Gradnja kanalizacije kleca že na prvi oviri

Posamezni krajani se upirajo (pre)nizkim odkupnim cenam za cestna zemljišča, ki jih občina potrebuje za gradnjo.
Objavljeno
08. november 2017 17.57
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – V MOL se je z odkupi zemljišč začel evropski projekt gradnje kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda na 39 območjih znotraj aglomeracij Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas, ki so večja od dva tisoč populacijskih enot. A ne gre brez težav, saj ljudem ponujajo nižje odkupne cene, kot je obljubljal župan na sestankih s predstavniki četrtnih skupnosti.

Na nas se je obrnilo že več krajanov s prošnjo, naj poizvemo, od kod odstopanja med javno oznanjenimi in dejansko ponujenimi odkupnimi cenami za zemljišča. Eden od četrtnih svetnikov je tako vodji mestnega oddelka za nepremičnine pisal, da so že od lani seznanjeni z začetkom projekta Aglomeracije 2000 PE in da jih tako župan Zoran Janković kot njegove službe pozivajo, naj prepričujejo krajane, da naj se čim hitreje odzovejo na pozive k odkupu zemljišč za trase kanalizacijskega in plinskega omrežja ter da naj bi bila cena za odkup ceste 30 evrov za kvadratni meter, za kmetijsko zemljišče pa osem evrov.

Svetnik opozarja, da so enake odkupne cene navedene v zabeležki podžupana Dejana Crneka o sestanku koordinacije župana s predstavniki svetov četrtnih skupnosti, ki je bil 19. septembra. Zato se je začudil, ko so stanovalci ulice Pot v Zeleni gaj iz katastrske občine Kašelj v zadnjih treh tednih prejeli obvestila, da je cena za odkup kvadratnega metra ceste le 20 evrov. Ker meni, da je to ali zavajanje ali »tiskarska napaka«, je zahteval uradno pojasnilo.

Odgovor občine

Andreja Lavrič
z oddelka za ravnanje z nepremičninami je po več kot dveh tednih odgovorila, da je pri odkupih zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo projekta, 30 evrov za kvadratni meter zgornja meja vrednosti za odkup ceste, kar naj bi bilo povedano tudi na sestanku župana s predstavniki četrtne skupnosti. Ker je večina zemljišč, ki jih MOL odkupuje za projekt aglomeracij, po vrednotenju Gursa ocenjena na okoli 20 evrov za kvadratni meter (gre za tista, ki v naravi predstavljajo cesto), so vsem lastnikom, ki so jim ponudbo poslali v septembru in oktobru, je povedala Lavričeva, ponudili ceno 20 oziroma 8 evrov za kvadratni meter. In dodala, da se »nekateri občani zavedajo, kako pomemben projekt so aglomeracije, in so zemljišča pripravljeni prenesti na občino celo neodplačno«.

Eden od nezadovoljnih »prodajalcev zasebnega zemljišča« je takšno pojasnilo označil za sprenevedanje. Po tem izračunu bo občina za cestna zemljišča plačala manj kot 10 evrov za kvadratni meter, saj morajo nato prodajalci sami poravnati stroške vpisa v zemljiško knjigo in davek. Zato se bodo nezadovoljni Kašljani še ta teden sestali in se dogovorili, ali sploh oziroma pod kakšnimi pogoji bodo z občino pripravljeni podpisati pogodbe o odkupu zemljišč.


Infografika: Delo

Ker smo tudi sami večkrat slišali izjavo župana Jankovića, da je odkupna cena za kmetijsko zemljišče 8, za ceste 30 in za gradbeno parcelo 60 evrov za kvadratni meter, nas je zanimalo, zakaj se MOL ne drži lastnih zavez in ljudem ponuja nižje odkupne cene od obljubljenih. Vprašali smo še, ali vsem pošiljajo enako »prvo« ponudbo in ali jo tistim, ki je ne sprejmejo, zvišajo na 30 evrov. Zahtevali smo tudi pojasnilo, po kakšnem ključu odkupujejo zemljišča, kolikšna so možna odstopanja in zakaj ni enotne cene. Sploh ker je v zapisu županovega sestanka s predsedniki četrtnih skupnosti Dejan Crnek zapisal, da je Zoran Janković »poudaril, da MOL ne bo odstopala od enotno določenih cen za zemljišča za ceste, in sicer 30 evrov na kvadratni meter za stavbno zemljišče in 8 evrov za kmetijsko zemljišče«.

Trmaste čaka razlastitev

Po osmih delovnih dneh smo dobili odgovor, v katerem so nam zatrdili, da ni res, da se MOL in župan ne držita lastnih zavez in obljub, saj »v večini primerov pri odkupih cest sledijo vrednostim po Gursu«. Zatem pa razložili, da so zemljišča za velik kohezijski projekt začeli intenzivno odkupovati septembra. Poudarili so, da gre pri aglomeracijah za odkup že obstoječih cest. In tako kot svetniku tudi nam zatrdili, da je pri odkupih zemljišč 30 evrov za kvadratni meter »zgornja mejna vrednost za odkup«, kakor da je bilo pojasnjeno že na sestanku župana s predsedniki četrtnih skupnosti. In ponovili razlago, zakaj ljudem ponujajo 20 evrov za kvadratni meter ceste oziroma 8 evrov za kmetijska zemljišča. So pa dodali, da to ne velja za območja, kjer se odkupi za aglomeracije delno prepletajo z odkupi, ki se navezujejo na druge projekte, oziroma za katera so postopke odkupa začeli že v preteklosti (na primer v katastrskih občinah Glince, Šentvid nad Ljubljano, Dravlje, Trnovsko predmestje).

Pozabili niso navesti niti tega, da se »nekateri občani zavedajo, kako pomemben projekt so aglomeracije in so zemljišča pripravljeni prenesti celo neodplačno«. Proti trmastim lastnikom zemljišč, ki se ne strinjajo s poslanimi ponudbami ali jih zavračajo, pa bodo začeli postopke razlastitve.

Podrobnosti projekta

Gradnja manjkajoče kanalizacije v okviru aglomeracij bo potekala po skoraj 250 ulicah na območju občine, ocenjena vrednost del brez DDV pa je dobrih 39 milijonov evrov. Skupna dolžina načrtovane kanalizacije je 88,3 kilometra cevi za odvod komunalnih odpadnih vod, predvidena je tudi gradnja 13 črpališč odpadne vode in treh vakuumskih postaj. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih okoli 17.500 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo povečala celo na 98 odstotkov.

Letos in v prihodnjem letu bodo izdelali projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, urejali bodo pravnoformalne zadeve glede služnosti na trasah in pridobivali gradbena dovoljenja. Ta bodo predvidoma pridobljena do konca leta 2018. Glede na velik obseg dela MOL načrtuje kar sedem javnih naročil za gradnje, zato bodo priprava razpisne dokumentacije, potrjevanje na ministrstvih in izvedba trajali do leta 2019. Izvedba del pa bo po časovnem načrtu potekala do leta 2020.

Za prvi sklop javnega naročanja je že pridobljena vsa dokumentacija, zato bo izvedeno še to jesen. Predvidoma bo obsegalo naslednja območja: Stožice, Šmartinska cesta, Hrušica in Litijska cesta, Gornji Rudnik, Glinice in Dolnice, Zalog, Zaloška – Studenec, Slape, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Na Trati, Novo Polje, Ježica, Kleče, Medveščkova ulica, Ogrinčeva ulica, Ulica Mire Miheličeve in Brdo vzhod. V prihodnjih dveh letih pa bodo v nadaljnje sklope javnih naročil (teh bo od štiri do največ šest) uvrstili še naslednja območja: Galjevica, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Pod Debnim vrhom, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro in Žabja vas.

Kako poteka projekt aglomeracij, naj bi bilo mogoče videti s posebno aplikacijo Aglomeracije. Ko smo občino prosili, naj pove, kako priti do nje, so odgovorili, da jo šele preizkušajo in da bo javnosti na voljo po koncu testnega obdobja. Kdaj predvidoma bo to, pa niso navedli.