Odločitev ARSO: Bodo zmagali Vevčani ali Papir servis?

ARSO vsem strankam v postopku poslal dopis, naj se še zadnjič izrečejo o vseh okoliščinah, pomembnih za odločbo.

Objavljeno
14. oktober 2015 16.17
lvu*Protest
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Agencija za okolje je tik pred tem, da dokončno odloči, ali podjetje Papir servis izpolnjuje vse pogoje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za sortirnico odpadkov na območju tiskarne Set v Vevčah ali ne. Vsem strankam v postopku je namreč nedavno poslala dopis, naj se nemudoma še zadnjič izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe.

Hkrati je ARSO dal vedeti, da bo v primeru neodziva postopek nadaljeval in odločil na podlagi razpoložljive dokumentacije. In dobil je številne odzive.

Morda reakcija sploh ne bi bila tako burna in konkretna, če ne bi pooblaščenec podjetja Papir servis, to je E-net okolje, ki je zanj izdelal »Poročilo o vplivih na okolje za izvajanje dejavnosti predelave odpadkov Papir servisa na Vevški 52«, v svojem odzivu predlagal gradnjo protihrupnih ograj ob stanovanjskih objektih pred ozkim vhodom v predvideno predelovalnico odpadkov.

V njem je zapisal, da bi problem hrupa tovornjakov ob vhodu med stanovanjskima objektoma Vevška 48 in 50 lahko rešili z gradnjo dveh transparentnih protihrupnih zidov, pri čemer bi bil vsak dolg 16 metrov, v višino pa bi segal kar 4,5 metra. S tem bi se hrup, ki bi ob prihodih tovornjakov ponekod znašal 65 ali več decibelov na dan, znižali pod to mejno vrednost tudi tik ob obeh stavbah. Med njima pa bi bilo 4,5 metra vmesnega prostora.

Prav tako je Jorg Hodalič iz E-neta prepričan, da do pojava poplavne onesnažene vode ne bo moglo priti, četudi bi šlo za narasle vode ali visoko podtalnico. To po njegovem izhaja tako iz hidravlično-hidrološke analize (vključuje tudi protipoplavne zidove) kot tudi iz drugih tehničnih ukrepov (protipovratne lopute oziroma ventili na vseh iztokih malih komunalnih čistilnih naprav oziroma meteorne kanalizacije).

Hudo napako pa si je Hodalič privoščil, ko je odgovoril na pripombe Ribiške družine Vevče. Ne le, da je vse njihove argumente, zakaj obrat v nesposredni bližini Ljubljanice in potoka Stara voda ni primeren, označil za tako splošne, da nanje sploh ni mogoče odgovarjati. Zapisal je celo, da je absurdno, da RD Vevče kljub njegovim argumentiranim odgovorom še naprej nasprotuje izdaji OVS. In to celo ob dejstvu, »da je pozitivno mnenje izdal Zavod za ribištvo RS kot njena krovna organizacija«. Če bi poznal ustroj ribiških družin, bi vedel, da je krovna organizacija Ribiška zveza Slovenije.

Reakcije krajanov

Stanovalci Vevške 48 in 50 so dali ponovno vedeti, da se jim zdi edina primerna pot za tovornjake do načrtovane predelovalnice odpakov v Vevčah nova cesta od Litijske do križišča z Zaloško in Zadobrovško cesto, za katero pa vsi vedo, da je še ni in da je še dolgo ne bo.

Nova pa je pripomba na postavitev protihrupnih ograj med hišama na Vevški 48 in 50. Iz priložene fasadne karte hrupa je razvidno, da lokacija ograj – zidov ni vrisana v realnem merilu. Dejansko stanje pokaže, da bi bili na določenih mestih zidovi postavljeni bistveno bližje stanovanjskim objektom, kot kaže skica. Na nekaterih mestih bi bila oddaljena le en meter od obstoječih stavb. Zaradi tega bi lastniki stanovanj v 1. in 2. etaži objektov gledali neposredno v protihrupno ograjo – zid, »kar bi jim dalo občutek, kot da so v zaporu in razvilo klavstrofobične motnje, s tem pa poslabšalo psihofizično stanje«.

To bi bistveno poslabšalo bivalne razmere, kakovost življenja stanovalcev prizadetih zgradb in še bolj razvrednotilo njihovo imetje. Manj bi bilo namreč sončne svetlobe, svežega zraka, omejen bi bil razgled in dostop do stavb, izgubili bi nekaj parkirnih prostorov ... Zaradi teh dejstev postavitev protihrupnih ograj zanje ni sprejemljiva.

Odziv AA Greena

Okoljevarstvena organizacija Alpe-Adria Green je v novem dopisu agenciji za okolje pojasnila, da ni spremenila odklonilnega mnenja do izdaje OVS Papir servisu. Še enkrat je opozorila, da gre za komunalno dejavnost, ki jo želi to podjetje umestiti na poplavno območje, ki je komunalno neopremljeno, je v neposredni bližini reke Ljubljanice, potoka Stara voda, kjer se razmnožujejo ribe, stanovanjskega naselja Vevče, v bližini pa so tudi vevški vrtec, osnovna šola in zdravstveni dom.

Nato pa poudarila, da gradnja protihrupnih ograj v neposredni bližini stanovanjskih blokov ni dopustna, saj gre za kratenje osnovnih človekovih pravic in kršenje evropskih direktiv, ki prepovedujejo umeščanje komunalne dejavnosti v središča stanovanjskih sosesk, in aarhuške konvencije, ki to predpisuje še podrobneje. Postavitev protihrupne ograje tik ob bloku je nemogoča in nedopustna, ker gre za postavitev »geta«, vse v korist enega podjetja, ki želi opravljati dejavnost na lokaciji, kamor absolutno ne sodi.

Prav tako gradnja protipoplavnega zidu na brežini reke Ljubljanice in Stare vode ni dopustna, saj ne bi rešila poplav, ki so na tem območju tako v spomladanskem in jesenskem času, kot tudi ob večjih neurjih.

Zatem dodaja, da tovornjaki, ki jih uporablja podjetje Papir servis, niso primerni za ceste, ki so speljane skozi naselja, kot so Polje, Vevče, Slape. Enako velja za dovoz do tega podjetja, saj poteka med dvema stanovanjskima blokoma (Vevška cesta 48 in 50), ki je tako ozek, da se ne moreta srečati niti dve osebni vozili. Zato poteka vožnja po funkcionalnem zemljišču teh dveh blokov. Še slabše je, če tja pripeljeta dva tovornjaka – eden mimo drugega sploh ne moreta.

Zakaj ne gredo na Barje?

V AA Green imajo javno informacijo, da je MOL ponudila skupini Krater nadomestno lokacijo na Barju, kjer je že komunalna deponija in kjer je zgrajen nov Regijski center za ravnanje z odpadki. Tam ni stanovanjskega naselja, zato je smiselno, pravijo v AA Green, če bi takšno dejavnost, kakršno izvaja Papir, selili tja, ne pa umeščali v stanovanjsko naselje Vevče s 6.000 prebivalci.

Nedopustno je zanje še, če bi podjetju izdali OVS na podlagi prometne študije, ki so jo agenciji predložili septembra letos. Sklicevati se na »četrto različico«, za cesto, ki je ni v nobenem občinskem aktu za naslednje dolgoročno obdobje, prav tako je ni v OPN MOL, je za AA Green nesmiselno in skrajno neresno. Pomeni namreč, da naj bi ljudje, ki živijo na območju Vevč, trpeli vsa ta leta in prenašali hrup težkih tovornjakov in čakali na novo cesto, ki bo zgrajena morda čez 50 let ali pa nikoli.

Nesprejemljiva jim je tudi definicija podjetja Papir servis, da je prag rentabilnosti pod 35.000 tonami na leto, čeprav vemo, da so v obdobju, ko so izvajali to dejavnost, kršili vsa dovoljenja, ki so jih imeli. Časovnega okvira od 6. ure zjutraj pa do 18. ure popoldne se ni držal nihče. Vozilo se je podnevi in ponoči. Na podlagi njihovega štetja bi prag rentabilnosti presegli vsaj za trikrat. To potezo podjetja označujejo za neresno, njen namen pa da je le načrtno zavesti upravni organ in pridobiti OVS.