Istospolno usmerjeni proti agenciji za knjigo

Škuc trdi, da se na razpisih JAK dogaja diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, agencija pa očitke zavrača.
Objavljeno
11. september 2017 16.32
Valentina Plahuta Simčič
Valentina Plahuta Simčič

Javna agencija za knjigo (JAK) in krog pisateljev, zbranih okoli društva Škuc, zadnje čase ne govorijo istega jezika. Škuc se je namreč prijavil na dva razpisa JAK, argumentacija komisije, ki je njihovi vlogi ocenjevala, pa se je Škucu vedno znova zdela problematična oziroma diskriminatorna do istospolno usmerjenih. Zadeva, ki se vleče že nekaj časa, je sedaj kulminirala z mnenjem varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.

Prvič je do kratkega stika prišlo že leta 2016, ko je Škuc prejel odločbo JAK o sofinanciranju njihovega projekta s področja Literarne prireditve. Strokovna komisija je s subvencijo podprla Živo književnost, LGBT branja pa ne, in sicer z argumentom, da le-ta ostajajo vse preveč ekskluzivno zaprta v lasten krog in da niso v dialogu z drugače usmerjenimi ustvarjalci.

Letos se je zgodba ponovila ob razpisu JAK za podporo projektom poklicnega usposabljanja na področju knjige, ko je Škuc za delavnice pisanja literature LGBT dobil od JAK pol manj sredstev kot leto prej, in sicer z argumentom, da ostajajo »dejavnosti Škuca na tem področju usmerjene pretežno v krog LGBT populacije in manj komunicirajo s sorodnimi programi v slovenskem knjigotrškem prostoru…«, ter da bo »promocija projekta potekala skoraj izključno po kanalih znotraj skupnosti LGBT in bo namenjena izključno specifični ciljni skupini«.

Škuc se je na to mnenje strokovne komisije JAK, ki ga je ocenil kot homofobno in diskriminatorno, pritožil na ministrstvo za kulturo. To je njihovo vlogo zavrnilo.

Nato je Škuc podal »prijavo diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti« tudi varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer. Ta je v dopisu, ki ga je poslala Škucu, zapisala, da bi iz že omenjeni navedb JAK lahko izhajala diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti pri kandidiranju za javna sredstva.

Mnenje Škuca o zadevi povzema Brane Mozetič: »Prepričani smo, da vsebina odločitev JAK in ministrstva za kulturo kot pritožbenega organa pomeni kršitev do osebnega dostojanstva kot ustavne pravice (34. člen URS) skupine ljudi, ki jo predstavljamo in je tradicionalno in dejansko družbeno ogrožena in depriviligirana.

Zato je ravnanje obeh oblastnih organov po našem prepričanju primer očitne diskriminacije pripadnikov ogrožene družbene skupine kot ogrožene manjšine, opredeljive na temelju spolne usmerjenosti, zatorej pomeni neposredno in očitno kršitev 14. člena Ustave RS.«


JAK podpira LGBT projekte
Direktor JAK Aleš Novak meni, da Mozetič mnenje varuhinje človekovih pravic napačno interpretira: »Varuhinja po našem mnenju ni razsodila in tudi ne trdi, da je prišlo do diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, pač pa, da bi na podlagi utemeljitve komisije morda lahko prišlo do diskriminacije.

Da bi bila tovrstna diskriminacija komisije nedopustna, soglašamo, prepričani smo tudi, da komisija ni imela v mislih spolne diskriminacije, pač pa pričakovanja v zvezi s povezovanjem, čim večjo vpetostjo projekta v polje knjige in ustrezno visokim številom udeležencev oziroma dosegom projekta, za katerega je prijavitelj prejel javna sredstva. Programe in projekte, namenjene LGBT skupnosti, agencija podpira že vrsto let in menimo, da ni utemeljenih razlogov za tovrstne očitke.

Ker je komisija prijavitelju sredstva dodelila, o diskriminaciji torej zagotovo ni moč govoriti.« Poleg tega nam je Aleš Novak posredoval podatke, iz katerih je razvidno, da JAK kontinuirano sofinancira LGTB vsebine ŠKUC, na določenih področjih njihove subvencije celo rastejo.


Komisija govori o insinuacijah
Jaroslav Skrušný, predsednik strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture JAK, ki je ocenjevala vloge Škuca, seveda tudi zavrača vsakršne očitke o diskriminaciji istospolno usmerjenih. »Naša komisija je v letošnjem razpisu za program usposabljanja založniških in knjigotrških delavcev obravnavala pet vlog, med njimi tudi prijavo društva ŠKUC.

Glede na zmanjšana sredstva za ta program v primerjavi s prejšnjimi leti je sredstva med prijavitelje razdelila v ustrezno zmanjšanem obsegu. Pri tem je striktno upoštevala zgolj profesionalne kriterije za delitev sredstev, ki jih je sprejel JAK in ki med drugim upoštevajo tudi 'Pomen in vlogo kulturnega projekta za krepitev slovenskega založništva oziroma knjigotrštva, krepitev poklicnih kompetenc zaposlenih na področju založništva in knjigotrštva ter dvig kakovosti in prodaje izdanih knjig in revij'.

In prav pri tem kriteriju je komisija v vlogi prijavitelja ŠKUC – v primerjavi z drugimi prijavitelji – ugotovila manjši obseg odmevnosti in vplivnosti njihovega prijavljenega programa na krepitev slovenskega založništva oz. knjigotrštva in nekoliko ožje segajoči vpliv na dvig kakovosti in prodaje izdanih publikacij, kot ga je bilo moč ugotoviti pri drugih prijaviteljih.

In zgolj zato je komisija vlogi ŠKUC dodelila nekaj manj sredstev od zaprošene vsote, nikakor pa je pri odločitvi niso vodili kakšni drugi kriteriji. Zato vsakršne insinuacije s strani prijavitelja, ki mu – tako kot nobenemu drugemu letošnjemu prijavitelju – niso bila odobrena v celoti zaprošena sredstva, kategorično zavrača,« je povedal Skrušný.