Vrednote so kažipot pri sprejemanju odločitev v podjetju

Podjetje jih lahko uresničuje samo, če so skladna z njimi tudi prepričanja zaposlenih.
Fotografija: Za ponotranjenje vrednot je potrebno nenehno ukvarjanje z zaposlenimi. FOTO: Lipik Stock Media/Shutterstock
Odpri galerijo
Za ponotranjenje vrednot je potrebno nenehno ukvarjanje z zaposlenimi. FOTO: Lipik Stock Media/Shutterstock

Spremembe, ki jih je pandemija samo še pospešila, organizacijam prinašajo številne negotovosti. »Močni vodje, ki želijo, da zaposleni tudi v teh razmerah ostajajo osredotočeni, vsak odločevalski proces začenjajo z mislijo na poslanstvo podjetja (zakaj obstaja), njegovo kulturo in vrednote (na kakšen način dosega cilje),« poudarjajo v Gallupu. Podatki raziskav, opravljenih v mirnejših časih, pa kažejo visoko nadpovprečno zavzetost zaposlenih, ki poznajo vrednote podjetja, v primerjavi s tistimi, ki jih ne.

Zaposleni v kriznih razmerah od vodje pričakujejo poleg sočutja tudi stabilnost, odločnost in občutek, da mu lahko zaupajo. Vrednote, ki ljudi v podjetju usmerjajo pri opravljanju dela, medsebojnih odnosih in odnosih s strankami, ne le da vodji pomagajo sprejemati prave odločitve, zaposlenim jih lahko z njihovo pomočjo tudi pojasnjuje.

image_alt
Nominiranci letošnjih Delovih podjetniških zvezd

Poleg tega so kažipot pri delu s talenti in zaposlovanju, pri čemer raziskave kažejo, da podjetja, ki jasno sporočajo svoje vrednote, uspešneje privabljajo želene kandidate. Ne nazadnje pomagajo tudi pri izboru poslovnih partnerjev in dobaviteljev ter razvoju trajnostne strategije. Pomembno pa je, da se sprejete organizacijske vrednote skladajo z ravnanjem podjetja.

Eden največjih izzivov je sicer, kako vrednote določiti. Pokaže se, da v številnih organizacijah to ostane v domeni ožje skupine ljudi, in po nekaterih raziskavah te organizacijske smernice delovanja poznajo samo štirje od desetih zaposlenih, kaj šele, da bi se z njimi vsi poistovetili. Kakšne so izkušnje podjetij v Sloveniji?

Plod širše razprave

V Generali Investments so vred­note določili po širši razpravi, v kateri so sodelovali tako zaposleni kot uprava. Proces je potekal dalj časa, začeli so z analizo trga, konkurence in produkta, ki ga ponujajo. »Vrednote, ki jim sledimo, so usklajene s poslanstvom in vizijo družbe, pri oblikovanju pa smo upoštevali tudi trende, trenutno poslovno okolje in arhetip naše blagovne znamke,« so pojasnili in dodali, da vrednote zaposlene vodijo, da se vsak dan trudijo zagotavljati kakovostno, urejeno, dolgoročno donosno in raznovrst­no storitev upravljanja premoženja.

Vsakemu vlagatelju pomagajo najti zanj primerno naložbeno rešitev in jo tudi uresničiti. Hkrati pa družba zaposlenim zagotavlja zadovoljstvo in jim omogoča, da delajo pošteno, ustvarjalno in v korist vlagateljev, družbe in njenih partnerjev. Za ponotranjenje vred­not je potrebno nenehno ukvarjanje z zaposlenimi. »Omogočamo jim razvoj njihovih potencialov tako na strokovnem kot osebnost­nem področju, imajo možnost ustvarjalnega izražanja, razvijanja učinkovitosti in zanesljivosti,« so sporočili.

image_alt
Niti v težkih razmerah ni čas za krčenje vlaganj v inovacije

Vrednote, ki so jih izbrali, so: odličnost, dolgoročnost, s strastjo, na zmage in ker smo del ekipe Skupine Generali. Odličnost jim pri obravnavi vlagateljev in finančnem upravljanju prinaša vrhunsko storitev in dolgoročno donosnost naložb. Višjo donosnost dosegajo s kakovostnimi storitvami po meri vlagateljev, z ozaveščanjem o pomembnosti posamezniku prilagojenih finančnih vlaganj ter s prijaznim in osebno naravnanim komuniciranjem. Dolgoročnost pomeni, da odločitve dobro pretehtajo, delujejo odločno, premišljeno, nesebično in pošteno, vedno v korist vlagateljev. Svojega posla se lotevajo s strastjo. Vse sile usmerjajo v iskanje in izbiro najboljših naložbenih možnosti, z znanjem in izkušnjami krepijo uspeh.

»Z rezultati dokazujemo, da smo zmagovalci, naši uspehi so plod dela in zagnanosti vseh,« pojasnjujejo vred­noto na zmage, poudarjan­je, da so del ekipe Skupine Generali, ki ima skoraj 200-letno tradicijo, pa jih usmerja k inovacijam in izkušnjam dodaja še moč. »Delo v globalnem okolju širi meje našega delovanja, zagotavlja podporo in odpira izjemne priložnosti, ki jih izkoriščamo v dobro vlagateljev,« so zapisali.

Vključevanje v kompetenčni model

»V oblikovanje vrednot smo vključili sodelavke in sodelavce iz različnih organizacijskih enot in ravni, ko smo jih sprejeli, pa smo pripravili delavnice, videovsebine, v katerih so vrednote zaposlenim predstavili sodelavci, imeli smo predstavitve na intranetu. Rubrike na intranetu smo poimenovali po vrednotah, za vodje smo pripravili knjižico in kartice vrednot, v interni komunikaciji uporabljamo razglednice, na katerih so zapisane, imeli smo mesec posamezne vrednote, z njimi smo pripravili tudi tako imenovane pohvalnice, ki si jih zaposleni lahko podeljujejo, vrednote so zapisane na steni v osrednjem prostoru za kreativno druženje, tudi izobraževanja v našem katalogu izobraževanj smo razvrstili po njih,« so pojasnili v Telekomu Slovenije, namen je, da zaposlene na vrednote podjetja spomnijo ob najrazličnejših prilož­nostih.

V Telekomu Slovenije sledijo petim organizacijskim vrednotam, ki so: prebojno, navdihujoče, skrbno, varnost in preprosto. FOTO: Jure Eržen/delo
V Telekomu Slovenije sledijo petim organizacijskim vrednotam, ki so: prebojno, navdihujoče, skrbno, varnost in preprosto. FOTO: Jure Eržen/delo

Izbrali so jih pet, in sicer prebojno, s katero sporočajo, da želijo razmišljati zunaj ustaljenih okvirov, odkrivati nova obzorja in ustvarjati nove priložnosti. Skupaj razvijajo kulturo inovacij in medsebojne izmenjave idej. Z vrednoto navdihujoče sporočajo, da so zavezani nenehnemu razvoju in spreminjanju na vseh področjih poslovanja. Pri tem omejitve pretvarjajo v izzive, tako da ustvarjajo kreativno okolje, ki je odprto za sprejemanje idej, predlogov, drugačnih razmišljanj in izboljšav.

image_alt
Kibernetska varnost ni več področje generalistov, ampak specialistov

Skrbno je tretja vrednota: pri vsem, kar počnejo, jih vodi skrb za posameznika, skup­nost in celotno družbo, pravijo v Telekomu Slovenije. Varnost je temelj zaupanja, pojasnjujejo naslednjo vrednoto, ki se nanaša na skrb za zanesljivost in varnost omrežja ter brezhibno in varno delovanje storitev. Z vrednoto preprosto pa poudarjajo, da si prizadevajo za enostavne rešitve, ki jih lahko najdejo, ko so motivirani in v svojem delu uživajo. Kot so še pojasnili v Telekomu Slovenije, so vrednote vključili v kompetenčni model vseh zaposlenih in so sestavni del polletnih ocenjevalno-razvojnih razgovorov med vodjo in zaposlenim.

Pomembno je tudi vodstvo

V družbi Deloitte so si za vrednote postavili integriteto, izjemno vred­nost za trg in stranke, zavezanost drug drugemu in moč kulturne raznolikosti. »Verjamemo, da je naš ugled izrednega pomena. Z etičnim delovanjem in integriteto smo si prislužili zaupanje strank in javnosti. Ohranjanje tega je naša najpomembnejša odgovornost in je tudi razlog, da vedno delamo, kar je prav. Zavezani smo trajnost­nim in odgovornim poslovnim praksam,« so pojasnili.

Kot so navedli, imajo ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitejšega poslovanja strank in s tem tudi kapitalskega trga. To od zaposlenih zahteva stalno pripravljenost in nepopustljivo predanost. Vse to pa pomeni, da predstavljajo izjemno vrednost za trg in stranke. »Verjamemo, da je naša kultura kolegialnosti tudi naša konkurenčna prednost, zato se jo trudimo negovati in ohranjati. Vsak dan spodbujamo medsebojno spoštovanje, poštenost, razvoj zaposlenih in splošno blaginjo,« so opisali vrednoto, ki so jo poimenovali zavezanost drug drugemu, tej pa so dodali še moč kulturne raznolikosti.

»Poslovni izzivi naših strank so kompleksni. Verjamemo, da delo z ljudmi iz različnih okolij, kultur in načinov razmišljanja pomaga našim zaposlenim, da postanejo še boljši strokovnjaki,« so navedli v Deloittu Slovenija, kjer skladnost med organizacijskimi in posamez­nikovimi vrednotami ocenjujejo kot zelo pomembno, večja ko je ta skladnost, večja je verjetnost, da bo posameznik lahko uspešen pri svojem delu. Kot del mednarodne korporacije so vrednote podedovali, podlago zanje pa so definirali zaposleni s svojim delovanjem. Pomembna naloga vodstva je, da najde ustrezne načine za širjenje teh vrednost med enotami z različnim kulturnim ozadjem, strukturami družbe in institucionalnimi konteksti.

Vpetost v obvladovanje tehnologij

Temeljne vrednote Skupine GEN so: znanje (ohranjanje vrhunskega znanja, njegov prenos in razvoj novega), zanesljivost (obratovanja in izpolnjevanja obljub), varnost (tehnološka, osebna in okoljska), trajnost (v odnosih, poslovanju in ohranjanju naravnega okolja). »Te organizacijske vrednote nam že danes – in nam bodo tudi v prihod­nje – omogočajo uresničevanje vizije in poslanstva Skupine GEN, ki je z učinkovito in varno proizvodnjo električne energije temeljni gradnik stabilnosti elektro­energetskega sistema Slovenije.

Kot pravijo v Skupini GEN, so vrednote družbe neločljivo vpete v obvladovanje tehnologij za proizvodnjo električne energije. FOTO: Leon Vidic/delo
Kot pravijo v Skupini GEN, so vrednote družbe neločljivo vpete v obvladovanje tehnologij za proizvodnjo električne energije. FOTO: Leon Vidic/delo

Z verigo dodane vrednosti, ki zajema proizvodnjo, trgovanje in prodajo ter naložbe v obstoječe in nove proizvodne objekte, zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami. S širitvijo jedrskega programa pa bomo bistveno prispevali k energetski samozadostnosti in kakovosti življenja državljanov,« pravijo v Skupini GEN in dodajajo, da so vrednote neločljivo vpete v obvladovanje tehnologij za proizvodnjo električne energije. Hkrati so z njimi usklajeni poslovni modeli, ki jih razvijajo na področju trgovanja in prodaje električne energije, predvsem pa skladno s temeljnimi vrednotami v skupini snujejo tudi energetske projekte.

Spodbuda za zaposlene

Način delovanja v IT-podjetju Endava določa pet vrednot. »Ko govorimo o odprtosti, mislimo predvsem na transparentnost. V Endavi ne skrivamo ničesar, pa naj bo pred sodelavci ali strankami. Torej, če stvari ne tečejo tako, kot bi želeli, smo odprti in jasno postavimo načrt, kako problem, pred katerim smo se znašli, rešiti. Za tak­šen način delovanja potrebujemo sposobne in dovolj samozavest­ne ljudi. Bistvo naše druge vrednote, pozornost, je, da nam je mar, kakšen odtis puščamo za sabo, ko delamo, razvijamo in rastemo.

image_alt
Povezovanje je tudi priložnost za privabljanje talentov

Od sistemov, ki jih gradimo za stranke, načinov, kako lahko ti spremenijo svet na bolje, do vpliva, ki ga imamo v mestih in skupnostih, kjer poslujemo. Za nas je pomembno, kako se lahko kot podjetje vključimo in prispevamo. Tretja jedrna vrednota je prilagod­ljivost, ki nas usmerja pri tem, kako se odzivati na spremembe. Nanje gledamo kot na izzive, smo jih veseli in vedno iščemo načine, kako v toku z njimi premikati meje mogočega,« so v Endavi opisali tri jedrne vrednote, preostali dve sta pametna in zaupanja vredna.

Pogoj, da podjetje lahko živi te vrednote, so zaposleni, ki so združ­ljivi z njegovo kulturo. Verjamejo, da ljudje lažje razvijejo tehnične sposobnosti, kot spremenijo osebnostne lastnosti, zato so pri iskanju novih sodelavcev najprej pozorni na to. Vrednote v praksi udejanjajo tudi s številnimi projekti, kot je na primer možnost nominacije sodelavca ali ekipe, ki je naredila korak več pri doseganju odličnih rezultatov in pri tem izražala vrednote. Nominacije pregleda žirija in podeli nagrade, še en učinek projekta pa je, da se ekipe med seboj podpirajo, sodelujejo in si zaupajo. Pobuda Podaj naprej, v okviru katere inženirji in izkušeni zaposleni delijo znanje z vrstniki, je še posebej povezana z vrednoto pozornost.

Preberite še:

Komentarji: