultat pa sta pripomogli tudi kupnini za Radensko in Delo.

Obvladujoča družba skupine, Pivovarna Laško,  je v letu 2015 kljub 5,1 odstotka slabši količinski prodaji na domačem trgu in 19,3-odstotnemu upadu na tujih trgih, ustvarila 91,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je enako kot v letu 2014. Od tega je na domačem trgu je prodala za 73,8 milijona evrov proizvodov, storitev in blaga (za 1,4 odstotka več), na tujih trgih pa za 17,4 milijonov evrov ali za 5,5 odstotka manj kot v letu 2014.

Poslovni rezultat iz poslovanja družbe Pivovarna Laško je bil negativen (9,9 milijona evrov), upoštevaje enkratne poslovne dogodke pa je je bil v skoraj enaki višini – pozitiven. Tudi denarni tok iz poslovanja (Ebitda) je bil v rdečem (minus 5,4 milijona evrov), normalizirana Ebitda pa pozitivna v višini 13,6 milijona evrov. Normalizirani čisti dobiček obvladujoče družbe, v katerem so upoštevani pozitivni in negativni učinki enkratnih dogodkov, je znašal 1,7 milijona evrov.

Leto 2016 bo za družbo prelomno zaradi pravne združitve ljubljanske in laške pivovarne. Zato je poslovni načrt enoten: prodaja 2,3 milijona hektolitrov piva, brezalkoholnih pijač in vod, od tega 70 odstotkov na slovenskem trgu, 150 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, 29 milijonov normalizirane Ebitde in 8,8 milijona evrov investicij.

Prijavi sovražni govor