Spet o zaslužnih in častnih

Pobude za naziva častna meščanka oziroma meščan zbirajo do 31. marca, za nagrade in plakete pa do 31. januarja.


Objavljeno
04. januar 2018 11.27
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Komisija za priznanja mestnega sveta MOL je začela zbirati pobude za podelitev ljubljanskih mestnih nagrad. Pobude za naziva častna meščanka oziroma meščan glavnega mesta zbira do 31. marca, za nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana pa do 31. januarja.

Po odloku o priznanjih MOL sta vsako leto lahko podeljena največ dva naziva častna meščanka oziroma meščan, to najvišje priznanje MOL pa lahko prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Izjemni dosežki

Merila so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali za njeno promocijo. Obravnava predlogov skoraj vsako leto buri duhove na aprilskih sejah mestnega sveta. Letos sta priznanji prejela dr. Anica Mikuš Kos in Jože Mermal, lani Jelka Reichman in Ciril Zlobec, predlani dr. Zora Konjajev in dr. Marko Vrhunc, priznanji za leto 2014 pa sta prejela dr. Ljubo Bavcon in Jože Ciuha.

Izšel je tudi javni razpis za podelitev priznanj MOL za leto 2018. Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, podeljenih pa je lahko največ pet nagrad. Merila za podelitev nagrade so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Komisija prav tako že zbira tudi predloge za plaketo glavnega mesta Ljubljana, podeljenih je lahko največ sedem plaket, od teh so lahko največ dve za donatorstvo. Plaketo lahko prejmejo posamezniki in pravne osebe, ki so pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL, imajo posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami, so izkazali posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum, imajo dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL, pa tudi prijateljska, pobratena in druga mesta in občine.

Pobudniki za podelitev priznanj so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v MOL. Priznanja MOL podeli ljubljanski župan vsako leto na slavnostni seji ljubljanskega mestnega sveta, ki poteka ob 9. maju, prazniku Ljubljane.

Priznanja za varstvo pred naravnimi nesrečami

Do 9. februarja pa komisija za priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih podeljujejo ob 1. marcu, Dnevu civilne zaščite, sprejema tudi predloge za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017.

Plaketo prejmejo pripadniki Civilne zaščite ter drugi posamezniki, skupine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter društva z območja MOL za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Zahvalno listino pa podeljujejo za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju. Lani pa je bilo s spremembami odloka o priznanjih MOL vpeljano novo priznanje – Znak za delovanje v velikih intervencijah. Predlog za podelitev tega znaka poda poveljnik Civilne zaščite MOL, ki vodi te aktivnosti.