Predelovalne dejavnosti dosegle predkrizno raven

Od začetka leta se je najbolj povečala proizvodnja tehnološko zahtevnejših panog.

Objavljeno
12. oktober 2016 14.28
suhadolnik gorenje
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − Okrevanje gospodarske aktivnosti postaja vse bolj široko zasnovano, kaže pregled ekonomskega stanja, ki so ga pripravili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Tako so predelovalne dejavnosti po skoraj osmih letih v poletnih mesecih presegle predkrizno raven proizvodnje.

Aktivnost se krepi tudi v storitvenih dejavnostih, predvsem povezanih s turizmom, v zadnjih mesecih pa tudi v gradbeništvu. Vse to se zrcali v povečanem številu delovno aktivnih, ki je tako že doseglo ravni, primerljive s tistimi v letih stabilne gospodarske rasti, ugotavljajo pri Umarju.

V zadnji številki Ekonomskega ogledala so zapisali, da se je večina kratkoročnih kazalnikov gospodarske aktivnosti v Sloveniji na prehodu v tretje četrtletje še povečala.

Nadaljevala se je rast izvoza blaga in proizvodnje predelovalnih dejavnosti, ki je prvič presegla ravni iz leta 2008. Od začetka leta se je najbolj povečala proizvodnja tehnološko zahtevnejših panog, ki večinoma presegajo predkrizne ravni. Zaostaja le proizvodnja drugih strojev in naprav, ki tudi v EU še ni dosegla predkriznih ravni.

Infografika: Delo

V tržnih storitvah se je prihodek ohranil na visoki ravni. Ob izboljševanju razmer na trgu dela in rasti zasebne potrošnje se je nadaljevala rast v nekaterih segmentih trgovine.

Turisti več trošili

Povečal se je tudi prihodek v storitvah, povezanih s turizmom, na kar je vplivalo tudi večje trošenje tujih turistov pri nas. Razpoloženje v gospodarstvu in med potrošniki sicer ostaja visoko in nakazuje nadaljevanje ugodnih gibanj.

Število delovno aktivnih se je julija še povečalo. Nadaljnja rast je bila zlasti v predelovalnih dejavnostih, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v gostinstvu in trgovini. Na visoki ravni ostajajo tudi pričakovanja glede zaposlovanja.

Nadaljevalo se je tudi zmanjševanje števila registriranih brezposelnih, saj je bilo konec septembra v evidenci prijavljenih 95.125 oseb oziroma 9,2 odstotka manj kot pred letom dni. Povprečna bruto plača se v zadnjih mesecih ni bistveno spremenila in ostaja na ravni konca lanskega leta, še pišejo.

Ugodne gospodarske razmere in gibanja na trgu dela povišujejo davčne prihodke in prispevke za socialno varnost, vendar pa se skupni javnofinančni prihodki v letošnjem letu niso bistveno spremenili, saj so ob prehodu na novo finančno perspektivo sredstva iz proračuna EU manjša za okoli 40 odstotkov.

Kot ugotavljajo, so bili javnofinančni odhodki nižji predvsem zaradi za približno polovico nižjih izdatkov za investicije, delno tudi zaradi manjših vplačil v proračun EU, pri tem pa so se močno povečali odhodki za plače in socialne transferje.

Kreditiranje ostaja skromno

Kljub pozitivnim gospodarskim trendom in razdolževanju podjetij kreditna aktivnost ostaja skromna, ročnost vlog pa se še krajša. Obseg stanovanjskih in potrošniških kreditov gospodinjstvom narašča, obseg kreditov podjetjem in NFI
pa se še naprej zmanjšuje. Znižuje se tudi delež slabih terjatev v bankah, ki je konec julija znašal 7,3 odstotka vseh terjatev v bankah.