Predstavitvena informacija

Kakšna so tla v okolici cementarne?

Izsledki raziskav potrjujejo, da je sestava tal v cementarni Salonit Anhovo in njeni okolici podobna drugim krajem primorske regije.
Fotografija: Sestava tal v cementarni in njeni okolici je podobna drugim krajem primorske regije. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Sestava tal v cementarni in njeni okolici je podobna drugim krajem primorske regije. FOTO: Depositphotos

Kmetijski inštitut Slovenije je na pobudo občine Kanal ob Soči, lokalnih društev EKO Anhovo in civilne iniciative Danes izvedel podrobno analizo tal v bližini industrijskega območja podjetja Salonit Anhovo. Namen raziskave je bil ugotoviti stanje oziroma stopnjo onesnaženosti tal na petih lokacijah v občini Kanal ob Soči. Z analizo so želeli pridobiti oceno dejanske stopnje onesnaženosti vrhnjega sloja tal in morebitne vplive cementarne Salonit Anhovo.

Kaj je treba upoštevati pri pravilnem razumevanju rezultatov raziskav vzorčenja tal

Pri interpretaciji pridobljenih podatkov v poročilu je treba razumeti, kaj pomenijo mejne, opozorilne in kritične vrednosti posameznih elementov (skladno z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti onesnaževal v tleh), in upoštevati naravno sestavo tal, saj rezultati analiz ne pomenijo nujno, da gre tudi za povečan vpliv določene dejavnosti.

  • Mejne vrednosti: gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri se ne slabša kakovost podtalnice in rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi.
  • Opozorilne vrednosti: gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe tal verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
  • Kritične vrednosti: gostota posamezne nevarne snovi v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Kakšni so končni rezultati

»Po Uredbi (Ur. l. RS, št. 68/96) vsebnosti cinka, svinca in arzena na vseh vzorčnih mestih ne presegajo zakonodajnih mejnih vrednosti in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje človeka ali okolje,« navajajo v Končnem poročilu Kmetijskega inštituta. V poročilu je zapisano, da so bile zakonodajne mejne emisijske vrednosti presežene za baker, kadmij, krom, nikelj, kobalt, živo srebro in policiklične aromatske ogljikovodike (vsota) (PAH). Ob tem podatku je treba upoštevati, da presežena mejna vrednost pri vzorčenju tal ni enako kot presežena mejna vrednost emisij v zrak, saj gre za dve različni zakonski podlagi in zato tudi dve različni definiciji pojma »mejna vrednost«.

Pri vzorčenju tal to pomeni obremenitev, ki še zagotavlja življenjske razmere za rastline in živali ter ne slabša kakovosti podtalnice in rodovitnosti tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolja še sprejemljivi.

Zakonodajna opozorilna vrednost je bila presežena za element nikelj, ki predstavlja naravno sestavo tal v regiji. Opozorilna vrednost glede na definicijo v Uredbi2 nakazuje na verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje, vendar le pri določenih vrstah rabe tal, kot na primer gojenje nekaterih poljščin.

In kaj je najverjetnejši razlog za povečane koncentracije niklja v okolici cementarne? V ugotovitvah Končnega poročila Kmetijskega inštituta je odgovor: »Višje koncentracije kroma, niklja in mangana v tleh pa so lahko tudi posledica geogenih procesov v tleh, kot je na primer preperevanje matične podlage (fliš)1

Povezanost višje koncentracije niklja z naravnim zaledjem potrjujejo tudi raziskave Agencije Republike Slovenije za okolje in Center za pedologijo in varstvo okolja iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani:3 »Opozorilna imisijska vrednost je presežena v 10 % površinskih in 12 % podpovršinskih vzorcev. Največ takih vzorcev je na Koprskem in Goriškem, kjer prevladuje kamninska osnova fliš.«

Prikaz zemljevida iz raziskave Agencije Republike Slovenije za okolje in Center za pedologijo in varstvo okolja iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vir: ROTS08_notranjost4.indd (gov.si)
Prikaz zemljevida iz raziskave Agencije Republike Slovenije za okolje in Center za pedologijo in varstvo okolja iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vir: ROTS08_notranjost4.indd (gov.si)


  1. Končno poročilo vzorčenja tal na območju občine Kanal ob Soči: https://www.obcina-kanal.si/mma/2022-0405_KOS21.Vzor__enjeTal.Kon__noPoro__ilopriloge_dig_pod_5april2022.pdf/2022050413442761/?m=1651664668, stran 30
  2. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED114#
  3. ROTS08_notranjost4.indd (gov.si), stran 31

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo