Davčni obračun priložnost za novo osnovo

Finančna uprava opozarja zavezance na poročila, ki jih morajo oddati do 31. marca. Delovni teden bo krajši.

sre, 23.03.2016, 13:45

Ljubljana – Finančna uprava opozarja na tri vrste poročil, ki jih morajo zavezanci oddati do 31. marca – to je že prihodnji četrtek, upoštevati pa je treba, da je vmes velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan. Ob dveh običajnih davčnih obračunih, ki jih zavezanci oddajajo vsako leto, so v finančni upravi objavili še posebno navodilo za kmečka gospodinjstva, ki letos davčno osnovo ugotavljajo drugače, kot so jo lani. V finančni upravi poudarjajo, da je mogoče prek obrazca za davčni obračun izbrati tudi drugačno ugotavljanje davčne osnove.

Za pravne osebe in zavezance z dejavnostjo

Zadnji dan marca se torej izteče rok za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Po pojasnilih finančne uprave morajo obračun do tega roka oddati davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu: »Poleg davčnih zavezancev, ki so domače pravne osebe, morajo davčni obračun do 31. marca oddati tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2015 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.«

Prav tako se 31. marca izteče rok za davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2015. »Davčni obračun so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, tudi izvajalci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo bodisi na podlagi dejanskih prihodkov bodisi po načelu dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,« pojasnjujejo v finančni upravi. Zavezanci iz te skupine poročajo o vseh kmetijskih dejavnostih svojega gospodinjstva: »Davčni obračun predloži zavezanec, ki je z odločbo davčnega organa določen kot nosilec kmečkega gospodinjstva.«

Posebnost za kmečka gospodinjstva

Finančna uprava je na svoji spletni strani objavila napotke za kmečka gospodinjstva, ki so leta 2015 davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljala po dejanskih prihodkih in dejanskih ali normiranih odhodkih, v letu 2016 pa so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove po katastrskem dohodku ali po pavšalni oceni dohodka na panj. »Do 31. marca morajo oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2015. Obračun morajo vložiti elektronsko, preko portala eDavki, pojasnjujejo v generalnem finančnem uradu.

Za ta kmečka gospodinjstva, ki davčno osnovo letos torej ugotavljajo drugače kakor lani, so v finančni upravi pripravili posebno prilogo k davčnemu obračunu dohodka iz dejavnosti. Tako želijo poenotiti sporočanje podatkov, ki jih morajo zagotoviti kmečka gospodinjstva: »Predlagamo, da izpolnijo tudi prilogo OKGD in jo do 31. marca priložijo obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2015. Oddajo jo kot lastni dokument prek sistema eDavki, izjemoma lahko tudi po pošti na pristojni finančni urad.«

Po pojasnilih finančne uprave je takšno poročanje koristno zaradi več vzrokov: zaradi odprave dvakratne obdavčitve na nivoju akontacije dohodnine pri izplačevanju kmetijskih subvencij in v izogib vlaganju ugovorov proti informativnemu izračunu dohodnine.

Z davčnim obračunom tudi izbira obdavčitve

Finančni upravi do 31. marca oddajo poročajo tudi zavezanci, ki so izbrali obdavčitev po normiranih odhodkih. Poleg tega je mogoče s prilogo k davčnemu obračunu do 31. marca tudi opustiti en način obdavčitve in izbrati drugega – na primer opustiti normirane odhodke in davčno osnovo znova ugotavljati po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. »Priglasitev spremembe načina ugotavljanja davčne osnove v davčnem obračunu opravi davčni zavezanec najpozneje do 31. marca 2016,« poudarjajo v generalnem finančnem uradu.

O spremembi obvestijo finančno upravo prek obrazca za davčni obračun. »Zavezanec z dejavnostjo opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v okviru davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Gospodarske družbe opravijo priglasitev pavšalne obdavčitve v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb,« pojasnjujejo v generalnem finančnem uradu.

Zavezanci z dejavnostjo, za katere velja zakon o dohodnini, lahko obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih izberejo, če njihovi letni prihodki ne presegajo 50.000 evrov – ko meril za ta sistem obdavčitve ne izpolnjujejo več, se morajo vrniti k dejanskim odhodkom. To pomeni, da imajo pravico do 80-odstotnih normiranih odhodkov, tako da dohodnino plačajo na preostalih 20 odstotkov. Poleg tega zanje velja 20-odstotna cedularna obdavčitev: ti dohodki ne štejejo v letno dohodninsko napoved, če jo oddajo zaradi dohodkov iz drugih virov, finančna uprava jih tudi ne bo vključila v informativni izračun.

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko zavezanci do 31. marca 2016 spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo tako, da na obrazcu za davčni obračun v Prilogi 1 označijo bodisi poglavje VII. A za prehod na normirane stroške (pri čemer izpolnijo tudi Prilogo 15) bodisi poglavje  VII.B, kjer izberejo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov.

Normirani stroški, dokler izpolnjujejo merila

Zavezanci po zakonu o gospodarskih družbah, za katere velja zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, lahko normirane odhodke izberejo, če njihovi letni prihodki ne presežejo 50.000 evrov ali 100.000 evrov, če izpolnjujejo dodatna merila. Za to skupino zavezancev, ki ima ravno tako pravico do 80-odstotnih normiranih odhodkov, pa ne velja cedularna obdavčitev z dohodnino, ampak plačajo 17-odstotni davek od dohodkov pravnih oseb.

Tudi zavezanci, za katere velja zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, se lahko do roka za davčne obračune odločijo, da od 1. januarja 2016 normiranih odhodkov ne uporabljajo več. So pa ta sistem ugotavljanja davčne osnove dolžni opustiti, če meril zanj ne izpolnjujejo več, poudarjajo v generalnem finančnem uradu: »Davčni zavezanec, ki je ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so bili njegovi prihodki tako v letu 2014 kot v letu 2015 višji od 50.000 oziroma 100.000 evrov, pogojev ne izpolnjuje več. Zato mora na davčnem obračunu obvezno označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju.«

Vsi obračuni obvezno prek sistema eDavki

V finančni upravi podarjajo, da morajo vsi zavezanci davčne obračune oddati prek sistema eDavki, izjem ni več: »Za davčne zavezance, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne velja več izjema, po kateri so lahko za leti 2013 in 2014 davčni obračun predložili v papirni obliki.«

Prijavi sovražni govor