Poziv za oddajo poslovnega prostora v najem v t. i. Galeriji San Marco v centru Portoroža

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem v t. i. Galeriji San Marco v centru Portoroža.
Objavljeno
08. marec 2018 13.05

ISTRABENZ TURIZEM d. d., Turizem in storitve, Obala 33, 6320 Portorož (v nadaljevanju: najemodajalec) objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem v t. i. Galeriji San Marco v centru Portoroža.

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE
Oddamo urejen, neopremljen poslovni prostor v velikosti 36,5 m² v stavbi številka 7236, stoječi na parcelah številka 1497, k. o. 2631 (ID znak: 2631-1497/0-0), in številka 1495/2, k. o. 2631 (ID znak: 2631-1495/2-0), v notranjem delu Galerije San Marco. Dostopen je z ulice, glavne portoroške promenade, vendar ni v prvi liniji, da bi imel izhod neposredno na ulico, temveč se do njega dostopa po krajšem povezovalnem hodniku. V prostoru ni tekoče vode, najemniku bo omogočena stalna uporaba sanitarij v Grand Hotelu Portorož.

IZHODIŠČNA CENA
Izhodiščna mesečna najemnina (brez DDV): 1000 EUR/mesec

NASLOVNIK
Ponudniki so vabljeni, da oddajo ponudbe po priporočeni pošti v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: ISTRABENZ TURIZEM d. d., Turizem in storitve, Obala 33, 6320 Portorož, Slovenija.

ROK ZA ODDAJO PONUDB: do vključno 19. 3. 2018
Ponudbe se naslovijo na sedež najemodajalca v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za najem poslovnega prostora - NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Ponudniki bodo o sprejemu ali nesprejemu ponudbe obveščeni pisno po pošti.

OBVEZNE SESTAVINE PONUDBE
Ponudba za najem poslovnega prostora mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku - naziv oz. ime in priimek ter naslov ponudnika, matično in davčno številko/ID za DDV ponudnika, ime, priimek, podpis zakonitega zastopnika, če obstaja, kontaktno osebo ponudnika in telefonsko številko,
2. predstavitev ponudnika in njegove dejavnosti, ki bi jih opravljal v prostoru,
3. ponujeno ceno najema - izražena mora biti z določenim zneskom v EUR, in sicer v neto znesku brez morebitnih davščin in/ali drugih dajatev. Izjavo ponudnika, ali ima pravico do odbitka celotnega DDV (veza 45. člen ZDDV-1),
4. rok veljavnosti ponudbe.
Ponudniki (pravne in fizične osebe) so vabljeni, da oddajo ponudbe z rokom veljavnosti ponudbe najmanj do vključno 19. 3. 2018.

POGOJI NAJEMA
Poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas, z enoletnim odpovednim rokom. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati obratovalne stroške (stroški elektrike, gretja in hlajenja, telefona ter druge obratovalne stroške), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj opreme in odgovornosti ter druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

Vse obveznosti najemnika nastopijo z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na to, kdaj začne najemnik dejavnost.

Mesečna najemnina se obračunava mesečno in se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin enkrat letno. Najemnik je ob sklenitvi najemne pogodbe dolžan plačati varščino v višini 3 (treh) najemnin in predložiti tri overjene izvršnice v znesku 2000 EUR, ki jih je dolžan v primeru koriščenja oz. unovčenja ter morebitne zapadlosti nemudoma nadomestiti.

Plačilo davščin in morebitnih drugih dajatev bremeni najemnika.

Najemnik ne sme predmeta najema oddajati v podnajem brez soglasja najemodajalca.
Najemna pogodba in vse spremembe najemne pogodbe se sklenejo v obliki notarskega zapisa, stroške nosi najemnik.

Poslovni prostor ni opremljen. Za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se ne vrača v nobeni obliki.

V primeru vlaganj v prostor najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli koristnih in drugih vlaganj, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic. Natančnejši pogoji najema bodo opredeljeni v najemni pogodbi.

Vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti bremenijo najemnika.

Najemodajalec se lahko odloči, da bo po prejemu ponudb ali sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je po oceni najemodajalca najugodnejši, ali da bo nadaljeval pogajanja z izbranimi ponudniki, ali pa bo postopek oddaje v najem končal in ne bo sklenil pogodbe z nobenim od ponudnikov. O nadaljevanju postopka s pogajanji z izbranimi ponudniki ali o zaključku postopka bo najemodajalec izbrane ponudnike ter ponudnike, ki niso bili izbrani za nadaljnja pogajanja, pisno obvestil.