O korupciji sodnikov in tožilcev

Greco pri Svetu Evrope Slovenija prepočasi uresničuje priporočila

Objavljeno
21. julij 2015 17.01
lvi_sodišče
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika
Ljubljana – Priporočila Greca (skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope), ki se nanašajo na sodnike in tožilce, so bila z novelami zakonodaje v precejšnjem delu uresničena, ugotavlja vlada v odzivnem poročilu o napredku, ki ga je morala pripraviti do konca junija.

Vlada je morala odgovoriti na ugotovitve v zvezi z izpolnjevanjem priporočil, ki se nanašajo na preprečevanje korupcije in zagotavljanje integritete poslancev, sodnikov in tožilcev. Greco je namreč ugotovil, da je Slovenija v celoti izpolnila samo dve od devetnajstih priporočil, pet pa le delno.

Merila za sodnike

Z novelo zakona o sodiščih je dobil Sodni svet pristojnost za sprejem kodeksa sodniške etike ter meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto in za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe, kakor je priporočal Greco. Sodni svet bo pristojen tudi za podajo soglasja k politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, ki jo sicer sprejme predsednik vrhovnega sodišča. Prav tako Sodni svet imenuje člane komisije za etiko in integriteto, ki bo pristojna za podajo načelnih pravnih mnenj v zvezi z ravnanji, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike. V sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju bo komisija skrbela za usposabljanje sodnikov na področju sodniške etike in integritete. Merila za izbiro kandidatov za sodniško mesto mora Sodni svet sprejeti v šestih mesecih. Predsednik Vrhovnega sodišča RS pa mora v enem letu sprejeti politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč.

V skladu s priporočili Greca so bila z novelo zakona o sodniški službi spremenjena pravila glede izvedbe postopka izbire kandidata za razpisano sodniško mesto. Izbira se bo opravila v postopku, ki bo lahko imel več faz, tako da bodo kandidate postopno izločali. Kandidati bodo opravili tudi psihološke preizkuse, ki bodo omogočili presojo, koliko se njihove sposobnosti ujemajo z zahtevami sodniškega mesta. Objektiven in transparenten izbor kandidatov bo po novi ureditvi dosežen tudi z natančnejšim normiranjem postopka izbire in določitvijo podrobnejših vsebinskih meril za izbor kandidatov, ki jih bo sprejel Sodni svet.

Vrhovni sodniki po starem

Greco je priporočil tudi revizijo postopka imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, z namenom, da se zmanjša možnost za politično vplivanje. Vlada odgovarja, da spremembe v postopku imenovanja vrhovnih sodnikov in predsednika vrhovnega sodišča niso bile vključene v novelo zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi zato, ker bi to zavleklo sprejem. To vprašanje bo obravnavano v okviru morebitne bodoče reforme slovenskega pravosodnega sistema.

Kodeks za vse tožilce

Po zagotovilih vlade so priporočila Greca upoštevana tudi s sprejemom novele zakona o državnem tožilstvu, ki določa, da mora državnotožilski svet sprejeti kodeks državnotožilske etike in imenovati komisijo za etiko in integriteto. Stanovska organizacija sicer že ima kodeks etike Društva državnih tožilcev Slovenije, ki velja za večino državnih tožilcev (članov društva), vendar bo svet pripravil novega, ki bo veljal za vse. Leto po sprejemu zakona pa mora generalni državni tožilec pripraviti smernice glede nasprotja interesov v primerih, ko tožilci odidejo v zasebni sektor.

Manj denarja za KPK

V zvezi s pogoji za delo Komisije za preprečevanje korupcije, vlada pojasnjuje, da je nižanje obsega proračunskih sredstev za delovanje in izvajanje pristojnosti KPK posledica izvajanja vladne politike uravnoteženja javnih financ in zniževanja izdatkov vseh proračunskih uporabnikov. Leta 2012 je znašal proračun KPK 1,8 milijona evrov, nato 1,7 in lani samo še 1,6 milijona evrov. Greco poziva vlado, da zagotovi ustrezno opremljenost KPK za dobro delovanje, saj je to ključnega pomena za izpolnjevanje drugih priporočil iz poročila. Namesto da bi se proračun KPK zvišal, se že tri leta znižuje.