Predstavitvena informacija

Organizacijska trajnostna strategija: kje začeti?

Obdobje zadnjih nekaj let lahko označimo za čas trajnostnih rešitev in zavez.
Fotografija: FOTO: Bureau Veritas
Odpri galerijo
FOTO: Bureau Veritas

UN so postavili cilje trajnostnega razvoja, EU je uvedla vrsto ukrepov in priporočil v smeri zelenega prehoda, korporacije po svetu, kot so Nestle in Coca Cola (1969 prva LCA analiza), so začele objavljati svoje trajnostne zaveze.

Glede na raziskavo, ki smo jo v Bureau Veritas na globalni ravni opravili leta 2021 med več kot 2.500 organizacijami vseh velikosti pa največji zadržek na področju trajnostne transformacije za organizacije, ki se odpravljajo na to pot, predstavlja znanje. Mnoge organizacije se zavedajo, da gre za področje na katerem bi bilo smiselno narediti korak naprej, vendar niso prepričani v katero smer. Pogosto gre za vprašanja v smislu: kateri vidiki trajnosti so za nas sploh pomembni, kako postaviti strategijo trajnosti za našo organizacijo in doseči prenos trajnostne strategije v organizacijsko kulturo?

Zato vam v nadaljevanju na kratko predstavljamo ključna področja, vidike in nekaj primerov iz prakse, za katere upamo, da vam bodo v pomoč pri pripravi vaše trajnostne strategije.

1. Korak: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Seminarji in storitve, ki so na voljo v okviru usposabljanj Bureau Veritas, vam pomagajo zagotoviti, da imajo zaposleni znanje in orodja za izvajanje in vrednotenje standardov, sistemov vodenja in drugih pomembnih metodologij na področju trajnosti. Na podlagi našega strokovnega znanja lahko za vas izvedemo prilagojena izobraževanja po trajnostnih vidikih okolje, družba in vodenje ter etične prakse. S pomočjo pridobljenih znanj, boste lažje postavili učinkovito trajnostno strategijo za vašo organizacijo. Priporočamo vam spremljanje spletne strani EU komisije, kjer so objavljene aktualne direktive, pobude in projekti na področju trajnosti.

2. Korak: Ocenite potrebe vaše organizacije in določite merila za spremljanje kazalnikov uspešnosti

Poslovni model in pričakovanja deležnikov vsake organizacije določajo različne prednostne naloge na področju družbene odgovornosti in trajnosti. Izkušeni strokovnjaki Bureau Veritas vam lahko pomagajo določiti vašo trenutno raven okoljskega in družbenega vpliva, na podlagi analize vrzeli postaviti prihodnje cilje ter identificirati rešitve, ki vam omogočajo merljivo izboljšanje vaših okoljskih in družbenih kazalnikov.

Danes so ESG merila postala ena izmed ključnih fokusov organizacij, katere želijo vključiti v svojo poslovno strategijo. Poglejmo si kaj zajemajo ta tri merila in kako jih lahko vključite v svojo trajnostno strategijo.

E (Environment) ali Okolje vključuje merila, ki obravnavajo kako organizacija varuje okolje, vključno s politikami podjetja, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami. V okviru okoljskega merila lahko organizacija izračuna svoj odtis na okolje z merjenjem in poročanjem o emisijah toplogrednih plinov (ISO 14064-1, GHG protokol) in izvajanjem prostovoljnega preverjanja ogljičnega odtisa izdelka ali organizacije, učinkovito upravlja z energijo v svoji organizaciji z energetskim pregledom ali certifikatom ISO 50001, svoje poslovanje prestrukturira v model krožnega gospodarstva, ki deluje kot krožna zanka, opravi LCA (life cycle assesment) analizo svojih proizvodov ter zanjo pridobi potrdilo in certifikat EPD

Bureau Veritas vam lahko pomaga s priporočili za izbiro ustreznih metodologij za izračun in pri iskanju izboljšav na področju emisij ter določitvijo ustreznih korakov v smeri energetske učinkovitosti in krožnega gopodarstva. V primeru, da proizvajate izdelke, vam lahko pripravimo tudi analizo življenjskega cikla, ki obsega preučevanje vpliva izdelka na okolje od nabave, transporta vhodnih surovin, izdelave do pakiranja, distribucije, uporabe izdelka  in njegove odstranitve po končani življenjski dobi. Na področju učinkovitega upravljanja z energijo, vam pomagamo pri izvedbi energetskega pregleda ali vam v primeru izpolnjevanja zahtev standarda, izdamo certifikat ISO 50001 sistem upravljanja z energijo.

FOTO: Bureau Veritas
FOTO: Bureau Veritas

Primer dobre prakse:

»Za trajnostno poslovanje in obvladovanje emisij toplogrednih plinov na poti do ogljične nevtralnosti smo v Elektru Celje izračunali ogljični odtis za obdobje od leta 2018 do 2021, z namenom, da prepoznamo izhodiščno stanje za pripravo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prihodnje in za natančno, temeljito in objektivno poročanje podatkov. Izdelali smo poročilo o ogljičnem odtisu za obdobje 2018 do 2020 in poročilo o ogljičnem odtisu za poslovno leto 2021, ki ga je preverila tudi neodvisna strokovna organizacija Bureau Veritas. Poročili in izjava o preverjanju izračuna (verifikacije) so objavljeni na naši spletni strani. Vzpostavljen in preverjen proces izračuna ogljičnega odtisa bo služil za poročanje javnosti in kot osnova za pripravo in sprejem ukrepov za obvladovanje okoljskega odtisa Elektra Celje«, je navedel mag. Marijan Šunta, svetovalec za kakovost, Elektro Celje.

Na globalnem nivoju poteka kampanja Race To Zero, ki združuje enako misleče organizacije, vodstva, mesta, regije in vlagatelje v podpori in zavezi za zdravo in odporno družbo z ničelnimi emisijami toplogrednih plinov, ki preprečuje prihodnje okoljevarstvene grožnje, ustvarja dostojna delovna mesta in zasleduje vključujočo, trajnostno rast. Kampanjo na globalnem nivoju podpira že 1.049 mest, 67 regij, 5.235 podjetij, 441 največjih vlagateljev in 1.039 visokošolskih zavodov.

S (Social) ali Družba – družbena merila preučujejo, kako organizacija upravlja odnose z zaposlenimi, dobavitelji, strankami in skupnostmi, v katerih deluje ter kakšen vpliv ima nanje. Družbena odgovornost zajema širok spekter dejavnikov na delovnem mestu, ki vplivajo na zaposlene. Ena od glavnih kategorij je varnost in zdravje pri delu, katere cilj je omejiti bolezni in nesreče na delovnem mestu, vse bolj pa vključuje tudi vidike higiene in biološke varnosti. Drugo področje so etični delovni pogoji, vključno s poštenim delovnim časom in plačami, strogo prepovedjo otroškega in prisilnega dela ter pravico do kolektivnih pogajanj. Podjetja se spodbuja, da strogo prepovejo diskriminacijo v vseh oblikah in postavijo enakost spolov za steber svoje strategije družbene odgovornosti.

Svetovne dobavne verige se soočajo z vzponom potrošnikov generacije Z (ljudmi, rojenimi med približno 1996–2010) in njihovim natančnim spremljanjem pogojev dela v organizacijah. Leta 2021 je glede na podatke raziskave Sustainable consumer, kar 45 % potrošnikov generacije Z zaradi etičnih pomislekov ali skrbi glede trajnosti prenehalo kupovati izdelke določenih blagovnih znamk. Organizacije, ki želijo pridobiti potrošnike generacije Z, bodo morale spremeniti to negativno dojemanje in začeti razmišljati o svojih praksah v dobavni verigi. 

Primer dobre prakse:

Ko pride do naravne nesreče, je nujna pomoč v zdravstvu ključnega pomena. Za pomoč v primeru naravnih nesreč ima mednarodno farmacevtsko podjetje Pfizer pripravljen tristranski pristop; donacija izdelkov, denarne donacije in rešitve za dostopnost sredstev. Po orkanu Matthew in svetovni begunski krizi v Evropi ter na Bližnjem vzhodu so npr. dodelili nepovratna sredstva državam, kot je Haiti. Pri zagotavljanju dostave sredstev na prizadeta območja sodelujejo z nevladnimi organizacijami, da bi tako dosegli čim več pomoči potrebnih ljudi.

G (Governance) ali Upravljanje se ukvarja z merili na področju obvladovanja poslovnih tveganj, skladnosti poslovanja, trajnostne nabave, poštenih delovnih praks, kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja. Na področju upravljanja je v smislu ugleda blagovne znamke ključno tudi zaupanje, ki ga ta uživa s strani svojih deležnikov. Pri kraji osebnih ali poslovnih podatkov se namreč pogosto škoda ustvari ne le prizadeti organizaciji temveč tudi z njo povezanim poslovnim partnerjem ali pa končnim uporabnikom, katerih osebne podatke organizacija hrani. Primeri izsiljevalske programske opreme ali ransomware iz tujine ter zneski, ki so jih organizacije plačale hekerjem, da so si povrnile zasežene podatke: JBS 11 milijonov dolarjev, Brenntag 4,4 milijonov dolarjev, Univerza v Kaliforniji 1,14 milijonov dolarjev in CWT 4,5 milijonov dolarjev. Poleg ogromnih finančnih stroškov pa imajo kibernetski napadi z izsiljevalsko programsko opremo tudi velike posledice na ugled organizacije.

Primer dobre prakse:

»Za družbo FintechX OÜ (Kriptomat  platforma) certifikacija izbranih ISO standardov predstavlja potrditev implementacije dobre mednarodne prakse v naše vsakodnevno poslovanje, in nenadomestljivo obliko komuniciranja o kakovosti našega dela navzven, saj z njimi izkazujemo notranji ustroj, ki je sicer javnosti skrit. Kot ponudnik storitev menjave virtualnih valut in njihove hrambe, smo se odločili za standarde, ki učinkovito podpirajo dolgoročni in mednarodni razvoj naše družbe na sledečih področjih: ISO 27001 sistem za upravljanje informacijske varnosti, ISO 9001 sistem vodenja kakovosti, ISO 37301 sistem za upravljanje skladnosti in ISO 37001 sistem vodenja za preprečevanje podkupovanja. Zavezanost izbranim standardom našim poslovnim partnerjem in končnim strankam daje ključne informacije o naših vrednotah, načelih, strategijah in ciljih; usklajevanje pričakovanj je tako bistveno lažje.

“Risk based approach” in procesna urejenost je za nas preživetvenega pomena, saj so za kripto in fin-tech panogo značilne različne spremenljivke – tako na področju regulative oziroma licenciranja, zahtev finančnih oziroma likvidnostnih partnerjev, pričakovanj človeških resursov, pa tudi volatilnosti produktov. Nenazadnje na naše poslovanje vpliva tudi vse višja ozaveščenost strank, ki (dobrodošlo) dvigujejo parametre zahtevnosti na področju varnosti, zanesljivosti storitev, skladnosti poslovanja in kakovosti celotne uporabniške izkušnje. Našemu uspehu pri implementaciji naštetih standardov gre pripisati še dva ključna dejavnika: standardi naši organizaciji ne predstavljajo tujka, pač pa organsko nadgradnjo obstoječega načina dela.

Druga stvar pa je sodelovanje z izkušeno in zaupanja vredno certifikacijsko hišo Bureau Veritas, ki spremlja razvoj in zrelost naše družbe od prvih certifikacijskih korakov dalje. Njihove presoje nam predstavljajo pomembno oporo in pomoč za zagotovitev popolne skladnosti s standardi. To je pri relativno novih ali redkejših standardih, kot sta ISO 37301 in ISO 37001 še toliko bolj pomembno. Naša družba si bo tako v prihodnosti še naprej prizadevala za poslovanje v skladu z dobro prakso, in pričakovati gre širitev naše ISO družine«, je navedla Irena Dimitrič, vodja pravnih zadev v družbi FintechX OÜ.

4. Korak: Pripravite nefinančno poročilo in ga v preverjanje posredujte neodvisni organizaciji

Pripravili ste trajnostno strategijo, analizirali obstoječe stanje ter pripravili cilje za prihodnost. Po fazi zbiranja in obdelovanja podatkov ter pripravi nefinančnega poročila, vam priporočamo pregled in potrjevanje s strani neodvisne organizacije.  S sprejetjem Evropske direktive o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (CSRD), ki bo začela veljati oktobra 2022, bo za nekatere organizacije potrjevanje in preverjanje postalo zakonsko obvezno.

Bureau Veritas je s tem razlogom razvil metodo neodvisnega preverjanja trajnostnih poročil ASR (Assurance of Sustainability Reports) z upoštevanjem načel različnih standardov in dobre poslovne prakse tega področja. Postopki preverjanja vključujejo zahteve naslednjih standardov, kot so mednarodne smernice za izdelavo trajnostnih poročil GRI (Global Reporting Initiative) in mednarodna priporočila za družbeno odgovorno poslovanje organizacij ISO 26000, pripravljamo pa se tudi na preverjanje po novih evropskih standardih (EFRAG), ki bodo predvidoma izdani oktobra 2022.

FOTO: Bureau Veritas
FOTO: Bureau Veritas

Pogled v prihodnost

Res je, da sta trajnost in družbena odgovornost lahko zapleteni in zahtevni, saj njuni cilji in usmeritve vključujejo vse od obvladovanja podnebnih sprememb in boja proti lakoti v svetu do varovanja informacij, zaščite človekovih pravic in zagotavljanja dostopa do pitne vode.

Vendar bodo kljub temu vodilna organizacije  jutrišnjega dne sistematično opuščale svoje stare načine poslovanja. Z novim razumevanjem bodo sprejele pognale in požele prednosti krožnega gospodarstva, kjer se poslovna dejavnost namesto kot veriga obravnava kot zaprta zanka. Revolucija virov predstavlja največjo poslovno priložnost v stoletju, zato je tudi na trajnostno transformacijo potrebno gledati kot na novo priložnost ter jo maksimalno izkoristiti.


Naročnik oglasne vsebine je Bureau Veritas