V Adriinem NS še Bošnjak in Pojbič

Andrej Bošnjak in Tadej Pojbič sta bila na današnji skupščini Adrie Airways izvoljena za člana NS družbe.

pet, 29.06.2012, 18:14

Brnik - Adria Airways je konec marca zaradi zapletov na seji nadzornikov ostala brez sklepčnega nadzornega sveta. Vinko Može je takrat kot predstavnik Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) odstopil s položaja predsednika nadzornega sveta, odstopne izjave pa so podali še trije člani, in sicer Tadej Krašovec kot predstavnik Nove Ljubljanske banke (NLB) ter Silva Rogelj in Darja Mataj kot predstavnici zaposlenih, piše STA.

V nadzornem svetu Adrie Airways sta ostala Sergej Goriup kot predstavnik AUKN in Tone Pekolj kot predstavnik Abanke Vipa. Zaposlene sta v nadzornem svet nato znova začeli zastopati Rogljeva in Matajeva, sodišče pa je Bošnjaka iz vrst NLB in Pojbiča iz vrst AUKN za manjkajoča člana nadzornega sveta imenovalo že 10. aprila oziroma 18. maja. Danes ju je skupščina imenovala za mandatno obdobje štirih let.

Delničarji so se seznanili tudi s posebnim revizorjevim poročilom o izsledkih posebne revizije, ki jo je opravila revizijska družba BDO revizija. Skupščina je upravi naložila, da na podlagi rezultatov posebnega revizijskega poročila pridobi pravno oceno glede utemeljenosti vložitve odškodninskih tožb.

Uprava družbe mora na naslednji skupščini poročati delničarjem o morebitnih vloženih tožbah in je dolžna posebno revizorjevo poročilo predložiti organom pregona. Revizija poslov za zadnjih pet let se med drugim nanaša na izgradnjo poslovne stavbe in tretjega hangarja, nepremičninske posle, sklenitev pogodb za svetovalne storitve, obračunavanje plač in ekonomsko upravičenost nakupa letal ter uvedbo ali ukinitev posameznih destinacij.

O razrešnici odločali glede na člane

Skupščina je o razrešnici za delo v poslovnem letu 2011 odločala ločeno glede na posameznega člana organa vodenja in nadzora.

Razrešnice ni podelila Tadeju Tufku, Marjanu Ravnikarju, Klemnu Boštjančiču in Robertu Vugi kot članom organa vodenja za delo v letu 2011. Članom organa nadzora v letu 2011 Maksu Tajnikarju, Primožu Klemnu in Urbanu Demšarju skupščina ni podelila razrešnice, članom organa nadzora Klemnu Boštjančiču, Robertu Vugi in Emilu Kumru pa je bila razrešnica podeljena.

Skupščina je podelila razrešnico Vinku Možetu, Tadeju Krašovcu, Sergeju Goriupu, Tonetu Pekolju, Silvi Rogelj in Darji Mataj za delo v nadzornem svetu v letu 2011. Skupščina je ponovno odločala o podelitvi razrešnice organu nadzora za delo v poslovnem letu 2010 in razrešnice ni podelila.

Skupščina je za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2012 imenovala ljubljansko revizijsko družbo Constantia Plus, potrdila politiko prejemkov članov uprave za letošnje leto in sprejela odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

Prijavi sovražni govor