Staro Šiško, tradicionalni vaški biser, bosta lahko »krasili« visoki stolpnici

Odlok o OPPN bo v ponedeljek na mestnem svetu. Prebivalci so razočarani, ker njihove pripombe izpred štirih let niso upoštevane, so le lepotni popravki.

Objavljeno
03. julij 2015 16.20
Stara Šiška (Ljubljanska)
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Na območju Stare Šiške, nasproti Obrtne zbornice Slovenije oziroma soseske Stara cerkev, je predvidena gradnja stanovanjskega kompleksa z visokima stolpnicama, z desetimi in osmimi nadstropji. Predlog odloka o OPPN za to območje bo mestni svet sprejemal v ponedeljek.

Nenavadno je, da od javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka do sprejemanja odloka na mestnem svetu preteklo skoraj štiri leta, običajno se to zgodi v nekaj mesecih. Naročnik občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 256 Stara Šiška in 29 Celovška cesta (oboje vključuje le del širšega območja), ki predvideva gradnjo 80 navadnih in 125 oskrbovanih stanovanj, je bilo investitor podjetje Aba Plus, Inženiring, d. o. o., ki ima zdaj dolgove na slabi banki, račune pa je imelo blokirane že v času javne razgrnitve. Ta je potekala pred skoraj štirimi leti, od 18. novembra do 19. decembra 2011; javna obravnava pa je bila 14. decembra 2011 na sedežu ČS Šiška. OPPN je pripravil mestni oddelek za urejanje prostora, izdelalo pa podjetje Linear, Družba za projektiranje in inženiring, d. o. o., pod številko projekta U-88-08, v maju letos.

Ob Celovški le začasne zelene površine, do šestpasovnice

Območje OPPN ima 6880 kvadratnih metrov. Vključuje gradnjo večstanovanjskih stavb in stavb z namembnostjo centralnih dejavnosti (PE1, ki ima 3811 kvadratnih metrov), ob Celovški cesti so površine, namenjene začasni ureditvi površin do rekonstrukcije Celovške ceste (PE2), ta je v občinskem prostorskem načrtu (OPN) zarisana kot šestpasovnica. Ostale tri površine pa so namenjene gradnji javnih prometnih površin (PC1, 2 in 3). V prostorski enoti PE1 so dopustne tri- in večstanovanjske stavbe ter oskrbovana stanovanja. Stavbo znotraj območja PE1 sestavljajo tri lamele. Na južnem vogalu zahodne lamele A in na severnem vogalu vzhodne lamele B sta predvidena stolpiča. Pritlični del med lamelama povezuje lamela C, ki predstavlja osrednji vhodni prostor.

Najvišja stolpnica s skoraj 34 metri

Lamela A bo v višjem delu imela dve kleti, pritličje, deset nadstropij in teraso (2K+P+10+T) in bo visoka 33,70 metra, v nižjem delu pa bo imela dve kleti, pritličje in dve nadstropji (2K+P+2) v višini 12,70 metra. Lamela B bo v višjem delu imela dve kleti, pritličje in osem nadstropij (2K+P+8) v višini 27,70 metra, v nižjem pa dve kleti, pritličje in štiri nadstropja (2K+P+4) v višini 15,70 metra. Lamela C pa bo visoka največ 9 metrov in bo imela dve kleti, pritličje in galerijo (2K+P).

V pritličju in prvem nadstropju lamele A so predvidene gostilne, restavracije, točilnice, stavbe javne uprave, bank, pošt zavarovalnic, druge poslovne stavbe, trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti, za zdravstveno oskrbo, klet, v delu pritličja lamele B garaže. V delu prostorske enote PE1 in PE2 je predvidena ureditev parkovne površine z zelenicami, tlakovanimi pešpotmi in mikrourbano opremo, pri čemer je ureditev PE2 začasna, do rekonstrukcije Celovške ceste. Na severnem delu PE1 pa je predvideno ograjeno otroško igrišče. Predvidene so ravne zelene strehe, ki morajo biti nad nižjima deloma lamele A in B ter lamele C v celoti dostopne prebivalcem, del teh površin naj bi uredili za rekreacijo in druženje stanovalcev, na strehi lamele C pa manjše otroško igrišče. Na parceli, namenjeni gradnji, je treba zasaditi vsaj 25 dreves na hektar, do 30 odstotkov jih je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami.

Odstranitev šestih objektov

V območju OPPN je predvidena odstranitev šestih tipičnih vaških objektov, ki bi jih v drugih evropskih državah z veseljem revitalizirali v turistične namene, in sicer na Verovškovi ulici 5, Ulici Milana Majcna 3 in 7, Beljaški ulici 4, 8 in 10, ter odstranitev osmih dreves. Stroški gradnje predvidene komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN so 840.702,36 evra. Komunalni prispevek ob upoštevanju podatkov, znanih v fazi izdelave programa opremljanja, pa je 1.405.635,66 evra.

Zahtevali so prekinitev priprave OPPN

Pred štirimi leti je na dopolnjen osnutek akta prispelo veliko pripomb. Med drugim so na Inštitutu za politike (IPoP) prostora menili, da je predstavljen osnutek OPPN za občutljivo okolje Spodnje Šiške neprimeren in bi bil njegov sprejem brez celovite obravnave širšega območja napaka, ki bi lahko zavrla procese spontane kreativne urbane regeneracije in s tem povzročila mestu nepopravljivo dolgoročno gospodarsko škodo. Zapisali so, da od MOL pričakujejo upoštevanje dosedanjih pripomb prebivalcev in da pri pripravi vseh OPPN na območju Stare Šiške upošteva vse že izdelane študije, tako tiste, ki jih je naročila občina sama, kot tudi tiste, ki so bile izdelane neodvisno, ter rezultate delavnic s prebivalci in drugimi deležniki, na katerih so bili tudi predstavniki MOL. Takrat so celo pričakovali, da se priprava tega OPPN prekine, vendar so na MOL to obšli.


Zamujena priložnost za ljubljanski Grinzing

Da se ta postopek prekine in vrne na začetek, so pričakovali tudi v društvu DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško. Ob pregledu predloga odloka za ponedeljkovo sejo so razočarani, da njihove utemeljene pripombe niso upoštevane in je predlog takšen, kot pred štirimi leti; izjema je nekaj lepotnih popravkov. Že takrat so MOL očitali, da v pripravo in sprejemanje OPPN razen investitorja niso vključeni drugi lastniki zemljišč in objektov ter prebivalci in uporabniki prostora na tem območju. Predlagali so celovit pristop k urejanju območja Stare Šiške, tradicionalnega vaškega bisera, sočasno obravnavo vseh treh OPPN, poleg tega še za območje Slovina (Belle vie, kjer je zdaj Energoplanova jama) in Fructala, kjer je načrtovana visoka stolpnica in zdaj projekt stoji.

Moti jih, da načrtovalec večkrat omenja degradirano območje, ki pa to sploh ni, le osmisliti ga je potrebno in mu dati »dušo« in s tem željen turistični razvoj. Predvideni objekti so po njihovem previsoki, na stičišču Celovške in Ulice Milana Majcna, ki se je že več stoletij do pred 50 let imenovala Jernejeva ulica, pa bi bilo treba oblikovati odprt prostor, tlakovano ploščad pod visokimi drevesi, ki bi jo lahko uporabljali pri tradicionalnih prireditvah, kot je denimo Komarjeva nedelja. Okoli pa bi moralo biti turistično usmerjeno tradicionalno vaško naselje. Menijo, da bo tako zapravljena lepa priložnost za ureditev kulturne dediščine in zgodovinskega značaja dela mesta, ki je blizu središča in bi lahko bil zanimiv tudi za turiste, tako kot so urejeni predeli Dunaja, na primer Grinzing. Izdan je bil denimo nalog za izdelavo projekta trajnostnega razvoja Šiške, vendar iz tega ni bilo nič. Strokovne službe pri izdelavi OPPN niso upoštevale niti zgibanke, ki ponazarja primerno ureditev Stare Šiške.

V društvu nasprotujejo tudi začasni ureditvi parka ob Celovški, kjer naj bi pozneje tekla šestpasovnica, saj menijo, da bi tam moral park ostati, še posebno, da bo predstavljal celoto ureditve zaščitene cerkve sv. Jerneja, Plečnikove dediščine in spomenika državnega pomena, na nasprotni strani Celovške; ob gradnji soseske Stara cerkev je bil namreč tam v 80. letih prejšnjega stoletja prvotno predviden podhod pod Celovško.

Moti jih tudi manipulativen prikaz skic s pogledi na območje, kjer je denimo cerkev sv. Jerneja prikazana v zelenju, kot bi sicer kot zaščiteno območje spomenika morala biti, vendar pa jo danes obdajajo asfaltirana parkirišča. Zmotil jih je tudi 22. člen odloka, ki govori o ukrepih za ohranjanje kulturne dediščine in omenja Antični vodovod po Šišenskim hribom, ki pa z območjem tega OPPN nima nobene zveze, saj poteka po drugi strani Celovške pod hribom, od cerkve sv. Jerneja do propadajočega hotela Bellevue in dalje. V tem členu pa ni opozorjeno, da se je treba ozirati na spomenik državnega pomena  cerkev sv. Jerneja.Še bolj so presenečeni, ker je župan Zoran Janković območje Stare Šiške obiskal konec maja letos in po tem obisku niso pričakovali takšnih odločitev. Poleg tega pa v OPPN ni upoštevan lani pripravljen elaborat o ureditvi enosmernega prometa v Ulici Milana Majcna s semaforiziranim križiščem. Prav tako ni pravilni upoštevana širina Verovškove ceste, kar je pomembno pri izračunih potrebnih odmikov.

Če lastniki ne bodo sodelovali, projekt ne bo uresničen

Med lastniki objektov, ki so predvideni za rušenje, je tudi Marija Dolenec  ki svoje hiše še ni prodala, stoji pa celo tam, kjer je predvidena šestpasovnica. Z lastnikoma Janezom jenkom in Rokom Čakšem je podala pripombo o tem, da investitor Aba Plus nastopa kot lastnik celotnega območja, čeprav to ni, dobili pa so nerazumljiv odgovor. V obrazložitvi pa je še zapisano, da lastnikov zemljišč nič ne zavezuje k sodelovanju pri izvedbi OPPN pri izgradnji novega objekta. Piše še, da če lastniki nepremičnin, katerih odstranitev je nujni pogoj za izgradnjo nove stavbe, ne bodo želeli sodelovati, projekt ne bo uresničen.

Med drugimi pripombami je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, ali urbanistični načrtovalec razpolaga z elaboratom potreb po poslovnih prostorih, saj so na primer v bližnji nedavno zgrajeni soseski Drogerija že od vsega začetka poslovni prostori nezasedeni; praznih prostorov pa je na območju Stare Šiške na pretek, kar za izgled kakovostnega urbanega območja ni pohvalno.