Osamljenost je vse večji problem

Pomoč na domu: Oskrbovalci na domu opažajo tudi velik porast težav z demenco in izgorelost svojcev

Objavljeno
09. julij 2019 11.00
Posodobljeno
09. julij 2019 16.26
Med izvajalci pomoči na domu je vse več domov za starejše, ki imajo za oskrbo v domu in za pomoč na domu ločene time. Foto Tomi Lombar
Ljubljana – Po pomoči na domu je čedalje več potreb in povpraševanja, saj si mnogi, ki ne zmorejo več v celoti poskrbeti zase, želijo ostati čim dlje v domačem okolju, nekateri pa si zaradi prenizke pokojnine tudi ne morejo privoščiti odhoda v dom za starejše. Po podatkih Inštituta RS za socialno varstvo je med izvajalci pomoči na domu vse več domov za starejše, ki imajo za oskrbo v domu in za pomoč na domu ločene time.

Oskrbovalcev primanjkuje, vsak tudi ni primeren za to delo. Zato imajo v domovih krajše in tudi daljše čakalne vrste in se srečujejo s problemom, kako ugoditi potrebam in željam upravičencev, ki živijo doma in bi radi imeli pogostejše obiske socialnih oskrbovalcev.

· Med izvajalci pomoči na domu je vse več domov za starejše.
· Čedalje več potreb po pomoči zvečer, med konci tedna in prazniki.
· Če uporabnik ne zmore kriti stroškov, oprostitev ali zmanjšanje plačila.


Dom starejših Rakičan v Murski Soboti izvaja pomoč na domu za trenutno 183 uporabnikov v devetih občinah, poleg mestne še v Beltincih, Cankovi, Gornjih Petrovcih, Gradu, Moravskih Toplicah, Šalovcih, Tišini in Turnišču. Kot je povedal direktor Zoran Hoblaj, so letos do maja na novo vključili 61 upravičencev do te storitve. V tem obdobju jim je čakalno vrsto, ki so jo morali vpeljati zaradi pomanjkanja kadra, uspelo toliko zmanjšati, da večina upravičencev dobi pomoč na domu takoj, vendar pa ne vedno v želenem obsegu ali ob želenih terminih. Trenutno sta na čakalni listi dva upravičenca, še 16 prošenj pa je v mirovanju, kar pa se spreminja.


Čakalna vrsta za večji obseg storitev


»Trenutno je večji problem čakalna vrsta za razširitev že dogovorjenega obsega storitve za upravičence, težko je namreč ugoditi potrebam in željam tistim, ki bi radi imeli pogostejše obiske socialnih oskrbovalcev, v večernih terminih ter ob koncih tedna in praznikih. Trenutno 12 upravičencev čaka na še večji obseg storitve, kot jo prejema, predvsem na tri obiske na dan, vse dni v tednu,« pojasnjuje direktor.

image
Zoran Hoblaj Foto osebni Arhiv
Zoran Hoblaj,
direktor Doma starejših Rakičan
»Zaradi sistemske neurejenosti področja dela in zastarele metodologije za oblikovanje cen pri izvajanju storitev na domu ustvarjamo izgubo. Opažamo, da imajo občine ogromne težave pri zagotavljanju plačila te storitve. Predlagamo, da bi storitev neposredno financirali iz državnega proračuna, kar naj bi v prihodnosti zagotovil zakon o dolgotrajni oskrbi, in ne iz občinskega proračuna. Obenem je treba upravičence ter njihove svojce razbremeniti bremena plačevanja storitve, kar v prihodnje pomeni višji delež plačevanja iz blagajne za dolgotrajno oskrbo.«


Večina upravičencev se nanje obrne, ko potrebujejo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, predvsem pri zagotavljanju osebne higiene, opažajo pa upad potreb po gospodinjski pomoči. Te je nekoliko več v občinah na Goričkem, prevladuje pomoč pri dostavi pripravljenega obroka hrane. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov pa izvajajo v vsakem primeru vedno, denimo, ko pomagajo pri umivanju ipd. Ekonomska cena pomoči na domu je pri njih enaka v vseh devetih občinah. Ker Mestna občina Murska Sobota to storitev financira večinoma od zakonsko predpisanega polovičnega sofinanciranja, uporabniki na tem območju plačajo manj, in sicer 6,02 evra za uro pomoči od ponedeljka do sobote (v drugih občinah plačujejo 7,52 evra), pri čemer je polna cena storitve 17,29 evra; ob nedeljah in praznikih pa 6,71 evra (drugje 8,39 evra), pri čemer je polna cena 19,03 evra.


Neenakost v dostopnosti in ceni


Dom upokojencev Nova Gorica opravlja pomoč na domu v šestih občinah, poleg mestne še v Šempetru - Vrtojbi, Mirnu - Kostanjevici, Brdih, Kanalu ob Soči in Renčah - Vogrskem. Vodja Centra za pomoč na domu v okviru novogoriškega doma upokojencev Bernarda Pirih je povedala, da so maja oskrbovali 453 uporabnikov. Vsem potrebam ne morejo zadostiti, najdaljšo čakalno vrsto pa imajo v Novi Gorici, kjer morajo uporabniki počakati tudi dva meseca. Najpogosteje potrebujejo pomoč pri jutranji, opoldanski in večerni negi ter dostavo enega toplega obroka. Maja so imeli v centru za pomoč na domu zaposlenih 50 oskrbovalcev.

image
Bernarda Pirih Foto osebni arhiv
Bernarda Pirih,
vodja Centra za pomoč na domu NG
»Uporabniki najpogosteje potrebujejo pomoč pri jutranji, opoldanski in večerni negi ter dostavo enega toplega obroka. Našo pomoč običajno poiščejo takrat, ko je že hudo in ne zmorejo več poskrbeti niti za osnovna dnevna opravila, precej je nepokretnih. Težko je natančneje določiti, kdaj se konča ena vrsta storitve in se začne druga, ker se običajno prepletajo. Pri pomoči pri kopanju gre na primer hkrati tudi za pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in gospodinjsko pomoč, ker pomagamo, da se uporabnik umije, obleče in za seboj še pospravimo. Pri jutranji negi pospravimo tudi posteljo in pripravimo zajtrk ...«


V Novi Gorici, kjer nudijo pomoč od 7. do 22. ure, uporabniki za uro pomoči med tednom plačajo 3,90 evra, ob nedeljah 5,01 evra in ob praznikih 5,29 evra. V drugih občinah delajo v samo eni izmeni. Cena se ob nedeljah običajno poveča za 40 odstotkov in med prazniki za polovico. Cena v Brdih je za uporabnike vse dni 5,11 evra, v Kanalu, kjer pomoč nudijo samo ob delavnikih, je štiri evre, prav tako tudi v Renčah - Vogrskem, kjer je cena 3,85 evra. Najvišjo ceno, šest evrov, plačajo uporabniki v Mirnu - Kostanjevici ob praznikih.

Bernarda Pirih ugotavlja, da je pomoč na domu izredno pomembna storitev za starejše: »Naši uporabniki so v povprečju stari več kot 80 let. Pereči problemi so osamljenost, velik porast težav z demenco ter izgorelost svojcev oziroma neformalnih negovalcev.« Ker storitev zagotavljajo lokalne skupnosti, nastajajo neenakosti v dostopnosti in ceni za uporabnike iz različnih krajev; občine včasih tudi težko razumejo potrebe službe in zaposlenih, velikokrat je od članov občinskega sveta odvisno, ali bodo zagotovljena službena vozila, delovne obleke itd.


Najpogostejša pomoč pri umivanju


Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice izvaja pomoč na domu v treh občinah, tudi v Kranjski Gori in Žirovnici, število uporabnikov se giblje od 180 do 190. Kot je povedala Klara Ravnihar, koordinatorica pomoči na domu, se zaradi velikega povpraševanja trenutno, po obdobju brez čakalnih vrst, spet soočajo z njimi. Opažajo čedalje večje povpraševanje po pomoči v večernem času ter med konci tedna in prazniki. Uporabniki najpogosteje potrebujejo pomoč pri umivanju, oblačenju, opravljanju osnovnih potreb ter dostavi kosil. Trenutno zaposlujejo 32 socialnih oskrbovalk. Občinske subvencije in ekonomske cene so po občinah različne. Na Jesenicah je cena za uporabnike med tednom 3,69 evra (ob ekonomski ceni 19,97 evra), V Kranjski Gori 3,13 evra (ob ekonomski ceni 19,95 evra) in v Žirovnici 4,33 evra (ob ekonomski ceni 19,71 evra). Ob nedeljah uporabniki plačajo 4,76 evra, 4,02 evra in 5,58 evra, ob praznikih pa 4,97 evra, 4,20 evra in 5,83 evra.

image
Klara Ravnihar Foto osebni arhiv
Klara Ravnihar,
koordinatorica pomoči na domu Jesenice
»Na terenu se vse pogosteje srečujemo s pojavom demence in z mlajšimi upravičenci od 65 let, ki so kronično bolni, imajo rakava obolenja, težave v duševnem zdravju ali pa okrevajo po možganski kapi in nesrečah. Opažamo problem preobremenjenost in izgorelost svojcev, predvsem tistih, ki so še vedno delovno aktivni. Opažamo tudi potrebe po razširitvi opravil, kot denimo možnost nudenja prevozov in potrebo po povezovanju storitev pomoči na domu z drugimi službami, kot so fizioterapija, delovna terapija, patronažna služba itd.«
 

Ravniharjeva ugotavlja, da se na terenu čedalje pogosteje srečujejo s pojavom demence in z mlajšimi upravičenci od 65 let, ki so kronično bolni, imajo rakava obolenja, težave v duševnem zdravju ali pa okrevajo po možganski kapi in nesrečah. Opozarja na preobremenjenost in izgorelost svojcev, predvsem tistih, ki so še vedno delovno aktivni. Opažajo tudi potrebe po razširitvi opravil, kot je, denimo, možnost nudenja prevozov, in potrebo po povezovanju storitev pomoči na domu z drugimi službami, kot so fizioterapija, delovna terapija, patronažna služba itd.

Dom starejših občanov Novo mesto trenutno za 180 uporabnikov izvaja pomoč na domu v šestih občinah, poleg mestne še v Mirni Peči, Straži, Dolenjskih Toplicah, Škocjanu, Šentjerneju in Šmarjeških Toplicah. Trenutno imajo zaposlenih 33 socialnih oskrbovalk, je povedala pomočnica direktorice Sonja Jurečič. Za uro pomoči najmanj plačajo uporabniki v Novem mestu (4,80 evra, ob nedeljah 5,80 in med prazniki 6,25 evra), največ pa v Škocjanu in Šmarjeških Toplicah (8,20 evra, 9,96 ob nedeljah in 10,31 med prazniki).

image
Sonja Jurečič Foto osebni arhiv
Sonja Jurečič,
pomočnica direktorice v Domu starejših občanov NM
»Za nove uporabnike poskrbimo v tednu ali dveh, najnujnejše primere pa obravnavamo tudi izredno. Največ pomoči potrebujejo pri opravljanju osnovnih potreb, dostavi pripravljenega obroka, pri prevozih in spremstvu.«


Samostojno življenje z občutkom varnosti


Dom ob Savinji Celje pomoč na domu opravlja v štirih občinah, poleg mestne še v Štorah, Vojniku in Dobrni. Center za pomoč na domu zagotavlja oskrbo uporabnikom, kar jim omogoča, da lahko z ustrezno podporo ostanejo doma v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji del življenja, pravi koordinatorica pomoči na domu Saša Kopitar Vizjak. Trenutno skrbijo za 440 uporabnikov, ne morejo pa zadostiti vsem potrebam. Težave imajo pri vključevanju novih upravičencev, evidentiranih jih imajo 74. Težko sledijo tudi potrebam po povečanem obsegu pomoči že obstoječim uporabnikom.

Uporabnike na domu obiskuje 42 socialnih oskrbovalk, potreba po njih pa je vse večja, ugotavlja Saša Kopitar Vizjak: »Starejšim, kronično bolnim in invalidom, ki želijo ostati doma, s storitvami pomoči na domu omogočamo samostojno življenje v njihovem bivalnem okolju z občutkom varnosti.« Uporabniki v Celju za uro pomoči plačujejo 5,50 evra, v Štorah pet evrov, v Dobrni in Vojniku pa 4,50 evra. Če uporabnik sam ne zmore kriti stroškov storitve, lahko na pristojnem centru za socialno delo vloži zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje plačila. Tako je storitev omogočena tudi uporabnikom z nižjimi prejemki, še dodaja.