Zaostrovanje kaznovalne politike

Inšpektorat za delo bo deležen zakonodajnih sprememb na področju pristojnosti, pooblastil, nadzora in ukrepov.
Objavljeno
02. februar 2014 19.56
Mario Belovič, notranja politika
Mario Belovič, notranja politika
Ljubljana - Najbolj izpostavljeni inšpekcijski službi sta – poleg davčne inšpekcije – zagotovo inšpektorat za delo in tržni inšpektorat, odgovornost za njihovo dobro delo pa je v pristojnosti resornih ministrstev. Na inšpektoratu za delo se v kratkem obetajo temeljite spremembe.

Inšpektorat za delo, ki deluje pod pristojnostjo ministrstva za delo, opravlja nadzor v delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu, izvaja pa tudi socialno inšpekcijo. Tržni inšpektorat, prometni inšpektorat in davčna uprava nadzirajo delo na črno, za kar se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa zakonodaja. Nadzirajo tudi soudeležence dela na črno, kar pomeni, da stori prekršek tudi tisti, ki drugemu omogoči, da dela na črno, in ve, da opravlja delo na črno. Davčna inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in zakona o davčnem postopku. Davčna služba in v njenem okviru davčna inšpekcija skrbi tudi za to, da so pobrani davki in druge dajatve.

Med vsemi inšpektorati se spremembe za zdaj obetajo le na inšpektoratu za delo, kjer vlada pripravlja precejšnje zakonodajne spremembe.

Osnovni cilj je izboljšanje obstoječe ureditve, ki določa organizacijo, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. S tem naj bi bolj jasno razmejili pristojnosti upravnega inšpekcijskega nadzorstva do sodnih postopkov; torej kaj je dolžnost inšpektorja za delo, ko ta ugotovi kršitve, za katere je sicer pristojno delovno sodišče. S spremembami naj bi povečali tudi učinkovitosti izvajanja nalog inšpektorata, in to z ustrezno kaznovalno politiko, s tem da bi ohranili preventivne in svetovalne funkcije.

Več kadrov za inšpekcijski nadzor

Delovna inšpekcija bo po spremembah kadrovsko okrepljena, saj te uvajajo strokovnega pomočnika inšpektorju, ki bo lahko po pooblastilu glavnega inšpektorja opravljal določene naloge. S tem naj bi strokovni pomočniki lahko razbremenili inšpektorje predvsem pri določenih administrativnih nalogah.

Pri tem se zaostruje tudi kaznovalna politika za prekrške, ki daje mandat inšpektorju kot prekrškovnemu organu, da izreče globo v kateri koli višini predpisanega razpona. V izjemno nujnih ukrepih bo lahko inšpektor odločal tudi ustno in nato v osmih dneh izdal upravno odločbo. V primerih, da kršitelj ponavlja hujše kršitve predpisov, bo lahko pečatil prostore in sredstva za delo ter prepovedal distribucijo oziroma dobavo elektrike, vode.