Predstavitvena informacija

Skupina GEN: s pravimi ukrepi so zagotovili nemoteno samooskrbo Slovenije z električno energijo v času pandemije

V Skupini GEN se dobro zavedajo pomena svoje dejavnosti oskrbe z energijo za državljane, gospodarstvo in druge odjemalce

Objavljeno
20. maj 2020 08.38
Posodobljeno
20. maj 2020 08.39
FOTO: Tomi Naglič
V jedru elektroenergetike so namreč 24-urni procesi, ki poganjajo druge družbene podsisteme. Med pandemijo covida-19 je bilo to še posebej pomembno, predvsem seveda za zdravstveni sektor, pa tudi za druge, katerih nemoteno delovanje je ključno za funkcioniranje države in gospodarstva ter za varnost, zaščito in blaginjo ljudi. 


Utrjeno zavedanje strateškega pomena samooskrbe z elektriko

Po zadnjih tednih in mesecih, zaznamovanih s pandemijo covida-19, se ponovno potrjuje in utrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo, poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija. Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije, pa dodaja, da se v tem času krepi tudi širše razumevanje pomena strateških vrednot in dobrin, na katerih lahko kot družba in država postavimo temelje za svojo prihodnost. Med njimi so ključne hrana, voda in energija.

Učinkovita, zanesljiva in samooskrbna elektroenergetika je motor gospodarstva in družbene blaginje, Slovenija pa je na tem področju že desetletja odlično pozicionirana. V Skupini GEN si prizadevajo za sprejemanje pravih odločitev o oskrbi z energijo tudi za prihodnja desetletja. 


 

Vizija Skupine GEN: prevzem vodilne regijske vloge pri oskrbi z energijo

Vizija Skupine GEN je osredotočena na prevzem vodilne regijske vloge pri zanesljivi in varni oskrbi odjemalcev z nizkoogljično energijo po konkurenčnih cenah. Z učinkovito in varno proizvodnjo, ki temelji na nizkoogljičnih virih energije – predvsem na jedrski in vodni energiji –, je Skupina GEN s svojimi proizvodnimi družbami NEK (Nuklearna elektrarna Krško), HESS (Hidroelektrarne na spodnji Savi), SEL (Savske elektrarne Ljubljana) in TEB (Termoelektrarna Brestanica) temeljni gradnik stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije. 

Zagotavljajo tudi učinkovito trženje električne energije, infrastruktura za čezmejno trgovanje na debelo pa jim zagotavlja vse cenovne podatke in informacije, potrebne za optimalno izrabo proizvodnih virov. S trgovanjem z električno energijo na domačem in tujih trgih se v Skupini GEN ukvarja družba GEN-I. 

image
FOTO: Boštjan Colarič


Z verigo dodane vrednosti, ki zajema proizvodnjo, trgovanje in prodajo ter investicije v obstoječe in nove proizvodne objekte, zagotavljajo zanesljivo, konkurenčno ter k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami.

image
FOTO: Jaka Babnik

 

Osrednji strateški razvojni projekt: izgradnja JEK 2

Projekt razširitve jedrskih proizvodnih zmogljivosti z gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (projekt JEK 2) je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti, ker:

- krepi zanesljivost oskrbe odjemalcev,
- zagotavlja ugodno ceno električne energije za državljane in gospodarstvo ter posledično povečuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva,
- je trajnostno naravnan projekt, ki je okoljsko sprejemljiv in skladen s podnebno-energetskimi cilji Slovenije in EU.

Zaradi izjemne energijske gostote urana ima jedrska energija kot nizkoogljični vir zelo pomemben in v mnogih pogledih še neizkoriščen potencial za blaženje podnebnih sprememb. Napredne jedrske elektrarne tretje generacije že danes ponujajo realno najhitreje uresničljivo povečanje zmogljivosti za proizvodnjo nizkoogljične električne energije, s katerim lahko nadomestimo primanjkljaj zaradi opuščanja rabe fosilnih virov. Prednost jedrskih elektrarn je tudi optimalen izkoristek prostora (primerjalno gledano potrebujemo za umestitev jedrske elektrarne zelo malo prostora glede na proizvedeno količino električne energije), ohranjanje biotske pestrosti in minimalen vpliv na okolje. 

Kot poudarjajo v Skupini GEN, je JEK 2 potreben, izvedljiv in ekonomsko upravičen projekt, za katerega so v skupini pripravili vse potrebne strokovne podlage za sprejem odločitve o gradnji.

image
FOTO: Skupina GEN
  

O Skupini GEN

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji.

Celovito oskrbujemo z električno energijo:
-    Proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije.
-    Tržimo in prodajamo jo na domačem ter več kot 20 malo- in veleprodajnih trgih po vsej Evropi.
-    Tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.
  • Povprečna letna proizvodnja elektrike v elektrarnah Skupine GEN je 5600–6300 GWh.
  • To je 30 % celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji.
  • Več kot 99 % električne energije, ki jo proizvedemo, je iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije.
  • S trgovalno-prodajnimi aktivnostmi delujemo na 22 evropskih trgih.
V letu 2019 smo ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa, družbe v Skupini GEN pa so izvedle investicije v višini okoli 100 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 149 tisoč evrov.