V Kozarjah bi gradili zlasti staroselci, ne prišleki

Med investitorji individualnih hiš v vrtnem mestu Kozarje prevladujejo lastniki zemljišč, ki bi radi poskrbeli za svoje otroke – Prezahtevni sosedje?

Objavljeno
25. januar 2017 18.01
Grafika Vrtnega mesta Kozarje
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Skoraj leto dni po obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrtno mesto Kozarje, ki predvideva gradnjo 18 hiš in dveh stavb s 55 oskrbovanimi stanovanji, bodo mestni svetniki na ponedeljkovi seji potrjevali končni predlog. Kljub številnim pripombam Kozarčanov, da bi načrtovana pozidava močno poslabšala prometne razmere na območju, pripravljavci zazidave opozoril in predlogov rešitev večinoma niso upoštevali.

Kot smo poročali februarja lani, so stanovalci hiš ob Nasperski poti, Kozarij in Podsmreke četrtni skupnosti Vič in MOL jasno povedali, da je zanje sprejemljiv le tak OPPN, ki bo reševal prometne težave vseh, tudi staroselcev. Oziroma, da jih slednjim ne bo še povečeval. Prav tako se jim je zdelo nedopustno, da načrt obdeluje le dobro tretjino predvidenega vrtnega mesta Kozarje in ne celote; 20.500 namesto 56.000 kvadratnih metrov. Še huje je po njihovem, da so v tej celoti obdelali le dve med seboj ločeni prostorski enoti, ki sta druga od druge tako oddaljeni, da ju ni mogoče niti povezati.

Ker prostorski enoti A in B zdaj povezuje le 2,5 metra široka in za kaj več kot promet stanovalcev povsem neprimerna Nasperska pot, so predlagali, da bi jo preuredili v pet metrov široko dvopasovnico s pločnikoma v širini dveh metrov še pred začetkom gradnje hiš in oskrbovanih stanovanj. Ta zdaj poteka od Poti čez gmajno do lokalne ceste pri gostišču Gorjanc, ki povezuje Tržaško cesto in Podsmreko. Ker se ob konicah spremeni v obvoznico, tamkajšnji stanovalci nasprotujejo, da bi bila med gradnjo novih hiš glavna gradbena pot.

Zato so predlagali, da bi imela le prostorska enota A, v kateri je na dobrih 7000 kvadratnih metrov velikem območju predvidenih osem enostanovanjskih stavb, dostop z Nasperske poti in Ceste na Ključ. Skoraj 13.500 kvadratnih metrov velika enota B, kjer je predvidenih deset hiš različnih tipov in dve stavbi s 55 oskrbovanimi stanovanji, pa bi imela dostop po novi cesti, ki bi se na jugu priključevala na Tržaško cesto.

Občinski odgovori

Občina je v stališčih do pripomb Kozarčanov in predvsem stanovalcev Nasperske poti večino njihovih pomislekov in opozoril zavrnila. Zapisali so, da bo dostop do prostorske enote A predviden z Nasperske poti, ki je prek Poti čez gmajno navezana na Cesto na Ključ. Nasperska pot bo v delu do te enote ustrezno preurejena in bo imela tudi dva metra širok pločnik. Preostali del pa da ni v območju urejanja OPPN Kozarje. Njeno rekonstrukcijo z razširitvijo in ravnim priključkom na Cesto na Ključ sicer predvideva OPN MOL, a se bo ta izvedla po občinskem programu – kdaj, na občini niso navedli, do takrat pa bodo na odseku ob obstoječih objektih s prometno signalizacijo omejili promet. Ta bo dovoljen le za stanovalce in lastnike kmetijskih zemljišč ter urgenco. Po mnenju občine se prometna obremenitev tega dela ne bo povečala, temveč bo stanje celo boljše, saj ne bo več tranzitnega prometa.

Ureditev dostopa do prostorske enote B po novi cesti s Tržaške ceste ali po novi cesti s Ceste na Ključ (po za zdaj še nepozidanih parcelah znotraj vrtnega mesta bi se druga na krožno ulico v naselju navezovala v višini Trinkove ulice), je po mnenju MOL »v tej fazi zaradi oddaljenosti in s tem povezanih stroškov nerealna«. Sta pa, pravijo na občini, predvideni v naslednjih fazah načrtovanja in realizacije preostalih prostorskih enot v okviru vrtnega mesta Kozarje.

Zato bo dostop do prostorske enote B vsaj za zdaj vezan na novo Zahodno cesto, ki bo individualne objekte in stavbi z oskrbovanimi stanovanji napajala po Nasperski poti (proti gostilni Gorjanc ali proti Cesti na Ključ). Znotraj naselja pa bodo objekti povezani z novo krožno cesto.

Pripombe stanovalcev in investitorjev

Vinko in Janez Gregorc, Brane Zemljič in Milan Rola, ki tam živijo ali imajo v lasti parcele ob zahodnem delu Nasperske poti in so hkrati bodoči investitorji individualne stanovanjske zazidave v prostorski enoti B, so dejali, da je zaradi obsežnega območja urejanja vrtnega mesta Kozarje in velike lastniške razdrobljenosti tega nemogoče urediti v enem zamahu. Zato so videli edino rešitev v tem, da so se kot zainteresirani lastniki povezali v skupino investitorjev funkcionalno zaključenih enot.

Vsem, ki nasprotujejo novogradnjam ob Nasperski poti, so pojasnili, da bo nova komunalna oprema, ki jo bodo morali zgraditi že v tej fazi (zamenjava in povečanje 200 metrov dotrajanega vodovoda ob Cesti na Ključ in nova transformatorska postaja), služila tudi obstoječim hišam ob Nasperski poti in vsem naslednjim fazam gradnje vrtnega mesta ter širšega območja, s čimer se bodo razmere izboljšale za vse.

Pravijo, da bodo kot zdaj prometno navezani na zahodni del Nasperske poti proti Gorjancu, tako da z ničimer ne bodo obremenjevali stanovalcev ob njenem vzhodnem delu.

Četudi so jo delno že asfaltirali z lastnim denarjem, se strinjajo z njenim nadaljnjim urejanjem, čeprav menijo, da varovana stanovanja ne bodo posebej velik dodaten generator prometa.

Nasprotujejo pa zahtevam po izvedbi neuresničljivih priključnih cest in pri tem opozarjajo, da so odsek Nasperske poti od križišča pri Gorjancu do hišne številke 33, ki so ga v celoti asfaltirali s svojim denarjem, uporabljali tudi stanovalci vzhodnega dela območja ob Nasperski poti med gradnjo svojih hiš.

Janja Vončina, lastnica večjega dela zemljišč v prostorski enoti A, ki je skupaj z več drugimi soinvestitorji iz te enote doslej v pripravo OPPN vložila 22.000 evrov, pravi, da ji pozneje priključeni investitorji iz območja B niso povrnili niti centa in da bi bilo prav, da bi občina izračun komunalnega opremljanja pripravila ločeno za vsako območje posebej.

Kot je dejala, »staroselce« iz že poseljenega območja med obema enotama razume, da bo s širitvijo naselja okrnjen njihov dosedanji način življenja, vendar ne bi smeli pozabiti, da so se doslej sami ali s svojimi hišnimi ljubljenčki nemoteno sprehajali po tuji zemlji. In da so večino hiš sprva gradili na črno. Ob izvozu na Naspersko pot jih ne bi prav nič motilo, če bi tam stal znak za obvezno zavijanje desno in tako ne bi vozili mimo njihovih hiš proti Gorjancu.

Bodo pa v prostorski enoti A najbrž precej jezni na občino, ker ni upoštevala njihovega predloga, da bi lahko gradnjo začeli postopno in ne le ob pogoju gradnje vsaj treh hiš od osmih naenkrat.