Agencija za radioaktivne odpadke išče direktorja

Razpis za prosto delovno mesto agencije.
Objavljeno
07. november 2017 15.06

Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke, j.g.z., Celovška 182, 1000 Ljubljana, na podlagi 28. člena Statuta Agencije za radioaktivne odpadke, Ljubljana, 20. člena Statuta Agencije za radioaktivne odpadke in sklepa, ki je bil sprejet na seji upravnega odbora dne 6. 11. 2017, razpisuje prosto delovno mesto:

direktor, Agencije za radioaktivne odpadke, j.g.z.

Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani Agencije za radioaktivne odpadke, j.g.z.

Mandat direktorja traja štiri leta.

Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za upravni odbor ARAO« in pripisom »Razpis za direktorja« do vključno 23. 11. 2017 na naslov: ARAO, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana.

Upravni odbor ARAO bo obravnaval samo popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na navedeni naslov.

Upravni odbor ARAO bo po izvedenem postopku izbire in soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja o izbiri obvestil vse prijavljene kandidate, in sicer v 8 dneh po soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.