Do 50 točk za dosežke, pomembne za Ljubljano

Tudi letos 90 občinskih štipendij za nadarjene, dijaki se lahko prijavijo še do 4. septembra, študenti pa do 5. oktobra.

Objavljeno
31. avgust 2015 14.01
FDV,študenti,predavanje ,Ljubljana Slovenija 09.10.2014
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Dijaki s stalnim bivališčem v ljubljanski občini se lahko še do 4. septembra prijavijo na 16 razpisanih štipendij MOL, študentje pa do 5. oktobra. Tudi letos je MOL skupaj razpisala 90 občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente, ki živijo v Ljubljani.

Med razpisanimi štipendijami za šolsko leto 2015/2016 jih je 40 namenjenih študentom dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 21 pa študentom podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji. Štiri občinske štipendije so namenjene dodiplomskemu študiju v tujini in devet podiplomskemu študiju v tujini. Od leta 1998 je tako MOL, skupaj z letošnjimi, podelila 1169 štipendij.

Rezultati v treh mesecih

Kandidati se lahko prijavijo prek aplikacije E-razpis. V celoti izpolnjeno in oddano prijavo morajo natisniti in jo podpisano, z vsemi obveznimi dokazili in prilogami, oddati osebno v glavni pisarni MOL na Mačkovi ulici 1 ali po pošti s pripisom, za katero štipendijo kandidirajo, na MOL na Mestni trg 1. O rezultatih razpisa bodo obveščeni najpozneje v treh mesecih od prejetja zadnje popolne vloge.

Štipendijo lahko pridobi tudi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene 4 oziroma 8, če ima na vsaj enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katero uveljavlja pravico do štipendije, in so ti boljši od dosežkov tistih, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru pa povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od 3, študenta pa ne nižja od 7.

Dodatne točke

Kot predvideva mestni odlok o štipendiranju, za povprečno doseženo oceno dijak prejme od 30 do največ 50 točk, študent pa od 30 do največ 60 točk. Dodatne točke (od 1 do 18) lahko prejme še za uvrstitve na tekmovanjih in natečajih, pri čemer se vrednotijo tri najvišje uvrstitve na posameznem področju. Za poustvarjalne aktivnosti, kamor sodijo različni javni glasbeni in gledališki nastopi, recitali, moderatorstva prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj, ki niso obvezni del izobraževalnega programa, lahko prejmejo od ene do največ šest točk. Za avtorska dela, vodenja in organizacije projektov lahko prejmejo od štiri do 13 točk, za znanstveno-raziskovalna dela, izboljšave, izume in patente pa od devet do 18 točk. Dodatno izobraževanje jim prinese od ene do osem točk, udeležba na seminarjih in kongresih pa od pol do sedem točk. Za funkcije in vloge v različnih organizacijah lahko dobijo od ene do sedem točk, za pohvale, priznanja in nagrade pa od ene do 16 točk.

Dosežki, pomembni za lokalno skupnost

Prostovoljno delo in drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo, se točkujejo dodatno, in sicer glede na predložena dokazila: kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za izobraževanje v Sloveniji, prejme do 30 točk, za izobraževanje v tujini pa do 50 točk. Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali društev prejme kandidat po eno točko, pri čemer se upoštevajo največ tri priporočila. Za študij na univerzi, ki je na svetovni področni lestvici revije The Times Higher Education uvrščena od 1. do 50. mesta, kandidat prejme deset točk, toliko kot tudi za dokončanje dveh letnikov v enem študijskem letu. Skladno z merili iz tretjega odstavka 10. člena odloka morajo dijaki dosegati najmanj skupno 12 točk za dosežke, študenti pa najmanj 18 točk. Ob istem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana.

Obvezno poročanje o štipendijah

Sicer pa morajo od letos vsi štipenditorji, ki štipendij ne podeljujejo po zakonu o štipendiranju, to so občine, podjetja, podjetniki, ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki so v šolskem letu 2014/2015 imele vsaj enega štipendista, poročati o podeljenih štipendijah, tako bo tudi v prihodnjih letih, so sporočili z Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Za šolsko leto 2014/2015 morajo to storiti do 15. septembra, in sicer prek spletne aplikacije http://bit.ly/porocanje. Podatki bodo tako zbrani na enem mestu, kar bo omogočalo boljši pregled nad štipendiranjem v Sloveniji.