Srednja šola Domžale razpisuje nova delovna mesta

Srednja šola Domžale v svoje vrste vabi nove sodelavce.
Objavljeno
07. november 2017 14.41

Na podlagi sprejetega sklepa 9. seje sveta zavoda SŠ Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale, svet zavoda razpisuje delovni mesti:

 

1.      ravnatelja o. e. Gimnazija

2.      ravnatelja o. e. Poklicna in strokovna šola

 

Ravnatelj o. e. Gimnazija opravlja tudi dela in naloge direktorja Srednje šole Domžale.

 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr.).

Izbrana kandidata bosta imenovana za 5-letni mandat, ki začne teči s prenehanjem dosedanjih mandatov.

 

 

Kandidati naj v 5 dneh po objavi razpisa pošljejo:

-          prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev

 

-          dokazila o dosedanjih izkušnjah na podobnih delovnih mestih

 

-          načrt/vizijo nadaljnjega razvoja zavoda

 

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:

Srednja šola Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale, s pripisom SVET ZAVODA - IMENOVANJE.