Bo občina res prisluhnila predlogom mladih

Strategija MOL za mlade: Občina je zbrala predloge mladih Ljubljančanov. Ti si želijo več sodelovanja

Objavljeno
05. november 2015 12.06
Kariera, delo, zaposlovanje. 05.Oktober2015 [kariera, delo, zaposlovanje]
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – Mestna občina Ljubljana se je odločila prisluhniti mladim in pri pripravi strategije za mlade do leta 2024 (za zdaj vsaj na papirju) upoštevati njihove predloge. Prednostni usmeritvi strategije sta sicer krepitev mladinskega dela v smeri gradnje mreže mladinskih centrov ter opolnomočenje izvajalcev v mladinskem sektorju in povečanje možnosti za zaposlovanje mladih.

Podaljšana razprava o osnutku strategije MOL za mlade se je sicer iztekla sredi julija, junija pa sta bila v njenem okviru dva dogodka, in sicer javna tribuna, namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, ter panelna razprava, namenjena mladim med 15. in 29. letom. Uroš Grilc, vodja občinskega urada za mladino, je povedal, da so prejeli pisne predloge 16 organizacij in petih posameznikov, ki delujejo v mladinskem sektorju.

Komisija za obravnavo predlogov mladih je septembra končala delo, predloge in prednostne želje mladih pa je strnila in oblikovala v samostojno poglavje Deset ključnih prioritet, kot jih vidijo mladi v MOL, ki bo del strategije.

Sodelovanje in upoštevanje

Deset prednostnih področij, ki bi jih bilo dobro proučiti in razviti, torej vidijo ljubljanski mladi, to pa so mladinski centri in infrastruktura za druženje mladih, zaposlovanje in karierna orientacija, mladinsko organiziranje, stanovanjska politika, javne površine, dialog, izobraževanje, šport, kultura in varovanje okolja.

Kar zadeva mladinske centre, mladi menijo, da bi bilo treba njihovo mrežo postaviti s procesom sodelovanja, se pravi, da bi bili vanj vključeni od vsega začetka – od načrtovanja do izvedbe. Menijo še, da bi bilo treba ustanoviti osrednji, večji mladinski center, predvsem pa, da bi morali za centre zagotoviti primerno infrastrukturo z ustrezno kadrovsko in programsko podporo. Prepričani so še, da bi morali na splošno povečati sodelovanje mladih v dejavnostih mladinskih centrov, ki bi morali delovati po načelih interdisciplinarnosti in povezovanja.

Na področju zaposlovanja mladih seveda zeva velika luknja, saj zaposlitev za mlade v starostni skupini od 15 do 29 let (teh je med prebivalci občine slaba petina) primanjkuje. Od občine tako pričakujejo povečano zaposlovanje mladih in ustvarjanje razmer, ki bodo zagotavljale dolgoročnejše zaposlitve, posebno pozornost pa po njihovem velja nameniti ranljivim ciljnim skupinam, kamor med drugim uvrščajo dolgotrajno brezposelne in hendikepirane mlade.

Poleg tega predlagajo ustanovitev centra za karierno orientacijo in ozaveščanje mladih o kariernih poteh ter svetovanje o alternativnih kariernih možnostih, kot so ustanavljanje zadrug, coworking in podjetniški projekti.

Ugodna stanovanja za mlade?

Tudi sicer so mladi prepričani, da bi morala občina izkazati večjo podporo dejavnosti mladinskih organizacij s subvencijami za zaposlovanje mladih v teh organizacijah. Menijo še, da bi se morala reševanja stanovanjske problematike lotiti z zagotavljanjem ugodnih stanovanj za mlade in rabo praznih občinskih prostorov, predlagali pa so še ureditev prehodnega doma za mlade iskalce zaposlitve.

Med predlogi so še: urejanje javnih površin tako, da bodo kar najbolj ustrezale potrebam mladih (več košev za smeti, klopi, pokriti prostori za preživljanje prostega časa ...), pri mladinskih centrih uvedba redne komunikacije med vsemi deležniki, spodbujanje neformalnega izobraževanja, večje kadrovsko štipendiranje MOL, spodbujanje rekreativnega športa med mladimi ter ureditev športnega parka in osnovne infrastrukture za individualne športe, urejanje in obnavljanje starih in zapuščenih igrišč v sodelovanju z mladimi, podpiranje neodvisnega kulturnega dogajanja (več alternativnih glasbenih dogodkov, brezplačni oziroma cenovno dostopnejši kakovostni dogodki za mlade), spodbujanje stika z naravo, ozaveščanje o pomenu narave in našem vplivu nanjo.

O predlogih mladih in sami strategiji bodo mestni svetniki odločali na novembrski seji.