V Krki in Leku več kot 900 doktorjev in magistrov

Obe družbi uspešno poslujeta, vlagata v raziskave in razvoj, zaposlujeta, sta izvozno usmerjeni in družbeno odgovorni.

pon, 07.03.2016, 07:01

Obe naši farmacevtski družbi sta tudi lani nadaljevali uspešno poslovanje. V Krki so lanske poslovne rezultate in letošnje načrte predstavili prejšnji teden. V Leku še ne, kljub temu pa so postregli z nekaterimi lanskimi podatki, vendar ne finančnimi.

Skupina Krka je lani s prodajo izdelkov in storitev ustvarila 1,164 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot predlani, količinsko pa se je prodaja povečala za 3,3 odstotka. Nerevidiranega čistega dobička je bilo 158,2 milijona evrov oziroma pet odstotkov manj kot leto pred tem. Za letos načrtujejo prodajo v višini 1,210 milijarde evrov, čisti dobiček pa v višini 160 milijonov evrov.

»Za naložbe bomo glede na načrt namenili 162 milijonov evrov, predvsem za povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture doma in v odvisnih družbah v tujini. Načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za dobre štiri odstotke, kar je več kot lani,« pravi predsednik uprave Krke Jože Colarič.

Nevtralizirali vpliv negativnih tečajnih razlik

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 199,4 milijona evrov je bil lani za 28 odstotkov manjši kot leta 2014, dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,7 milijona evrov pa se je zmanjšal za 18 odstotkov. Colarič pojasnjuje, da je na zmanjšanje poslovnih izidov vplivala predvsem manjša prodaja od načrtovane kot posledica neugodnega gibanja tečajev nekaterih valut v Ruski federaciji, Ukrajini in Kazahstanu in tudi manjše prodaje na nekaterih večjih trgih, predvsem v Romuniji in na Češkem.

Lani je delež čistega dobička v prodaji skupine Krka znašal 13,6 odstotka, delež dobička iz poslovanja v prodaji 17,1 in delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji 26,3 odstotka. Donosnost kapitala (ROE) je znašala 11,5, donosnost sredstev (ROA) pa 8,8 odstotka.

Ker je Krka že omenjeno nestanovitnost tečaja ruskega rublja lani občasno zavarovala in s tem zmanjšala tveganja je ustvarila 16,5 milijona evrov neto finančnih prihodkov. To je večinoma nevtraliziralo vpliv negativnih tečajnih razlik, ki so za vse valute skupaj znašale 35 milijonov evrov, tako da je bil skupni negativni finančni rezultat iz tečajev tujih valut 18,5 milijona evrov.

Uspešno so prestali presojo ameriške FDA

Tako Krka kot tudi Lek sta lani veliko vlagala v raziskave in razvoj. Lekov lastnik Novartis je v zadnjih letih v svojo družbo v Sloveniji vložil povprečno 130 milijonov evrov na leto. Več kot polovica teh sredstev je namenjenih razvoju, poleg tega so vlagali v posodabljanje in širitev proizvodnih zmogljivosti. Zadnja je bila v biofarmacevtiki v Mengšu v vrednosti dobrih deset milijonov evrov, zato zdaj tam poleg učinkovin za podobna biološka zdravila razvijajo tudi končne biofarmacevtske izdelke. Z novimi laboratorijskimi prostori so pridobili sto novih delovnih mest za različne strokovnjake. Lekova biofarmacevtika v Mengšu bo tudi v prihodnje pomemben center biotehnološke odličnosti za Sandoz in Novartis.

Lani je bilo naložb še veliko več. Aprila so odprli nove prostore za tiskanje in vizualni nadzor tablet ter novo proizvodno linijo v Ljubljani. Septembra so povečali obrat za proizvodnjo Lekovega probiotika v Mengšu in odprli novo visokoregalno skladišče v Pakirnem centru Lendava, ki bo omogočalo nadaljnjo rast proizvodnih kapacitet. Gre za do zdaj največjo posamezno naložbo Novartisa v Sloveniji. V proizvodnji penicilinskih izdelkov na Prevaljah so novembra postavili novo pakirno linijo, ki bo za okoli 40 odstotkov povečala zmogljivosti pakiranja tablet.

Uspešno so prestali najzahtevnejšo presojo ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA) na kar treh lokacijah (Ljubljana, Mengeš in Lendava). Za naložbe v varovanje okolja je Lek lani namenil 3,2 milijona evrov. Podaljšal je registracijo v sistemu Evropske unije za okoljevarstveno vodenje in presojo (EMAS) za obdobje treh let. Uspešno so prestali tudi redno presojo standarda kakovosti za upravljanje okolja ISO 14001 in certifikacijsko presojo ravnanja na področju varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, izpolnili pa so tudi vse zahteve za ponovno certificiranje po Programu odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo POR, Responsible Care.

Velike naložbe doma in v družbah v tujini

V skupini Krka so lani za naložbe namenili 95,9 milijona evrov, od tega 69,6 milijona v obvladujoči družbi in 26,3 milijona evrov v odvisnih družbah. Skupni znesek, ki vključuje tudi prevzete obveznosti za naložbe po že sklenjenih pogodbah, je 158,5 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Na osrednji lokaciji Krke v Ločni v Novem mestu so končali gradnjo obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v vrednosti 200 milijonov evrov. Ta jim zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Ob zagonu so zagotovili približno tretjinsko tehnološko opremljenost. Postopno bodo dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

V Krškem so v dveh letih končali nov kompleks za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, s katerim so povečali proizvodne zmogljivosti. Naložba je vredna 85 milijonov evrov. V Ljutomeru so končali naložbo v nov obrat za proizvodnjo nove generacije pastil, vredno 11,5 milijona evrov. Konec junija se je začela gradnja ključne naložbe za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v prihodnjih letih. Gre za 54 milijonov evrov vreden Razvojno-kontrolni center (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Ločni, ki bo v neposredni bližini drugih treh RKC in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Gradnja objekta s skupno površino 18.000 kvadratnih metrov bo trajala dve leti.

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah je Krka-Rus 2 v Istri pri Moskvi v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, lani pa so začeli vgrajevati dodatne tehnološke in logistične opreme. S tem bodo zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki bo znašala 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Vrednost celotne dodatne opreme je ocenjena na 30 milijonov evrov.

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bodo zaradi širitve proizvodnega programa preuredili skladiščno-distribucijski del obrata ter tako pridobili nove laboratorijske in proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujejo v prvem trimesečju 2017. Naložba je ocenjena na 31 milijonov evrov.

Nova delovna mesta in visoka izobrazba

Naložbam so sledila tudi dodatna zaposlovanja. Tako je Lek lani ustvaril 348 novih delovnih mest, Krka pa nekaj več kot sto. Lek je leto 2015 končal z več kot 3350 zaposlenimi, skupina Krka pa jih je imela v Sloveniji 4907, v tujini 5657, skupaj torej 10.564.

Visokošolsko izobrazbo v Leku ima več kot 47 odstotkov vseh zaposlenih, od tega je več kot 410 magistrov in doktorjev znanosti. V Krki je z najmanj univerzitetno izobrazbo 55 odstotkov zaposlenih. Med njimi je 152 doktorjev znanosti ter 349 magistrov znanosti in specialistov.

Prijavi sovražni govor