Za slabo poslovanje deset tisočakov odpravnine

Litijsko občinsko podjetje Razvojni center odslovil direktorico Aleksandro Gradišek. Kar 700.000 evrov finančnih obveznosti.
Objavljeno
01. november 2017 10.43
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Litija – Pri pregledu petletnega poslovanja občinskega podjetja Razvojni center Srca Slovenije je zunanja revizijska hiša odkrila kopico nepravilnosti, zaradi česar je nadzorni svet družbe razrešil dolgoletno direktorico Aleksandro Gradišek ter ji izplačal tri bruto plače odpravnine v znesku dobrih 10.000 evrov.

Že dolgo se je šušljalo, da občinsko podjetje ne posluje po črki zakona. Po opravljenem temeljitem nadzoru pa so revizorji ugotovili, da je močno zadolženo, predvsem zaradi stroškov razvoja programov, projektov in razvojnih strategij, ki so bili v preteklih letih opravljeni brez zagotovljenega vira financiranja. Za del izvedbe programov v prihodnjih letih si je lani sicer zagotovilo vir financiranja iz evropskih skladov, del pa finančno ni pokrit.

                      Nekdanja direktorica Aleksandra Gradišek. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Gre za družbo, ki od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje tako imenovane razvojne projekte območja Srce Slovenije. Zaposleni so v sodelovanju z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničevali projekte s področja kakovosti življenja. Družba je v preteklih letih vse nepokrite stroške razmejevala prek neopredmetenih osnovnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev ter jih prenašala v poslovni izid, kadar ji je poslovni rezultat to dopuščal. Toda pri tem ni vedno upoštevala računovodskih standardov. Revizorji so odkrili, da je imelo občinsko podjetje konec preteklega leta okoli 700.000 evrov kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti do bank, dobaviteljev, delavcev ... Župan Franci Rokavec je sicer na spletni strani družbe zapisal, da ta dosega izjemne rezultate pri koriščenju evropskih sredstev, s pohvalami pa niso zaostajali niti kmetijski minister Dejan Židan, evropski poslanec Franc Bogovič, minister Zdravko Počivalšek in poslanec Matej Tonin.

Izguba zajeda osnovni kapital

Kapital družbe je bil konec preteklega leta manjši od osnovnega kapitala. Lani je poslovala s 84.899 evri izgube, ki jo je v bilanci stanja pokrila s prenesenimi dobički iz preteklih let v višini 20.688 evrov in kapitalskimi rezervami v višini 28.281 evrov, preostanek pa je ostal nepokrit. Družba si mora za izvedbo že pridobljenih projektov zagotoviti 207.000 evrov lastnih virov financiranja, kar namerava pokriti iz naslova prihodkov Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) v obdobju 2017–2021. Omenjene prihodke namreč družba dosega z opravljanjem razvojnih storitev za občine, vključene v razvojno partnerstvo (Kamnik, Mengeš, Šmartno pri Litiji, Litija in Lukovica), a so v zadnjih petih letih upadli z 88 na 51 tisočakov. Revizorji trzinskega podjetja Plus Revizija ugotavljajo, da v primeru nadaljnjega upadanja prihodkov družbi ne bo uspelo zagotoviti lastnega dela financiranja za projekte, ki že potekajo. Družba nima ustrezno urejene računovodske službe, za zakupljene ali prodane storitve ne sklepa pogodb oziroma sploh ne vodi seznama, ki bi bil podlaga za dokazilo o opravljeni storitvi oziroma podlaga za izterjavo dolga, če kupec ne bi poravnal obveznosti.

                                Občinski svetnik Rudi Kozlevčar. Foto: Bojan Rajšek/Delo

 

Družbo so v letih 2015 in 2016 za 12.000 evrov bremenili stroški plačila storitev zunanjih svetovalcev, nekaj zaposlenih pa se je pred dvema letoma udeležilo mednarodne konference o ženskah na Baliju; kdo so bili, nam v. d. direktorice občinskega podjetja Sabina Rovšek, sicer direktorica Izobraževalnega centra Geoss, ni znala povedati. Napovedala pa je, da se bo temeljito posvetila sanaciji družbe in da bodo vsi zaposleni, ki so morda vpeti v nečednosti, odgovarjali.

Od prodaje le 5 odstotkov prihodkov

Poklicali smo tudi odslovljeno direktorico Aleksandro Gradišek, ki je prepričana, da se zoper njo izvaja gonja, čeprav je že tri leta opozarjala župana in nadzorni svet, da je podjetje podkapitalizirano. Podjetje je namreč hitro rastlo, se širilo in vse so gradili na blagovni znamki Srce Slovenije, ki zdaj pomeni »velik kapital«. Povedala je, da ji je litijski župan prepovedal priti na nedavno sejo občinskega sveta, kjer bi lahko razkrila svojo plat zgodbe. »Pripeljali smo deset projektov v vrednosti 3,5 milijona evrov. Pogodbe so v družbi in tudi denar za poslovanje podjetja za prihodnje tri leta je zagotovljen. Še zaposlovati bi bilo treba,« pravi Gradiškova.

Občinski svetnik in dolgoletni direktor litijske komunale Rudi Kozlevčar (Desus) je prepričan, da je glavni krivec za katastrofalno poslovanje podjetja občina, ki v nadzornem svetu nima strokovno usposobljenih ljudi. »Skoraj nemogoče je, da bo podjetje obstalo, saj iz naslova prodaje dobi le pet odstotkov prihodkov, kar 95 odstotkov pa iz naslova donacij in nepovratnih evropskih sredstev,« je dejal Kozlevčar, ki namerava revizijsko dokumentacijo predati organom pregona.