V enoti Palček čakajo na načrt za sanacijo igrišča

Monitoring tal otroških igrišč: novembra so vzorce odvzeli na 29 od predvidenih 31 lokacij.

pet, 05.02.2016, 06:00
Financiranje

Leta 2014 je MOL za izvedbo monitoringa onesnaženosti tal otroških igrišč namenila 17.922 evrov z davkom, lani 89.672 evrov, letos pa bo za to namenjenih 8359 evrov. Sanacijo igrišč pa izvajajo pri investicijskem vzdrževanju vrtcev, in sicer znotraj večjih obnov ali pa kot samostojne projekte. Samo za sanacije igrišč so v proračunu MOL v letih 2014 in 2015 namenili 1.016.039 evrov.

Ljubljana – Strokovnjaki ljubljanske Biotehniške fakultete so po neuradnih rezultatih meritev na delu igrišča enote Palček vrtca Najdihojca v zgornjem sloju do deset centimetrov izmerili 12 mg/kg živega srebra, pri čemer je kritična vrednost 10 mg/kg.

Previsoke koncentracije živega srebra so izmerili v delu igrišča, ki je bil prenovljen predlani, v drugih delih igrišča pa nobena merjena snov ne presega mejne vrednosti. Ravnateljica vrtca Najdihojca Liana Cerar je povedala, da so ta del igrišča preventivno zaprli za igro otrok. Celotno poročilo bosta MOL in vrtec prejela ta teden. Prejšnji petek so na tem delu igrišča strokovnjaki ponovno vzorčili zemljino, tudi ti rezultati naj bi bili znani že ta teden. Skupaj s predstavniki MOL in stroke načrtujejo sestanek s starši, kjer bo na vsa vprašanja o vplivu na zdravje otrok odgovorila zdravniška stroka, je povedala ravnateljica. V enoti Palček sta trenutno 202 otroka, v vseh enotah vrtca skupaj pa jih je 804.

Na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da je sanacijo dela igrišča enota Palček, na katerem je bila izmerjena previsoka vsebnost živega srebra, izvajalo podjetje Kovingrad iz Trebnjega, zemlja pa je bila dobavljena iz Kompostarne Humis iz Domžal. Na vprašanje, kdaj se bo začela sanacija, pa so odgovorili, da po drugem vzorčenju poteka predpriprava vzorcev v skladu s standardi. Ko bodo prejeli rezultate dodatnih meritev, bodo lahko pripravili načrt potrebnih ukrepov za sanacijo igrišča.

Nekaj igrišč že saniranih

Kot je znano, so v prejšnjih meritvah leta 2014 izmerili povišane vrednosti svinca v južnem delu igrišča v enoti Hiša pri ladji Viških vrtcev. V dveh enotah vrtca Otona Župančiča, Živ Žav in Ringaraja, sta bili preseženi mejna in opozorilna vrednost cinka in kadmija. V vrtcu Mladi rod, enoti Čira Čara, pa so namerili prekomerno vsebnost bakra. V letošnjih julijskih meritvah pa so v enoti Krtek vrtca Hansa Christiana Andersena v spodnjem sloju namerili minimalno povečani koncentraciji svinca in cinka, na igrišču enote Lastovica pa so ugotovili, da vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov nekoliko presega mejno vrednost, vendar vsebnost benzo(a)pirena ni povečana. Otroška igrišča so tam, kjer je bilo to potrebno, že sanirali.

Podatki za 90 igrišč

Na mestnem oddelku za varstvo okolja so pojasnili, da so v novembru 2015 odvzeli vzorce tal še na tistih otroških igriščih javnih vrtcev, ki jih niso analizirali v prejšnjih letih. Novembra lani so vzorce odvzeli na 29 od predvidenih 31 lokacij. Igrišče enote Mencingerjeva vrtca Kolezija je namreč v celoti prekrito s peskom, na površini pa ni zemljine ali travne ruše, zato niso mogli odvzeti vzorca, enota Livada istega vrtca pa ne deluje več. Vključno z rezultati iz lanskega novembra imajo podatke o onesnaženosti tal za 90 otroških igrišč javnih vrtcev v MOL, druge enote pa otroških igrišč bodisi nimajo ali pa igrišče ni primerno za vzorčenje, kar pomeni, da na njih ni zemljine oziroma travne ruše in so prekrita s peskom ali tartanom.

V poročilu o monitoringu stanja tal izbranih otroških igrišč javnih vrtcev v MOL za leto 2014 je zapisano, da so lani pregledali kakovost tal na osmih igriščih v izbranih ljubljanskih javnih vrtcih. To pa je bilo nadaljevanje v letu 2002 začetega spremljanja vsebnosti izbranih potencialno nevarnih snovi na otroških igriščih v vrtcih. V letu 2002 so v okviru evropskega projekta URBSOIL pregledali 20 otroških igrišč. V letih 2009 in 2010 so jih analizirali še 20 ter v letu 2013 še osem; do leta 2014 jih je bilo v analizo kakovosti vključenih 50, nekatera so analizirali tudi večkrat.

Na MOL poudarjajo, da so edina občina v Sloveniji, ki je samoiniciativno izvedla monitoring tal. Od 90 lokacij je bilo le na štirih izmerjeno preseganje kritične imisijske vrednosti za en parameter, po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, pri čemer je šlo v dveh primerih za cink, ki ni zdravju škodljiv in so prekrili erodirane površine. V enem primeru, ko je šlo za svinec, pa so zamenjali zemljino. Monitoring bodo izvajali tudi naprej, na kakšen način, pa je odvisno predvsem od nove Uredbe o standardih kakovosti in stanju tal, ki jo pripravlja ministrstvo za okolje in prostor in bo nadomestila sedaj veljavno Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh iz leta 1996. Uredba naj bi bila po njihovih informacijah v medsektorskem usklajevanju.

Nova uredba za bolj občutljivo rabo tal

Kot poudarjajo na MOL, bo tudi zaradi njihovih prizadevanj država končno pripravila novo uredbo za tla, ki bo za otroška igrišča predvidela posebno, bolj občutljivo rabo tal in uredila tudi ukrepe v primeru preseganj. Pobudo za boljšo ureditev so sprožili v okviru delovne skupine za novelacijo Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki je v pristojnosti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijavi sovražni govor