Rekonstrukcija Zaloške le do odcepa za Vevče

Širitev dvopasovnice: Nov semafor v križišču z Vevško in krožišče s petimi kraki.
Objavljeno
13. september 2017 17.53
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – MOL je končno le objavila razpis za drugo fazo rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku med Vevško cesto do predvidenega krožišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo. Izvajalci morajo ponudbe poslati do 21. septembra.

Čeprav bodo uredili le 580 metrov dolg odsek, ki bo potekal od lani končane štiripasovne Zaloške ceste do križanja omenjenih štirih cest, pa bo za Vevčane, Založane in prebivalce Zgornjega in Spodnjega Kašlja to pomembna pridobitev. Ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah se namreč z neprednostnih cest in poti le stežka vključujejo na prednostno Zaloško. Tako nastajajo daljši zastoji, kolone čakajočih vozil se vijejo vse do križišča Zaloške z Zadobrovško. Šele tam se namreč dvopasovna Zaloška razširi v štiripasovnico.

Ob rekonstrukciji, ki zajema tudi komunalno urejanje tega območja (predvsem gradnjo nove kanalizacije, obnovo vodovoda in prestavitev drugih vodov), pa ne bodo le razširili Zaloške ceste, temveč bo ena najpomembnejših rešitev sprememba zdajšnjega križišča v krožišče pri odcepu za Vevče. Na južni strani Zaloške je namreč skoraj povsod dovolj prostora za njeno širitev in ureditev velikega krožišča, kar ni bil primer v zdajšnjem semaforiziranem križišču Zaloške in Zadobrovške. Tam je namreč Zaloška cesta ujeta med obcestnimi hišami in bi bilo treba za ureditev krožišča porušiti še kakšno hišo več, kot so jo ob takratni gradnji štiripasovnice.

Kot je razvidno iz tehničnega poročila, so na južni strani Zaloške ceste večinoma travniki in njive, območje je razen Petrolove bencinske črpalke nepozidano. Na nasprotni strani je stanovanjska pozidava blizu ceste predvsem ob Milčetovi poti, nato pa šele v bližini cerkve v Polju. Je pa res, da se na Zaloško z vseh strani navezujejo številni hišni priključki oziroma dovozne ceste. Ker ugotavljajo, da je petkrako križišče zaradi omejene preglednosti izredno nevarno in vzrok številnih prometnih nesreč, so največjo pozornost namenili prav tej črni točki. Svoje k njej prispevajo še kolesarji, ki so se za zdaj prisiljeni voziti po cesti, saj kolesarske steze ni, ter šolarji, ki Zaloško prečkajo vzhodno od bencinske črpalke.

Veliko krožišče in semafor

Poleg omenjenega krožišča bodo ob rekonstrukciji Zaloške uredili še dodatne ali ustreznejše zavijalne pasove v križiščih in pomembnejših priključkih, obojestranske ločene površine za kolesarje (stezi bosta široki od 1,5 do 1,75 metra, glede na prostorske zmožnosti) in pešce z urejenimi prečkanji vozišča (obojestranska pločnika bosta široka dva metra). V sklopu rekonstrukcije voznih površin je predvidena tudi preureditev komunalne infrastrukture z navezavami. Od Vevške ceste proti novemu krožišču bo na dveh tretjinah trase sredinski ločilni pas, v nadaljevanju proti krožišču pa ga ni oziroma se vozišče širi v smeri priključnih krakov v krožišče. Vmesni pas med voznima pasovoma bo razmejen s smernim poljem, v območju priključevanja v krožišče pa z vmesnim dvignjenim otokom. Priključni krak Vevške ceste, ki se navezuje na Zaloško cesto na začetku območja, bo ohranil sedanji profil vozišča in hodnikov. Pri krakih drugih dovoznih cest in dovozu na bencinsko črpalko bodo večinoma ohranili sedanjo širino vozišča.

V območju krožišča bodo priključne krake Kašeljske ceste, Ceste 30. avgusta in Milčetove poti razširili. Premer notranjega otoka v krožišču bo 24 metrov, zunanji premer pa 48 metrov. Vozišče v krožišču bo široko 7,5 metra in robni pas ob notranjem radiju 2,5 metra.

Skupna dolžina v projektu obravnavanega odseka na Zaloški cesti je 580 metrov, krak Ceste 30. avgusta bo obdelan v dolžini 70 metrov, krak Kašeljske ceste v dolžini 120, krak Milčetove poti pa le v dolžini 30 metrov. Zaloška bo v smeri vzhod-zahod potekala po sedanji trasi na približno polovici dolžine, medtem ko se bo od bencinske črpalke naprej usmerila proti jugu za 25 metrov (traso bo treba premakniti zaradi umestitve krožišča ob hkratni ohranitvi povezave na severni strani ceste). Vzhodno od krožišča se bo vrnila v staro traso po 90 metrih. Cesta 30. avgusta bo ohranila dosedanjo traso, bo pa zaradi pomika Zaloške proti jugu skrajšana za 40 metrov. Kašeljsko cesto bodo na odseku od prečkanja industrijskega tira premaknili tako, da jo bo mogoče priključiti v krožišče. Deviacija bo v obliki krivine S na dolžini 100 metrov. Krak Milčetove poti bo ohranil staro traso z delno razširitvijo v območju priključevanja v krožišče.

Gradnja ne pred novembrom

Na celotnem območju so predvideni nova javna razsvetljava, odvodnjavanje meteornih voda in preplastitev vseh cest. Križišče Vevške in Zaloške ceste bo po novem semaforizirano, pred krožiščem pa bodo na obeh straneh uredili avtobusno postajališče s peronom in nadstrešnico. Pri prestavljanju Zaloške naj bi mlada drevesa ob njej skušali ohraniti oziroma jih presaditi južneje. Med rekonstrukcijo cest bo popolna zapora prometa za tranzitni promet. Izjema bodo le lastniki obcestnih objektov.

Izvajalca del bodo izbirali v dveh fazah. Kandidatov zagotovo ne bo veliko, saj bo moral vsak predložiti dokaz, da je od leta 2011 uspešno izvedel vsaj dva projekta v skupni vrednosti najmanj 2,5 milijona evrov, pri čemer mora biti eden vreden poldrugi milijon. In da je v tem obdobju zgradil ali rekonstruiral vsaj poldrugi kilometer dolg odsek ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo, pri čemer mora biti dolžina enega referenčnega objekta najmanj 800 metrov. Isti pogoj velja za gradnjo meteorne ali fekalne kanalizacije s premerom cevi najmanj pol metra. Kar pomeni, da mali izvajalci večinoma odpadejo.

Po povabilih na pogajanja o končni ceni bo sledil izbor najugodnejšega ponudnika. Ker so navedli, da bi lahko rok za oddajo ponudb po potrebi podaljšali, začetka del ni pričakovati pred koncem oktobra. Če upoštevamo, da mora biti delo opravljeno v 210 koledarskih dneh od podpisa pogodbe, bi opisani odsek lahko odprli maja prihodnje leto (če ne bo zamud zaradi zime).

Za cestni del bo denar zagotovila občina, za komunalni pa Vo-Ka. Gradbeno dovoljenje je sicer pravnomočno od 6. junija. Koliko bo stala rekonstrukcija, je nemogoče navesti, saj niso izključena nepredvidena dela, prav tako ne pogodbena kazen za zamude, ki lahko doseže celo desetino vrednosti posla.