Vsak peti objekt zgrajen nezakonito

Inšpektorji so se usmerili na varovana območja, kot so parki, območja Nature 2000, mestna jedra in vodna zemljišča.
Objavljeno
23. november 2017 17.35
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana – Gradbena inšpekcija je med 1. februarjem in 20. novembrom izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nedovoljenih gradenj objektov, za katere ni bilo podanih prijav oziroma pobud. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih. Inšpekcija ugotavlja, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (ni podane prijave ali pobude) previsok.

Gradbena inšpekcija je v skupno 633 uvedenih inšpekcijskih postopkih odkrila 124 nelegalnih gradenj, kar predstavlja skoraj eno petino v inšpekcijskem postopku preverjenih objektov. Investitorji so tako vsako peto gradnjo objekta izvajali brez predpisanega gradbenega dovoljenja, kar v primerjavi s prejšnjim letom predstavlja izboljšanje, glede na to, da je bila v letu 2016 pri izvedbi enake akcije v primerljivem časovnem okviru skoraj vsaka četrta (23,7 odstotka) gradnja ugotovljena kot nelegalna.

124 gradenj je treba odstraniti

Inšpekcija ocenjuje, da je bila letošnja akcija uspešna, in da lahko le z rednimi pregledi na terenu med gradnjo dolgoročno zagotovimo zmanjšanje števila gradenj, ki se pričnejo izvajati brez predpisanega gradbenega dovoljenja. V akciji preprečevanja nedovoljenih gradenj so izdali 156 inšpekcijskih odločb. Za 124 nelegalnih gradenj so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov.

Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije odkrili tudi 16 neskladnih gradenj in tudi 13 nevarnih gradenj, za katere so odredili takojšnjo prepoved uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. V sklopu akcije je bila izdana tudi odločba, s katero je bila prepovedana uporaba objekta. Gradbeni inšpektorji so izdali tudi dve odločbi za odpravo pomanjkljivosti. Ugotovljeni nepravilnosti sta se nanašali na neograditev in neoznačitev gradbišča.

V vseh zadevah pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi inšpekcija lahko ugotovila dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okviru akcije.

Inšpektorji so izdali štiri pisna opozorila, štiri odločbe z izrečenim opominom, dve odločbi o prekršku v skupni višini izrečenih glob 1000 evrov in 14 plačilnih nalogov v skupni višini izrečenih glob 7000 evrov.