Koncesije bodo lahko pridobili tudi tujci

Za opravljanje varstva v domovih za starejše se lahko prijavijo tudi podružnice tuje pravne osebe, ki je vpisana v register v Sloveniji
Fotografija: Deset točk več bodo dobili ponudniki, ki bodo ponudili nižjo ceno oskrbe prve in četrte kategorije od povprečne v letošnjem letu, ki znašata 25,17 evra in 37,79 evra na dan. Foto Jure Eržen
Odpri galerijo
Deset točk več bodo dobili ponudniki, ki bodo ponudili nižjo ceno oskrbe prve in četrte kategorije od povprečne v letošnjem letu, ki znašata 25,17 evra in 37,79 evra na dan. Foto Jure Eržen

Ljubljana – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v uradnem listu objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okoli 1100 mest. Zainteresirani ponudniki se morajo prijaviti do 1. oktobra. Odpiranje ponudb bo 5. oktobra na ministrstvu.

Ministrstvo bo koncesije podelilo za 40 let, z možnostjo podaljšanja, izbrani ponudnik pa jo bo moral začeti izvajati do 31. decembra 2022. V razpisu je določeno, da se lahko prijavijo pravne osebe v Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje institucionalnega varstva starejših, pa tudi podružnice tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, ki je vpisana v register v Sloveniji. Prijavijo se lahko tudi fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje te dejavnosti.


 

Prednost za območja, kjer še ni domov


Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so še zagotavljanje ustreznih prostorov, opreme, kadrov, pa tudi drugi z zakonom določeni pogoji ter na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve. Ponudnik mora imeti izdelan program dela izvajanja storitve, zagotavljati kakovostno izvajanje in izkazati finančno in poslovno sposobnost.

Med drugim mora predložiti tudi dokazilo o bančni garanciji za resnost ponudbe v višini enega odstotka od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000 evrov.

Ministrstvo bo prispele ponudbe presojalo po pokritosti potreb po upravnih enotah. Pri podelitvi bodo pridobili največ točk, to je 25, ponudniki iz upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših.

Med prednostnimi kriteriji je tudi lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih, ki prinese največ 15 točk. Pri tem bodo ocenjevali prometno infrastrukturo in dostopnost, konfiguracijo zemljišča, dostopnost za gibalno ovirane, zelene in rekreacijske površine in vključenost objekta v urbano naselje.

 

Prednost tistemu, ki bo hitrejši


Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenja za objekt, v katerem bodo izvajali koncesijo, bo ponudnikom prineslo 10 točk, kakovost programa pa največ 40 točk.

Pri kakovosti programa bodo ocenjevali izvajanje storitve po sodobnih konceptih dela oziroma po tem, ali je psihosocialni koncept dela usmerjen v uporabnika in njegove potrebe, ki so prilagojene posameznim ciljnim skupinam uporabnikov, zagotavljanje storitev v skupnosti in drugih oblik pomoči uporabnikom in oskrbovalcem v domačem okolju, kar bo ponudnikom prineslo do 5 točk.Možnost bivanja v manjših bivalnih enotah do 12 stanovalcev, v gospodinjskih skupinah in drugih ločenih organizacijskih enotah, ki zagotavljajo zasebnost, varnost in domačnost, in omogočajo tudi učinkovito preprečevanje in obvladovanje okužb, prinaša ponudnikom do 10 točk.

Zagotavljanje varovanih oddelkov po zakonu o duševnem zdravju prinaša 10 točk. Če ponudnik zagotovi najmanj tretjino enoposteljnih sob, mu to prinese pet dodatnih točk. Za zagotavljanje storitev za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji pa dobi 10 točk.Med kriteriji za izbiro ponudnikov je tudi cena, ki lahko prinese največ 10 točk. Največ točk pri tem bodo dobili ponudniki, ki bodo ponudili nižjo ceno oskrbe prve kategorije od povprečne v letošnjem letu, ki znaša 25,17 evra na oskrbni dan oziroma nižjo ceno od povprečne cene četrte kategorije oskrbe, ki znaša 37,79 evra na oskrbni dan, ostali pa bodo dobili sorazmerno manj točk.

Ob enakem številu točk bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli izvajati dejavnost. Ponudnikom, ki bodo zbrali manj kot 45 točk, koncesije ne bodo podelili, ne glede na število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa.

Preberite še:

Komentarji: