Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Kakšne so alternative klasičnemu varčevanju

Ko razmišljamo o naložbah za prihodnost, se prepogosto osredotočamo zgolj na bančne depozite. V resnici pa imamo na voljo številne možnosti.
Dolgoročnega varčevanja se je dobro lotiti z varčevalnim načrtom. FOTO: Depositphotos
Dolgoročnega varčevanja se je dobro lotiti z varčevalnim načrtom. FOTO: Depositphotos
22. 5. 2023 | 09:13
14:30

Aktualne razmere so nedvomno najbolj neugodne za varčevalce, ki so vajeni, da svoje prihranke hranijo na bančnih računih. »Inflacija ima lahko pomemben vpliv na depozite, saj zmanjšuje realno vrednost prihrankov. Poenostavljeno: inflacija pomeni, da za isti znesek kupite manj, kar zmanjšuje realno vrednost denarja,« opozarja Ernes Suljić, višji skrbnik področja prodaje v družbi Triglav Skladi. Ob tem predlaga: »V časih visoke inflacije je smotrno razmisliti o alternativah banki, ker obrestna mera pri depozitih ne pokriva inflacije.«

Kakšne so te alternative in katere so pravzaprav najpogostejše napake, ki jih posamezniki delajo pri svojih naložbah, ter kako se jim izogniti? Preverite v spodnjem intervjuju, ki vam bo zarisal novo pot v svet uspešnega varčevanja.

Ernes Suljić FOTO: Nejc Lasič
Ernes Suljić FOTO: Nejc Lasič

Katere so alternativne oblike varčevanja, ki so tudi najbolj donosne, in kakšna so s tem povezana tveganja v primerjavi z drugimi vrstami naložb?

Obstaja več alternativnih oblik varčevanja, ki lahko zagotavljajo višje donose v primerjavi z običajnimi depozitnimi računi: delnice, investicijski skladi, nepremičnine in kriptovalute.

Vsaka od teh alternativnih oblik varčevanja ima svoje prednosti in tveganja, zato je pomembno, da se pred odločitvijo o naložbi dobro seznanite s svojimi možnostmi in se posvetujete s finančnim svetovalcem, ki ima ustrezne licence. Prav tako je pomembno, da naložbe razpršite in ne vložite vsega svojega denarja v eno.

Kako posameznikom pomagate pri načrtovanju dolgoročnih varčevalnih ciljev? Kakšne vrste naložb ponujate v družbi Triglav Skladi?

Predvsem s pogovorom o finančnih ciljih, z izračuni in personaliziranimi varčevalnimi načrti. Osredotočimo se na individualne cilje in potrebe posameznika in ga spodbudimo, da spravi svoje finance pod kontrolo in začne graditi prihodnost z našo pomočjo. Ponujamo veliko vrst vzajemnih skladov: denarne, obvezniške, mešane in delniške sklade. Verjamemo, da lahko s široko paleto vzajemnih skladov zadovoljimo potrebe vsakega posameznika. Ponujamo tudi storitev individualnega upravljanja.

Ali je res, da za investiranje v sklade potrebujemo veliko denarja? Kolikšen je minimalni vložek?

To ne drži. Za investiranje v vzajemne sklade ni treba imeti večje količine denarja. Pri varčevalnem načrtu je minimalni znesek rednega varčevanja že 30 €.

Na kakšen način lahko vlagatelji dostopajo do svojih sredstev? Je to vezano na določeno časovno obdobje ali se sredstva sprostijo takoj, ko bi si želeli?

Sredstva niso vezana in so vedno na voljo. Ko podate zahtevo za izplačilo, vam v 5 delovnih dneh nakažemo sredstva na TRR.

Pri kateri starosti je priporočljivo, da posamezniki začnejo razmišljati o prihodnosti tudi z dobrim varčevalnim načrtom?

Nikoli ni prezgodaj za začetek razmišljanja o prihodnosti in varčevanju. Najbolj idealno bi bilo, da se varčevalni načrt sklene takoj ob rojstvu otroka: če začnete prej, boste za dosego cilja potrebovali veliko manjši znesek kot starejši vlagatelji.

Ernes Suljić FOTO: Nejc Lasič
Ernes Suljić FOTO: Nejc Lasič
Katere so najpogostejše napake, ki jih posamezniki delajo pri svojih naložbah, in kako se jim lahko izognejo?

V prvi vrsti bi poudaril predvsem nesistematično in čustveno odločanje: posamezniki pogosto sprejemajo odločitve o naložbah na podlagi trenutnega razpoloženja, novic ali čustev, namesto na podlagi raziskav in analize trga. Druga zelo pomembna napaka je koncentracija sredstev zgolj v enem tipu naložbe. Tukaj je še pretirano trgovanje, kar pomeni, da nekateri pretirano kupujejo in prodajajo svoje naložbe, kar lahko povzroči dodatne stroške in izgube zaradi trgovanja. Pogosto pa nekateri vlagatelji prodajajo naložbe ob nihanju navzdol, namesto da bi v času nižjih cen povečali naložbe in si tako pridobili večje premoženje.

Tem napakam se lahko izognemo predvsem tako, da sistematično načrtujemo naložbe. Sredstva je priporočljivo investirati v več naložb z namenom znižanja tveganja. Na poti do varčevalnega cilja je priporočljivo spremljati in tudi sproti prilagajati naložbe.

Kako pomembna je torej razpršitev naložb?

Razpršitev naložb je zelo pomembna, saj lahko zmanjša tveganje in poveča donosnost naložb. Razprševanje pomeni, da posameznik ne vloži vsega denarja v eno samo naložbo ali v eno samo vrsto naložb, ampak svoj denar porazdeli med več različnih naložb.

Če posameznik vlaga v eno samo naložbo ali v eno samo vrsto naložb, je izpostavljen tveganju, da bo izgubil vsa svoja sredstva, če ta naložba spodleti. Če pa posameznik svoj denar razprši med več različnih naložb, zmanjša tveganje, saj je manj verjetno, da bo izgubil vsa svoja sredstva zaradi slabe uspešnosti ene same naložbe.

Poleg tega lahko razpršitev naložb poveča donosnost, saj lahko posameznik s tem, ko vlaga v različne vrste naložb, doseže boljše skupne rezultate. Če ena naložba spodleti, lahko druge nadomestijo izgube. To pomeni, da lahko posameznik doseže stabilnejšo in dolgoročno uspešnejšo rast svojega premoženja.

Pri tem pa je treba upoštevati, da razprševanje naložb ne more zagotoviti popolne zaščite pred izgubami, saj so lahko nekatere naložbe medsebojno povezane in izpostavljene istim tveganjem. Zato je pomembno, da se posameznik pred investiranjem dobro pozanima o različnih vrstah naložb in o tem, kako jih lahko razprši na način, ki bo zmanjšal tveganje in povečal donosnost.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Kateri so po vašem mnenju ključni trendi in dogodki, ki bodo v prihodnjih letih oblikovali naložbeno okolje, in kako naj se posamezniki pripravijo na te spremembe?

Menimo, da bodo digitalizacija in merila ESG (okoljska, družbena in upravljalna) glavni dejavniki v prihodnjih letih, kar se tiče oblikovanja naložbenega okolja. Digitalizacija bo verjetno še naprej spreminjala naložbena okolja in načine, kako posamezniki investirajo. Spletni posredniki in aplikacije, ki omogočajo naložbe, bodo postali še bolj dostopni in enostavni za uporabo. Merila ESG bodo postala vse bolj pomembna pri odločanju o naložbah. Naložbeniki bodo zahtevali večjo preglednost in odgovornost podjetij, v katera vlagajo svoj denar. Verjamemo, da bodo trajnostne naložbe postale pomemben trend investiranja v prihajajočih letih. Posamezniki se lahko na te spremembe pripravijo tako, da sledijo aktualnim trendom in dogodkom, ki vplivajo na naložbena okolja, ter s tem v mislih prilagodijo svoje naložbene strategije.

Kako varne oziroma stabilne so trajnostne naložbe?

Ob ustrezno sestavljenem naložbenem portfelju nič manj kot naložbe, ki ne upoštevajo tega kriterija. To med drugim dokazujejo tudi rezultati, ki jih dosega sklad Triglav Zeleni, ki je usmerjen v družbeno odgovorna podjetja z visoko stopnjo odgovornosti na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.

Družbeno odgovorne naložbe so izraz spreminjanja družbenega okolja, potrošniških navad, življenjskega sloga in tudi zakonodaje. Globalni trendi nakazujejo, da so trajnostne naložbe postale pomemben del naložbenih portfeljev. Mogoče je pričakovati, da bomo priča tudi temu, da bo v kratkem že več kot 50 odstotkov vseh novih prilivov v investicijske sklade namenjenih za trajnostne naložbe.


 

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne podatki za vlagatelje (v nadaljevanju: KIID). Prospekt, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Ta vsebina je pripravljena z namenom ozaveščanja in izobraževanja javnosti o trajnostnih načelih. Dodatne informacije o trajnostnih vidih poslovanja družbe Triglav Skladi d.o.o. in njenih storitev so dosegljive na spletni strani www.triglavskaldi.si, pod zavihkom trajnost.

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz  naslednjih indeksov:  MSCI World Climate Paris Aligned (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja tako, da vlaga v podjetja, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti. Izpostavljenost do takih naložb bo najmanj 80 % sredstev sklada. Za presojo izpolnjevanja kriterijev družbene odgovornosti se uporablja Metodologija družbe Triglav Skladi za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za podsklad Triglav Zeleni, ki je dostopna na spletni strani družbe.  Primerjalni indeks je skladen s trajnostnimi značilnostmi, kar izhaja tudi iz metodologije primerjalnega indeksa, ki je objavljena na spletni strani družbe MSCI Inc..

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na tej povezavi. Odločitev za vlaganje v promovirani sklad se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

Naročnik oglasne vsebine je družba Triglav Skladi.

Sorodni članki

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine