Jože Munda (1930–2018)

Nekrolog.

Objavljeno
30. marec 2018 19.10
Martin Grum
Martin Grum

Za izhodišče zapisa v spomin ­bibliografu, leksikografu in literarnemu zgodovinarju Jožetu Mundi naj navedem oceno njegovega ustvarjalnega opusa, ki jo je pred osemnajstimi leti – ob njegovi sedemdesetletnici – zapisal Gregor Kocijan: »Brez pomislekov si upam zapisati, da je njegovo ime vklesano na koncu razvojne črte Simonič – Šlebinger – Logar – Bulovec – Munda. S svojim bibliografskim delom je nadaljeval, utrdil in izpopolnil sistem in značilnosti slovenske bibliografije, ki si je ustvarila svojo lastno podobo z originalnimi potezami.«

Z zapisanim se lahko le strinjam. Franc Simonič, Janko Šlebinger, Janez Logar in Štefka Bulovec so namreč naši najodličnejši biblio­grafi in mednje sodi tudi Jože Munda.

Njegov obsežni opus, v katerem prevladujejo bibliografije vseh vrst, je začel nastajati zelo zgodaj. Kot študent slavistike je na pobudo profesorice Marje Borštnik z Rudolfom Kodelo in Nikom Ruplom pripravil obsežno, za raziskovalce slovenske literarne in kulturne zgodovine nenadomestljivo bibliografsko kazalo Ljubljanskega zvona.

                                       Jože Munda.

Tudi njegovo zadnje veliko bibliografsko delo je posvečeno bibliografskemu popisu še ene od pomembnih slovenskih revij. Leta 2003 je po večletnem delu izšlo njegovo obsežno in temeljito bibliografsko kazalo Doma in sveta, literarnega mesečnika, ki je izhajal med letoma 1888 in 1944. Med omenjenima mejnikoma je izšla vrsta drugih pomembnih del Jožeta Munde. Preden se jim posvetimo, naj na kratko predstavim njegovo poklicno pot.

Po diplomi leta 1957 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se je zaposlil v slovenskem centru Jugoslovanskega leksikografskega zavoda. Sodeloval je pri pripravi bibliografije prispevkov, objavljenih v slovenskem in neslovenskem časopisju ter zbornikih, ki so izhajali na Slovenskem od začetkov periodičnega tiska pri nas do konca druge svetovne vojne. Zbrano gradivo je bilo objavljeno v nedokončani, jugoslovansko zasnovani Bibliografiji rasprava, članaka i književnih radova. Izšlo je 14 zvezkov na več kot 9700 straneh.

Med letoma 1969 in 1979 je vodil bibliografski oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, od leta 1979 do upokojitve leta 1993 pa je bil na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede SAZU oziroma ZRC SAZU strokovni svetnik in vodja sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo. Zaupana sta mu bila dva osrednja nacionalna projekta: v Narodni in univerzitetni knjižnici urejanje Slovenske bibliografije (uredil je zvezke za leta 1967–1975) in na SAZU (od leta 1981 ZRC SAZU) urejanje Slovenskega biografskega leksikona.

S sodelavci je uredil zadnje tri zvezke in osebno kazalo vseh v leksikonu omenjenih oseb. Zlasti pomembno je bilo njegovo uredniško delo pri Slovenskem biografskem leksikonu. Po skoraj sedemdesetletnem izhajanju je prav pod njegovim vodstvom leta 1991 izšel zadnji zvezek leksikona, ki ga skupaj sestavlja petnajst zvezkov v štirih knjigah in vsebuje več kot 5000 osebnih in družinskih gesel.

V njih je predstavljeno življenje in delo približno 5500 slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnosti. Po končani prvi izdaji leksikona je načrtoval novo izdajo. Pred upokojitvijo je s sodelavci pripravil predlog geslovnika za novo izdajo Slovenskega biografskega leksikona (osebnosti in družine, katerih priimek se začne s črkami od A do Đ) ter uredil nekaj poskusnih gesel.

Ob tem so nastajale njegove številne založniške bibliografije, med drugim Slovenske matice (1964, 1984), Državne založbe Slovenije (1965–1991), Cankarjeve založbe (1975–1985), bibliografska kazala, med drugim Slavistične revije (1977) ter Jezika in slovstva (1985) in druge tematske bibliografije, med drugim Miniaturna knjiga (1984, bibliografija slovenskih miniaturnih knjig), bibliografije v zbirki Nobelovci ter številne osebne bibliografije, med drugim Bratka Krefta (1961), Cvetka Golarja (1963), Toneta Seliškarja (1964), Mateja Bora (1966), Iva Groharja (1968), Vladimirja Bartola (1976), Borisa Paternuja (1986), Franceta Bernika (1987, 1997), Dušana Moravca (1991) in Janka Kosa (1991).

Poleg bibliografij je napisal vrsto del o temah, povezanih s knjižnicami in bibliotekarsko stroko. Najpomembnejša je njegova monografija o knjigi, ki je kot 22. zvezek Literarnega leksikona izšla leta 1983 z naslovom Knjiga. V njej je lapidarno, vendar precizno, opredelil najpomembnejše bibliografske pojme. Nekaj let je bil urednik (1965–1966) oziroma odgovorni urednik (1967–1969) strokovnega glasila slovenskih knjižničarjev Knjižnica. Svoje bogate izkušnje ter obsežno bibliografsko in biblio­tekarsko znanje je med letoma 1969 in 1980 kot predavatelj bibliografije posredoval študentom Pedagoške akademije v Ljubljani.

Ne nazadnje moramo omeniti tudi njegovo delo na področju leksikografije (članki v Enciklopediji Jugoslavije, Leksikonu pisaca Jugoslavije, Slovenskem biografskem lek­sikonu in Enciklopediji Slovenije) in literarne zgodovine­ (razprave v revijah, urejanje zbranih del Ivana Cankarja, pet zvezkov, in Juša Kozaka, trinajst zvezkov).

Vzajemna bibliografska baza v sistemu Cobiss pod njegovim imenom navaja več kot tristo bibliografskih enot. Zajetna zapuščina kakovostnih del prepričljivo kaže, kako izjemen poznavalec črne umetnosti, sveta tiska v vseh njegovih razsežnostih, je bil Jože Munda. S pridom jo bomo uporabljali vsi, ki se ukvarjamo z biografskim in bibliografskim delom.

Martin Grum, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU