Zdravstvo, kam odšlo si, kje si zdaj?
Ne potrebujemo neke silne zdravstvene reforme, potrebujemo pa premik v dojemanju zdravstva in v vlogi posameznikov.

Že vrsto let nas poskušajo prepričati, da je slovensko zdravstvo slabo in da ga je potrebno temeljito reformirati. Slovensko zdravništvo naj bi mislilo samo na zaslužek in ne na zdravljenje bolnikov. Bolnišnice so v izgubah in ko gospodarstvo varčuje v zdravstvu (javni sektor) trošijo brez milosti. Zdravništvu je treba vladati s trdo roko in obrzdati njihove želje po preseganju dogovorjenih planov, vsako leto bi namreč hoteli operirati več bolnikov, kot je dovoljeno. Gospod Fakin ima zdaj tega dovolj, saj to nikamor ne vodi in s svojimi 45 nesrečniki, ki jim pravijo skupščina zavoda je obelodanil briljanten načrt, ki bo z enim zamahom prihranil sto milijonov evrov.

Slovensko zdravstvo kot je bilo nekoč

Ali je slovensko zdravstvo tudi v resnici tako slabo kot ga hočejo nekateri prikazati? Upam si trditi, da je v resnici ravno nasprotno. Zdravstvo v Sloveniji je primerljivo z zdravstvom v najbolj razvitih evropskih državah, še posebej, če upoštevamo omejene vire (tako človeške kot materialne), ki so na voljo. Politična retorika mi ne pomeni nič, zato se vedno zatečem k številkam. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je nedavno (16. november 2012) objavila zbornik statističnih podatkov o evropskem zdravstvu pod naslovom Health at a Glance: Europe 2012. Objavljeni so podatki za 35 evropskih držav. Podatki temeljijo na ECHI (European Community health indicators) listi pokazateljev.

Smrtnost (število umrlih na 100.000 prebivalcev) je pomemben in zanesljiv pokazatelj, saj se smrti v vseh državah obvezno registrirajo. Smrtnost v Sloveniji je 601 na 100.000 prebivalcev, kar je pod evropskim povprečjem, ki znaša 664 na 100.000 prebivalcev. Najnižjo smrtnost v Evropi imajo v Španiji (488 na 100.000 prebivalcev), najvišjo pa v Bolgariji (970 na 100.000 prebivalcev). Glavni vzrok smrti so bolezni srca in ožilja ter različne vrste rakov. Torej uspešnejše zdravljenje teh bolezni mora vplivati na zmanjšanje smrtnosti. V Sloveniji je med letoma 1995 in 2010 smrtnost upadla za 33 odstotkov, kar je tretji največji upad smrtnosti v Evropi (Slovenija je takoj za Irsko in Estonijo). To je podatek, ki marsikaj pove o razvoju slovenske medicine in zdravstva v obdobju po osamosvojitvi. Smrtnost zaradi ishemične bolezni srca je v letu 2010 pri nas znašala 95 na 100.000 prebivalcev, kar je manj kot v Nemčiji ali Veliki Britaniji (111 na 100.000 prebivalcev). Po številu posegov na venčnih arterijah smo nad Evropskim povprečjem, pri nas jih opravimo 193 na 100.000 prebivalcev. Zanimivo je, da je v Sloveniji v zadnjih desetih letih število teh posegov naraslo za več kot petino. Slovenija ima tudi eno najnižjih stopenj umrljivosti dojenčkov (2,5 na 1000 živih rojstev). Pred nami sta samo Finska in Portugalska.

Enak dostop do zdravstvenega varstva je eden najpomembnejših ciljev zdravstvene politike v Evropi. Ocena in ugotavljanje nepokritih zdravstvenih potreb je eden od načinov merjenja uspešnosti pri doseganju omenjenega cilja. Podatki prihajajo iz različnih anket. Problemi, ki jih vprašani navajajo so ali previsoka cena ali doge čakalne dobe, nezmožnost izostati z dela, pomanjkanje varstva za otroke in ne nazadnje prevelika oddaljenost od zdravnika ali bolnišnice. Večina prebivalce Evrope nima nepokritih zdravstvenih potreb. Vendar v nekaterih državah pomemben delež, več kot desetina, poroča o nepokritih zdravstvenih potrebah. Glede na vse pisanje in pritožbe, ki smo jih poslušali v Sloveniji v zadnjih letih, bi človek pričakoval, da bomo na vrhu lestvice. Ne boste verjeli, prav nasprotno je, Slovenija je na zadnjem mestu. In pri nas praktično ni razlik glede nepokritih zdravstvenih potreb med skupinami z visokim in nizkim dohodkom. V Latviji, ki je prva na lestvici, delež prebivalcev z nizkimi dohodki, ki poroča o nepokritih zdravstvenih potrebah, dosega 35 odstotkov, v primerjavi z 12 odstotki tistih, ki imajo visok dohodek.

Tam kjer zdravniki z svojim znanjem in delom ne moremo prispevati, kjer je pomemben denar (o katerem zdravniki ne odločamo), tam je Slovenija ne repu. Slovenija ima 4,4 magnetne resonance na milijon prebivalcev. Za nami so Madžarska, Bolgarija in Romunija. CT aparatov je nekoliko več (12,4 na milijon prebivalcev), kar nas sicer uvršča pred Nizozemsko, Francijo in Veliko Britanijo, vendar pa kljub temu daleč pod evropsko povprečje. Po številu preiskav na 1000 prebivalcev smo pa zagotovo na zadnjem mestu, tako glede MRI preiskav (2 na 1000 prebivalcev) kot tudi glede CT preiskav (12,8 na 1000 prebivalcev)

Vse to je bilo doseženo ob presenetljivo omejenih virih. Slovenija je po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev daleč na repu z 2,4 zdravnika na 1000 prebivalcev. Manj zdravnikov imajo le na Poljskem (2,2 na 1000 prebivalcev), v Črni Gori (2,1 na 1000 prebivalcev) in v Turčiji (1,7 na 1000 prebivalcev). V zadnjih desetih letih (od leta 2000) se je ta številka spremenila za 1,2 zdravnika na 1000 prebivalcev. Ob tem lahko ugotovimo dve stvari - da število prepočasi narašča in da je pred letom 2000 zdravnikov bilo še manj.

Če pogledamo porabo za zdravstvo na prebivalca, lahko ugotovimo, da se Slovenija nahaja pod evropskim povprečjem s 1889 evri na prebivalca. Evropsko povprečje je 2171 evrov, Norveška in Švica pa porabita 4156 evrov oz. 4056 evrov na prebivalca. Od leta 2000 je poraba za zdravstvo v Sloveniji naraščala za 3,9 odstotka na leto, kar je počasneje od evropskega povprečja, ki znaša 4,6 odstotka. Od leta 2009 naprej se poraba zmanjšuje s hitrostjo 2 odstotka na leto, kar je nad evropskim povprečjem, ki znaša 0,6 odstotka na leto. Delež BDP, ki ga Slovenija nameni zdravstvu, znaša 9 odstotkov, Nemci in Francozi zdravstvu namenijo 11,6 odstotkov, Nizozemci pa 12 odstotkov BDP. V Sloveniji porabimo 336 evrov na prebivalca za zdravila, kar je pod evropskim povprečjem, navkljub stalnem tarnanju gospoda Fakina.

Na temelju zgoraj povedanega ne morem sklepati, da je slovensko zdravstvo slabo. Različni kazalci so na evropskem povprečju ali so boljši. Denarja porabimo manj kot drugod v Evropi. In vse to dosežemo z manj zdravniki kot drugod v Evropi. Kaj je torej tu slabega? Zagotovo smo lahko še boljši, vendar pa močno dvomim, da smo lahko boljši in še cenejši.

Politika in medicina

Sodobna medicina je draga. Zato se zdravstvena politika vedno vrti okoli denarja. In kdo odloča o denarju? Tega navadnim smrtnikom ne zaupajo. Iz daljave se zdi, da sta vira denarja dva: proračun in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Če poenostavim, proračun pokriva investicije in zavod pokriva redno poslovanje. Politika torej odloča o razvoju, o tem ali bomo imeli novo urgenco ter v njej novi CT, ali bo neka bolnišnica obdržala vse svoje dejavnosti ali ne, kje vse bomo imeli urgentne centre in podobno. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa odloča predvsem o tem, koliko denarja dobi posamezna ustanova za svojo dejavnost.

V ustanovah samih o denarju, ki je potreben medicini, zopet odločajo laiki. Na vrhu se nahaja neki svet zavoda, v katerem sedijo pretežno laiki in kjer so zdravniki večinoma preglasovani. Vse organizacijske enote imajo direktorje in poslovne direktorje, ki so zopet laiki. Zdravstvene ustanove se obravnava kot podjetja, ki naj bi ustvarjala dobiček in ne izgube. In tu se skriva izvirni greh našega zdravstva. Takoj, ko neka zdravstvena ustanova poskuša delovati kot dobičkonosno podjetje, se na medicino pozabi in vodilo v poslovanju postane dobiček. Dobiček, po mojem skromnem mnenju, nastane, ko se iztrži več kot je vloženo. Torej moraš na eni strani dobro prodajati in prodati tistemu, ki lahko plača (določene skupine izključiš), na drugi strani je pa potrebno čim manj vložiti (torej znižati stroške). Ta sicer legitimna ekonomska logika izgubi smisel takoj, ko ugotoviš, da tržišča, na katerem bi prodajal, seveda ni. Cene se dogovarjajo in so neodvisne od ponudbe in povpraševanja. Monopolno pozicijo ima pri tem Zavod za zdravstveno zavarovanje. Sanje o prostem pretoku znotraj Evrope so samo sanje. Zdravstvo je tudi v Evropi načrtovano regionalno in vsaka bolnišnica najprej poskrbi za svojo regijo ter svoje prebivalstvo in kapacitet, s katerimi bi konkurirali, je na trgu zelo malo. Torej je ustvarjanje dobička možno samo z zniževanjem stroškov. Zniževanje stroškov slej ali prej prizadene kvaliteto zdravstvene storitve. Stroške je pač možno znižati samo tako, da uporabljaš cenejše (manj kvalitetne izdelke) in da uporabljaš manj osebja in manj usposobljeno osebje (kar je cenejše). V večini naših zdravstvenih ustanov je odločitev o tem, kako varčevati in zniževati stroške, v rokah laikov in se izpelje na zgoraj opisani način. Ekstrem je nedavno obelodanjeno kreativno računovodstvo v posameznih bolnišnicah, ki je posledica ravno te farse, ki ji pravimo financiranje zdravstva.

Ministrstvo na drugi strani bdi nad investicijskim vzdrževanjem. Ustanove, ker dobička nimajo, ne morejo akumulirati kapitala za neke nove investicije ali za obnovo starih. Tem mojim poenostavitvam se bodo najbrž mnogi smejali. Res ne poznam podrobnosti, vsaj ne tako dobro. Vendar trdim, da niso pomembne za to debato. Ministrstvo je odvisno od političnega plimovanja in tam so tudi strokovnjaki, zdravniki, podrejeni partijski disciplini. Tudi če posamezniki niso člani strank, ima glavno besedo vedno nekdo, ki pa je član stranke in ki zaradi lastne pozicije mora upoštevati mnenje in želje »velikega vodje« (ne glede na to kakšne barve je in iz katere stranke prihaja). Posledica so politične odločitve, ki s stroko nimajo nobene zveze. Vsaka nova garnitura po navadi popljuva in povozi, kar so pripravili predhodniki. Projekti morajo ponovno v presojo, k novim »strokovnjakom«, ki so vladajoči garnituri bolj pri srcu.

Če vsemu temu prištejem še to nerazumljivo dvojnost v odločanju o financiranju zdravstva, ko minister ne more niti malo vplivati na gospoda Fakina in njegovih 45 jezdecev (nimam v mislih Ali Babe), je zmeda popolna. Ne ve se, kdo pije in kdo plača. V skupščini zavoda sedi 20 predstavnikov delodajalcev, za katere sem prepričan, da želijo članom svojih zbornic prihraniti nekaj denarja, ne glede na ceno. Drugih 25 je pa predstavnikov zavarovancev, ki jih volijo ali imenujejo sindikati, kmetijske organizacije, organizacije upokojencev in invalidov. Vse skupaj spet diši po politiki in je po mojem mnenju daleč od kakršne koli demokracije. Kot zavarovanec nimam prav nobenega vpliva na te volitve, še manj pa na delovanje in vodenje zavoda, ki tudi od moje plače trga precejšnji delež. Večina članov skupščine je torej laikov, ki se jim sanja ne o tem, kaj zdravstvo je in kaj potrebuje.

Kam in kako naprej?

Nimam namena predlagati nove zdravstvene reforme. Nisem in verjetno nikoli ne bom minister. Že od samega začetka, ko sem vpisal medicino, se zdravstvo neprestano reformira. Ves čas se v zdravstvu varčuje. In zdravnikom vedno enako odgovarjajo: ni denarja. Slovensko zdravstvo je kljub vsem naporom in prizadevanjem politike, menedžmenta in drugih zainteresiranih, da bi zavrli razvoj, uspešno napredovalo. Zato sem mnenja, da nekih silnih reform ne potrebujemo. Potrebujemo pa premik v dojemanju zdravstva in v vlogi posameznikov.

Zdravstveni sistem je v vsaki družbi organiziran zato, da zagotavlja zdravstveno varstvo. Sistem mora zagotoviti pravočasno, vsem dostopno in učinkovito zdravstveno varstvo. Sistem je sestavljen iz številnih podenot, vsaka se ukvarja z nekim specifičnim problemom. Znotraj teh enot delajo strokovnjaki ( ne samo zdravniki), ki svoje področje detajlno poznajo. Vsi ti strokovnjaki natanko vedo, kaj je na njihovem področju najboljši pristop in kako je stvari potrebno organizirati, da je učinek največji. Procesi, ki potekajo znotraj zdravstvenega sistema, so pogojeni predvsem z medicino. Kako se posameznega problema lotevamo, s kakšnimi aparaturami, s kakšnimi zdravili in s kakšnim zaporedjem, je odvisno predvsem od medicinskih dognanj in ne od tega kaj misli organizator dela ali ekonomist. Poleg tega je medicina danes izjemno timsko naravnana. Zato se zdravniki in drugi strokovnjaki med seboj zelo hitro povežemo in vzpostavimo učinkovit sistem, kljub omejitvam tradicionalnih organizacijskih oblik in rigidnih računovodskih kategorij.

Dovolj bi bilo že, če bi menedžment prisluhnil, kaj šele, če bi prepustil odločanje strokovnjakom in ponudil samo administrativno računovodsko podporo. Ne trdim, da bi se vsi problemi takoj rešili, daleč od tega. Kar bi dosegli je, da bi se o problemih začeli pogovarjati z uporabo strokovnih argumentov. Cenovno učinkovitost moramo iskati brez škode za bolnika. To pa je možno le, če je odločanje v rokah tistih, ki za bolnika v resnici tudi skrbimo. Odločitev o tem, ali neki kos opreme nabavimo ali ne, mora temeljiti na učinku tega kosa opreme na potek zdravljenja in ne na tem, ali imamo denar ali ne, ne glede na to, kako naivno se to sliši. Zgodba o tem, da ni denarja, je samo paravan, za katerim se skriva redistribucija sredstev na temelju nekih izkrivljenih prioritet.

Ključna področja v medicini sta oprema in znanje. Razvoj medicinske opreme je v zadnjih letih eksplodiral. Na tržišču so se pojavile številne aparature, ki bistveno izboljšajo rezultat zdravljenja. Torej ne gre za to, da bi zdravniki želeli nove igračke, temveč za to, da te nove igračke omogočijo preživetje in skrajšajo zdravljenje, kar pomeni, da ustvarijo tudi pomembne prihranke. Investicija v opremo je investicija v učinkovitost. O tem, kakšna oprema je potrebna, morajo odločati tisti, ki jo uporabljajo. Centralizacija nabave ima za posledico, da o opremi in/ali potrošnem materialu odločajo osebe (tudi zdravniki), ki o tej problematiki ne vedo dovolj. Znižanje cene opreme, ki bi ga eventualno dosegli z naročanjem večjih količin, ne odtehta škode, ki nastane z nabavo neprimerne opreme in opreme slabe kvalitete. Država bi morala zakonsko preprečiti monopolni položaj posameznih uvoznikov opreme in zakonsko omejiti maržo, ki je pogosto vzrok razlikam v ceni. Pogosto je v Sloveniji neka medicinska oprema veliko dražja, kot je v Nemčiji.

Čas, ko so zdravniki končali medicinsko fakulteto z vsem potrebnim znanjem za naslednjih 20 let je že zdavnaj minili, če je sploh kdaj obstajal. Kontinuirano medicinsko izobraževanje je dejstvo, s katerim živi večina zdravnikov v ZDA in Zahodni Evropi. Zdravnik se mora izobraževati, da lahko podaljša licenco. Tudi pri nas. Problem je, da pri nas vsebino tega izobraževanja interpretiramo po svoje. Za kvalitetne in mednarodno priznane tečaje, ki jih vodijo inštruktorji z mednarodnimi certifikati, velja, da so predragi. Da tako razmišljajo ekonomisti in pravniki, bi še razumel, da pa na to razmišljanje pristajajo posamezni kolegi, pa ne razumem. Kvalitetno medicinsko izobraževanje že dolgo ni neka serija dolgočasnih predavanj, temveč so to temeljito načrtovani dogodki z številnimi interaktivnimi pristopi in jasno definiranimi cilji. Vsebina in oblike teh različnih izobraževanj se neprestano posodablja. Vsa temeljijo na sodobnih pogledih na izobraževanje odraslih. Ustanavljajo se simulacijski centri, ki lahko ustvarijo realno okolje, v katerem se medicinsko osebje uči brez nevarnosti za bolnika. Tako učinkovito izobraževanje enako vpliva na izboljšanje rezultatov zdravljenja in na zmanjšanje stroškov. Žal varčevalna vnema in laična nepoučenost tistih, ki sprejemajo odločitve, že zajeda tudi v tiste najbolj pomembne dele (tečaji oživljanja) in kaj kmalu bo to imelo posledice tudi na zdravljenju bolnikov.

Na koncu

Na koncu tega prispevka in upam, da ne na koncu zdravstvenega sistema, bom poskusil povzeti, kar sem hotel povedati. Slovensko zdravstvo je kvalitetno in v mnogočem na svetovni ravni. Nekritično in nepremišljeno varčevanje pa temu sistemu že dela škodo. Kako je treba varčevati, je treba vprašati tiste, ki so del sistema in vsak na svojem področju poznajo vse njegove dobre in slabe strani. Nikakor se ne bi smeli odreči razvoju na račun varčevanja, tako glede opreme kot glede izobraževanja. Ta dva segmenta bistveno prispevata k učinkovitosti sistema in prav tu se lahko ustvarijo največji prihranki.

***

Prispevki so mnenja avtorjev in ne izražajo nujno stališč uredništva.

Objavljena besedila niso lektorirana.Zdravstvo, kam odšlo si, kje si zdaj?

Foto: Leon Vidic/Delo

Prijavi sovražni govor