Izbrali najcenejšo rešitev za atletski center

Podoba prenovljenega Žaka: Zasnovali so jo v zagorskem podjetju v sodelovanju s srbskimi arhitekti.

Objavljeno
15. junij 2017 20.06
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Končno je znano, kakšna bo podoba novega atletskega centra, največje investicije v športne objekte, ki jo na občini načrtujejo v prihodnjih letih. Na javnem natečaju je bila izbrana rešitev arhitekturnega centra Fin Ars iz Zagorja ob Savi.

Natečaj za najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinskoarhitekturno rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana, kjer je stadion Žak, je občina objavila konec preteklega leta. Iskali so najboljšo rešitev za nov atletski stadion s tribunami in spremljajočimi prostori za pet tisoč gledalcev, atletsko dvorano z dvestometrsko krožno tekaško stezo in tribunami za 1500 gledalcev, pomožni atletski stadion in center za mete, podzemno parkirno hišo in druge parkirne površine ter celovito zunanjo ureditev območja. Torej za popolnoma nov športni kompleks, saj se je po navedbah občine »v procesu priprave natečajne naloge izkazalo, da je renovacija stadiona zaradi dotrajanosti (zamakanje, dotrajanost garderobnih in drugih prostorov) neracionalna in prostorsko omejujoča«, zato ga bo treba porušiti. Kompleks so poimenovali Atletski center Ljubljana, v razvojnih dokumentih pa predvidevajo, da bo zgrajen do konca leta 2020.

Le osem predlogov za edinstven projekt

Odziv na natečaj je bil razmeroma majhen, saj je prispelo le osem elaboratov. Komisija, ki ji je predsedoval podžupan Janez Koželj, je v končnem poročilu kot enega od razlogov za to navedla prostorske izzive: »Na prvi pogled veliko razpoložljivega prostora pomeni za gradnjo in preureditev novega atletskega centra dejansko veliko omejitev, kot so utesnjena lega med dvema železniškima koridorjema in nizom stanovanjskih hiš, fazna gradnja, trasa kanala sredi območja in oteženi dostopi. To je bil po vsej verjetnosti tudi eden od razlogov, da se je natečaja za rešitev tako privlačne in edinstvene naloge udeležilo sorazmerno malo skupin.«

Tako so nagrade (14.650 evrov za prvo mesto, 11.000 za drugo in 7300 za tretje) podelili le prvim trem, priznanj pa ne, pač pa so med druge natečajnike razdelili preostanek nagradnega fonda za materialne stroške. Ugotovili so, da so predpisana logistika in omejeni lokacijski pogoji natečajnike vodili k zelo sorodnim rešitvam, zato so jih ocenjevali »predvsem glede na možnost izvajanja gradnje in možnost izvajanja atletskih tekmovanj«.

Povezana dvorana in stadion

Kot zmagovalno so izbrali rešitev centra za arhitekturo Fin Ars iz Zagorja ob Savi, za katerega so rešitev pripravili arhitekti Borislav Petrović, Ivan Rašković, Milan Đurić in Kristijan Čuk s sodelavci. Zadnji je direktor Fin Arsa, prvi trije pa so srbski arhitekti, ki sodelujejo tudi z beograjsko fakulteto za arhitekturo. Drugonagrajena je bila rešitev ateljeja Vozlič, tretjenagrajeni pa elaborat biroja Ravnikar Potokar.

»Glavna značilnost predlagane rešitve je zasnova objektov in odprtega prostora, ki so med seboj prepleteni in spojeni v neločljivo celoto. Ta izhaja iz poetične prispodobe rahlo valovite krajine, nad katero lebdijo v tla pripeti oblaki. Atletski center je zamišljen kot atletski park v obliki tekočega reliefa zelenih površin iz nasipov in vkopov, v katere je vstavljena arhitektura zaobljenih oblik, ki ustvarja s klančinami, sprehajališči, prehodi in stopnišči dinamičen in pretočen prostor. Deloma vkopani in z brežinami obkroženi objekti so brez zaprtih obodnih sten, sestavljajo jih položne vesine in klančine, stekleni zasloni in lebdeče strehe,« je komisija zapisala o zmagovalni rešitvi.

Dvorana in glavni stadion sta zasnovana v enovitem objektu pod skupno streho. Povezuje ju hrbtenica komunikacij v obliki grebena, na katerega so z dveh strani naslonjene tribune, tako da se dvorana odpira na zahodno, stadion pa na vzhodno stran. Dostop za obiskovalce je predviden s severne strani vzdolž pomožnega stadiona čez ploščad osrednjega trga oziroma po klančini z javnega parkirišča pod pomožnim stadionom.

»Strnjena in deloma vkopana stavbna struktura prispeva k bolj učinkoviti porabi energije za ogrevanje in hlajenje atletske dvorane ter z njo povezanih zaprtih prostorov na glavnem stadionu,« so zapisali ocenjevalci in presodili, da je prvonagrajena rešitev »najbolj napredna in inovativna, čeprav je zelo enostavna in logična«. Na strehah je predvidena fotovoltaika. O ureditvi okolice so zapisali, da se avtorji s krajinsko zasnovo niso poglobljeno ukvarjali in da pogrešajo več ambicij pri snovanju prostora in prostorskih programov.

Druge rešitve bistveno dražje

Zmagovalna rešitev se od preostalih sedmih razlikuje tudi po vrednosti investicije. Prav vse so presegale ocenjeno vrednost novega centra, ki so jo na MOL postavili pri slabih 12 milijonih evrov brez davka. Ocenjena vrednost prvonagrajene rešitve je 14,2 milijona evrov, projektno dokumentacijo pa so v Fin Arsu pripravljeni narediti za dobrega pol milijona. Ocenjeni stroški drugih natečajnih rešitev so bistveno višji in vsi presegajo 20 milijonov evrov. Realizacija drugonagrajene rešitve bi tako stala kar 37,5 milijona, najdražji predlog pa več kot 50 milijonov (vsi zneski so brez davka).