Nova evropska kmetijska politika bo razbremenila kmete

Ekskluzivno za Delo: pogovor z evropskim komisarje za kmetijstvo Philom Hoganom.
Objavljeno
12. december 2017 07.00
Posodobljeno
12. december 2017 07.00

Poenostavitev in posodobitev sta ključni gesli predloga o skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2020, ki ga je evropska komisija predstavila konec novembra. Še pred predstavitvijo dokumenta je nekaj obrisov usmeritev prihodnje skupne kmetijske politike za naš časopis predstavil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan.

Kako nameravate poenostaviti in posodobiti SKP po letu 2020?

Poenostavitev SKP je ključni element našega predloga – ne le zato, da bi zmanjšali obremenitev kmetov in nacionalnih organov, ampak tudi da bi zagotovili, da SKP ostane gospodarsko uspešna in trdno osredotočena na rezultate. Naš predlog je, da komisija nadaljuje določanje krovnih ciljev SKP na ravni EU in se ukvarja z vprašanji, kot so, kaj želimo doseči za kmete, podeželske skupnosti, okolje, podnebne spremembe, družbo kot celoto, ter se dogovarja o številnih ukrepih, ki se lahko uporabljajo za učinkovito doseganje teh ciljev. Vendar verjamemo, da je precej bolj učinkovito, če damo državam članicam svobodo in prožnost, da same izberejo, kateri od ukrepov so zanje najpomembnejši v njihovem nacionalnem okolju, da lahko dosežejo skupne cilje.

Prehod z enotnega pristopa za vse na bolj prilagojene pristope bo precej zmanjšal upravno obremenitev kmetov. Tako bo vsaka država članica pripravila lasten strateški načrt SKP, ki bo temeljil na njenih lastnih potrebah na terenu. Načrt bo odobren na ravni EU in prav tako bo na ravni EU potekalo spremljanje in vrednotenje izvajanja načrta, da bomo tako zagotovili, da bodo rezultati doseženi.

Poleg tega proučujemo, kako je mogoče novo tehnologijo, kot so satelitski posnetki, uporabiti za poenostavitev zahtevkov kmetov za pomoč (na primer satelitski posnetek takoj lahko izračuna velikost določenega gospodarstva, na podlagi katere se izplačujejo neposredna plačila) kot tudi za nadzor in spremljanje napredka v posameznih državah brez pregledov na terenu.

Kako bo prihodnja SKP naslavljala tveganja, povezana s podnebnimi spremembami in cenovnimi nihanji? Kakšni so predlogi komisije za zmanjšanje vpliva kmetijstva na podnebne spremembe ob hkratnem ohranjanju sedanje ravni proizvodnje hrane?

V sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva je opredeljenih več ciljev in izzivov, ki jih je treba obravnavati v SKP. Vprašanja tveganja podnebnih sprememb in nihanja cen so nekatera od teh izzivov. Komisija je predlagala ukrepe za pomoč kmetom ter jim ponudila orodja za obvladovanje tveganja, nazadnje v uredbi »omnibus«. Verjamemo, da je omnibus zelo dobra podlaga, na kateri lahko gradimo naprej. Učinkovito obvladovanje tveganja je bistveno za ohranjanje in izboljševanje sposobnosti preživetja posameznih kmetij, podeželskih gospodarstev ter konkurenčnosti kmetijskega sektorja kot celote. Nameravamo vzpostaviti tudi platformo o obvladovanju tveganja na ravni EU, katere namen je ustvarjanje in izmenjava znanja, izkušenj in najboljših praks med vsemi udeleženci.

V sporočilu so okoljski in podnebni ukrepi opredeljeni kot eden izmed ključnih izzivov SKP. In prav kmetje so, kot je opredeljeno v sporočilu, »prvi skrbniki naravnega okolja, saj skrbijo za naravne vire tal, vode, zraka in biotske raznovrstnosti na 48 odstotkih kopne površine EU«. Dejansko so naše »sile na terenu«.

Kmetje cenijo in prevzemajo svojo odgovornost v skrbi za okolje in podnebne ukrepe. To seveda ni presenetljivo, saj je v njihovem interesu, da poskrbijo za kakovost naših naravnih virov. Želim, da se kmete predstavlja bolj pravično, predvsem kot del rešitve, ne kot del problema. Evropska unija je popolnoma zavezana svojim mednarodnim obveznostim, ki seveda vključujejo tudi cilje sporazuma COP 21 in cilje Združenih narodov glede trajnostnega razvoja. SKP in kmetje imajo ključno vlogo. Skupni cilj lahko dosežemo le ob medsebojnem sodelovanju.

Ali bo proračun SKP po letu 2020 enak sedanjemu?

Za pogovor o proračunu SKP po letu 2020 je še prezgodaj. Zadeve bodo jasnejše šele, ko bo maja 2018 predvidoma dosežen dogovor o celotnem prihodnjem proračunu EU.

Kako bo nova SKP zagotovila pravične razmere za evropske kmete, posebno manjše, ki predstavljajo večino kmetov v EU?

Iščemo tudi rešitve za večjo pravičnost SKP, kar seveda vpliva na neposredna plačila. Vedno znova se postavlja vprašanje, kako poskrbeti za pravičnejše razmerje med plačili kmetom po državah članicah. Pripravljeni smo razmisliti o vrsti različnih možnosti za rešitev tega vprašanja, tudi o obvezni omejitvi neposrednih plačil (vendar ob upoštevanju problematike dela, da se prepreči negativne vplive na zaposlenost), o plačilih, ki se postopno zmanjšujejo, ter prerazporeditvi plačil, in sicer predvsem pri pomoči malim in srednje velikim kmetijam.