Občina je šla zasebniku preveč na roko

Križišče Trubarjeve in Resljeve: Ministrstvo je ugotovilo, da so pogoji za gradnjo nezakoniti in neustavni; MOL jih mora razveljaviti.
Objavljeno
11. julij 2016 16.59
Trubarjeva ulica 10.julija 2016 [Ljubljana,Trubarjeva ulica]
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Številne spremembe prostorskih aktov MOL v zadnjih letih spremljajo očitki, da občina daje prednost zasebnim interesom investitorjev pred javnim interesom. Z nadzorom ministrstva nad delom zadnjih sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN) se je eden takšnih očitkov potrdil.

Ugotovitve se nanašajo na enoto urejanja prostora v Stari Ljubljani (EUP SL 191), ki predstavlja parcelo v križišču Trubarjeve in Resljeve ceste. Območje, kjer je bil dolga leta manjši žepni park, je že lani razburjalo javnost, saj je lastnik zemljišča, podjetje Hiša invest, tam podrl drevesa in drugo rastje ter območje zagradil z gradbenimi ograjami in oglasnimi panoji. Kot smo že pisali, namerava zgraditi večstanovanjski blok, manjšo stavbo na Trubarjevi 37 pa preurediti v hostel.

V zvezi s tem je veliko kritik letelo tudi na ljubljansko občino, ki je park uredila in ga do gradbenih posegov vzdrževala. A tam so se branili, da je zemljišče zazidljivo že vrsto let. To drži, območje je zazidljivo od leta 1992; drži pa tudi, da je z novim OPN iz leta 2010 občina možnosti za pozidavo precej razširila. A to ni bila zadnja sprememba: s spremembami OPN, ki jih je mestni svet potrdil novembra lani, je šla občina še bolj na roko investitorju. In prav ta del je pod drobnogled vzelo ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ko so od štirih občanov in svetniške skupine SDS prejeli zahtevo za nadzor zakonitosti.

Brisanje javne površine

V nadzoru so na MOP ugotovili, da določila predloga OPN, ki je bil potrjen, precej odstopajo od tega, kar je bilo za to enoto urejanja prostora predvideno v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku. Tako so občinski pripravljavci v predlogu izpustili, da se mora višina novega objekta ujemati z višino uličnega venca objektov na Trubarjevi (ostalo je le določilo o ujemanju z višino na Resljevi, kjer so objekti višji) ter da je treba v pritličju urediti javen prehod. Dopolnjen osnutek je tudi določal, da je treba arhitekturno-urbanistično ureditev pridobiti z javnim natečajem. Tudi ta pogoj je v predlogu izginil, zamenjalo pa ga je določilo, da je »s soglasjem lastnikov sosednjega zemljišča dopustna tudi gradnja na parcelno mejo« in da je »drevo v južnem delu dopustno nadomestiti z novim v neposredni bližini obstoječega«.

Ministrstvo je tako ugotovilo, da omenjene spremembe »niso zakonite, saj so črtale določila o javnem prehodu in določila o obveznem javnem natečaju«. S tem so določile »milejše ureditvene pogoje, kot so bili določeni v dopolnjenem osnutku«. MOP navaja, da iz prakse ustavnega sodišča izhaja, da lahko občina spremeni dopolnjeni osnutek OPN po javni razgrnitvi le v zvezi s tistimi posegi v prostor, ki so bili vključeni v dopolnjeni osnutek in bili javno razgrnjeni. »Pri tem so zakonite le spremembe, na podlagi katerih občina možnosti za umestitev posegov v prostor uredi bolj restriktivno.« V obravnavanem primeru pa je »nedopustno brisanje javne površine in obveznosti javnega natečaja, ki sta restriktivna prostorska pogoja«. Takšne spremembe so tudi neustavne, je presodilo ministrstvo in občino pozvalo, naj na naslednji seji mestnega sveta konec septembra omenjena določila razveljavi in sprejme takšne prostorske izvedbene pogoje, ki bodo skladni z zakonodajo in sodno prakso ustavnega sodišča.

Na občini bodo še preučevali

Na oddelku za urejanje prostora MOL so na vprašanje, ali bodo upoštevali poziv in razveljavili nezakonita določila, odgovorili le, da bodo »natančno preučili vsebino poziva in se nato odločili o nadaljnjih korakih«. Na vprašanje, kdo je odgovoren, da je na mestni svet šel predlog, ki je vseboval nezakonita in neustavna določila, niso odgovorili. Zapisali so le, da so k predlogu OPN pridobili pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, v zvezi z javnim natečajem pa, da so ocenili, da obveznost izvedbe natečaja ne bi mogla biti upoštevana, ker je v času priprave sprememb OPN investitor že pripravljal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če občina ne bo upoštevala poziva in v postavljenem roku svojega predpisa ne bo uskladila z ustavo in zakonom, je ministrstvo dolžno vladi predlagati, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom, so pojasnili na MOP.

Civilna iniciativa Resljeva-Trubarjeva je že novembra pred glasovanjem mestne svetnike opozorila, da so predlagane spremembe v nasprotju z zakonodajo, in jih pozvala, naj glasujejo proti. A predlog OPN je bil potrjen z glasovi vseh svetnikov koalicije (LZJ, Desus, SD) ter dveh svetnikov razpadle svetniške skupine Združena Levica (Emilije Mitrović in Denisa Strikovića).

Mirko Brnič Jager iz SDS, ki je vložil zahtevo za nadzor zakonitosti na MOP, je v zvezi z nadaljnjimi ukrepi občine skeptičen. »Pričakujem nadaljnje izmikanje MOL, kar že počeli so s svojimi odgovori tudi ministrstvu. Mislim, da bodo storili vse mogoče, da tega ne bodo umestili na dnevni red naslednje seje. V tem primeru bomo predlog za razveljavitev pripravili v SDS,« je dejal Jager, ki opozarja, da ugotovljene nezakonitosti še zdaleč niso edine v OPN.

UE bo preučila razmere

In kaj vse to pomeni za predvideno novogradnjo na tem zemljišču? Pisali smo že, da ima Hiša invest težave s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Upravna enota Ljubljana je njihovo vlogo zavrnila, ker niso predložili soglasja solastnice nekaterih zemljišč predvidene gradnje in tako po mnenju UE niso izkazali pravice graditi. A investitor se je na odločitev pritožil in na MOP so mu ugodili, odločbo odpravili in zadevo vrnili v odločanje upravni enoti. Po pojasnilih vodje izpostave center UE Tjane Matjašič Prijič postopek še ni končan. Ali bi ga lahko zaradi ugotovitev MOP, da so prostorski izvedbeni pogoji za to območje nezakoniti, začasno zaustavili ali bodo kljub temu odločali o vlogi, še ni znano. Matjašič Prijičeva je pojasnila, da so bili z ugotovitvami MOP seznanjeni prejšnji teden in da jih bodo najprej natančno proučili.