Karavanški predor bodo zapirali štirikrat na dan

Družba za avtoceste (Dars) je danes v predoru Karavanke začela izvajati geološke, geotehnične in hidrogeološke raziskave.
Objavljeno
01. februar 2016 12.33
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin
Ljubljana − Raziskave so potrebne za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Zaradi omenejnih del bodo predor zapirali od februarja do maja in od septembra do decembra letos trikrat na dan v smeri Slovenija−Avstrija, in sicer:

• od 7.00 do 7.30 ure,
• od 15.00 do 15.30 ure in
• od 23.00 do 23.30 ure.

Četrta in najdaljša zapora v obe smeri pa bo med 1.00 in 4.00 uro.

Zapor ne bo za veliko noč in v poletnem času. Dela bodo potekala samo na slovenski strani, saj so bile na avstrijski strani raziskave izvedene v letu 2014 in 2015.

Vrednost raziskav 2,48 milijona evra

Raziskave bodo obsegale izvedbo 14 horizontalnih vrtin, in sicer iz obstoječega predora v smeri nove predorske cevi, izvedbo obsežnih hidrogeoloških, geotehničnih in geofizikalnih meritev v vrtinah znotraj predora in na površju nad predorom ter laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev.

Na koncu bodo izdelali elaborate, ki bodo izhodišča za projekte nove vzhodne predorske cevi, portala predora, novega mostu čez Savo in dela avtoceste ter za geotehnične pogoje projektov odlagališč viška izkopanega materiala.

Pogodbeni rok za izvedbo horizontalnih vrtin v predoru (skupne dolžine 1400 m) in ene globoke (550 m) ter šestih plitvih vrtin na površju je eno leto. Vrednost pogodbe za raziskave je nekaj več kot 2,483 milijona evrov brez DDV. Ker se dela izvajajo izključno na slovenski strani, je naročnik del Dars.

Državni prostorski načrt do junija letos

Za umestitev nove cevi avtocestnega predora Karavanke in manjkajoče polovice avtoceste v prostor je v postopku priprave državni prostorski načrt. Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo nove predorske cevi dolžine približno 3530 metrov in manjkajočega dela avtoceste med vhodom v predor in obstoječo cestninsko postajo v dolžini približno 620 metrov.

Pri gradnji predorske cevi bodo izkopane večje količine materiala, za katerega se bodo v okviru državnega prostorskega načrta predvidele ustrezne lokacije za odlaganje. V okviru državnega prostorskega načrta se načrtujejo tudi preostale spremljajoče prostorske ureditve kot na primer prilagoditve gospodarske javne infrastrukture, krajinska ureditev ipd. Državni prostorski načrt je v fazi priprave predloga.

Ker gre pri predoru Karavanke za skupni projekt z Avstrijo, potekajo stalna usklajevanja projektnih rešitev in drugih odprtih problematik v okviru tehničnega in gradbenega odbora za dograditev predora Karavanke, v katerih so predstavniki slovenske in avstrijske strani. Državni prostorski načrt bo predvidoma sprejet junija 2016.

Po drograditvi nove cevi, sanacija stare

Na Darsu ocenjujejo, da se bo gradnja druge cevi začela predvidoma leta 2018, odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja in od uspešnosti razpisa za pridobitev izvajalca gradbenih del, končana pa bo pedvidoma leta 2021. Takoj za tem bodo promet preusmerili v novo cev, kjer bo potekal dvosmerno, staro cev pa bodo sanirali. Obe cevi bosta glede na načrte lahko operativni do leta 2023.

Investicijska vrednost projekta dograditve predora Karavanke vključno z manjkajočo polovico avtoceste ter vsemi potrebnimi ureditvami na slovenski strani je v dokumentu Državni prostorski načrt − utemeljitev rešitve/predinvesticijska zasnova, ocenjena v višini 149,3 milijona evra brez DDV in po tekočih cenah.