Papir servisa država ne (s)pusti v Vevče

Okoljevarstveno soglasje za sortirnico odpadkov zavrnil še MOP.

Objavljeno
19. julij 2016 16.54
Papir servis Vevče
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po pol leta proučevanja pritožbe Papir servisa zoper odločbo agencije za okolje, ki je v ponovljenem postopku tej zasebni družbi zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS) za zbiranje in sortiranje odpadkov v Vevčah, dalo prav agenciji za okolje (Arso). Pritožbo je namreč zavrnilo.

MOP je v zavrnilni odločbi, proti kateri je dopustno v 30 dneh od njenega prejema sprožiti le še upravni spor na upravnem sodišču, zapisal, da Papir servisu ni uspelo dokazati, da nameravani poseg ne bo škodljivo vplival na okolje. Zaradi manjkajočih podatkov prvostopenjski organ namreč ni mogel opraviti ustrezne presoje vplivov na okolje in oceniti učinkovitosti predlaganih ukrepov. In da mu zato Arso ni mogel izdati okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton, odstranitev obstoječih in gradnjo novih nadstreškov.

Obrazložitev

V obrazložitvi odločbe je ministrstvo zapisalo, da se je postopek pridobivanja OVS začel že 24. marca leta 2014 in da je imel Papir servis dovolj časa, da bi predložil vsa dokazila, potrebna za izdajo OVS. Predvsem zato ker je pooblaščeno podjetje E-net okolje zelo strokovno usposobljena oseba z veliko izkušnjami in dobrimi referencami, posebej specializirana za presoje vplivov na okolje, ne pa neuka stranka. Po mnenju MOP je zato mogoče pričakovati, da bo ukrepe prikazala z dolžno strokovno profesionalnostjo. Tega pa da ni storila.

Tako podjetje ni pojasnilo, kako bo zagotovljeno, da bodo tovornjaki res vozili po režimu vožnje, ki je predvideval, da bi njihov promet vodili krožno po pravilu desnega zavijanja (v vevški obrat Papir servisa bi prihajali s severne strani po Zaloški cesti in Cesti 30. avgusta, iz njega pa odhajali po južni strani po Vevški cesti, Poti heroja Trtnika in Litijski cesti), ki je bil v poročilu o vplivih na okolje izbran kot okoljsko najsprejemljivejši. Septembra lani je le navedel, »da bi tak režim vožnje uredili v sodelovanju z ustreznimi službami MOL s spremenjeno prometno signalizacijo«. To je po mnenju MOP preveč abstraktna in nedoločna rešitev, saj je povezana z ureditvijo, za katero pritožnik ni pristojen in se zato postavi njihova izvedljivost. Različica, ki obravnava načrtovano povezovalno cesto med Litijsko in Zadobrovško cesto in bi omogočila neposredno povezavo z industrijsko cono v Vevčah, pa je nesprejemljiva, ker je njena izvedba časovno neopredeljena oziroma ni predvidena niti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.


Pogled na nesojeni obrat Papir servisa v Vevčah pred odstranitvijo na črno zgrajenega nadstreška. Foto: Janez Petkovšek/Delo

Prehrupni tovornjaki

Enako neprepričljiv je bil pri dokazovanju, kako bi z omilitvenimi ukrepi preprečil prevelik hrup ob stanovanjskih stavbah na Vevški 48 in 50, kjer naj bi tik ob njih v obrat vozili težki tovornjaki ves dan (zaščita bi bila zagotovljena s protihrupnima ograjama – visokima 4,5 metra in dolgima 16 metrov).

Še slabši je bil pri predstavitvi tehničnih ukrepov ob morebitnih poplavah, ki bi lahko zalile obrat tik ob Ljubljanici in onesnažile reko. Pa naj gre za prečrpavanje izcednih voda iz zbirnega jaška ali pa postopka ustavitve in preselitve nedokončane proizvodnje na začasne lokacije.

MOP ugotavlja še, da so v Arsu vzpostavili dialog s pritožnikom in da ga je natančno, zadostno in dovolj nazorno seznanil s svojimi ugotovitvami. Meni, da kršitev določil upravnega postopka ni bilo in da Arsu ni mogoče očitati opustitve dolžnega ravnanja, kakor zatrjuje pritožnik v pritožbi. Še več, razlog za izdajo izpodbijane odločbe gre pripisati neaktivnosti pritožnika, saj kljub temu, da je bil seznanjen z nezadostnimi dokazi v postopku pridobivanja OVS, teh organu naknadno ni predložil.