Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Za Severnojadransko vodikovo dolino (NAHV) odločilna pobuda industrije

Vodikovo gospodarstvo na območju severnega Jadrana postaja realnost novih priložnosti.
FOTO: ECUBES
FOTO: ECUBES
29. 5. 2024 | 14:22
29. 5. 2024 | 14:22
16:05

»Severnojadranska vodikova dolina (angl.: North Adriatic Hydrogen Valley, NAHV) je prva transnacionalna vodikova dolina v Evropi ter prva, ki je nastala na pobudo gospodarstvenikov iz regije in so jo podprli predstavniki treh vlad: Slovenije, Hrvaške in italijanske avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Zaradi zgodnjega vključevanja univerz in raziskovalnih ustanov ter nekaterih občin in širše javnosti razvojni proces, ki temelji na obnovljivem vodiku, napreduje usklajeno in vključujoče. To je edinstveno in izjemnega pomena za celotno ciljno območje severnega Jadrana. Vodikovo gospodarstvo se dogaja,« poudarja Aleksander Gerbec, ustanovitelj družbe ECUBES, ki je pred leti začel širiti zamisel o vodikovi dolini in že od začetka podpiral njen nastanek.

Aleksander Gerbec, ustanovitelj in direktor podjetja ECUBES, pobudnik ekosistema NAHV

»Vodik je dragocen element, ki lahko podjetjem pomaga vzpostaviti nizkoogljične proizvodne procese in hkrati zmanjšuje stroške energije, digitalizacija pa je bistvena sestavina pri zagotavljanju vodikovega gospodarstva,« nadaljuje Gerbec.

Svetovna znanost je dosegla soglasje, da gospodarski in družbeni razvoj z uporabo obnovljivega in nizkoogljičnega vodika omogoča prehod v trajnostni svet in zaustavi podnebne spremembe. Z nastajajočimi priložnostmi in obetavnimi velikimi naložbami v infrastrukturo ciljno območje severnega Jadrana postaja pomembno evropsko središče in želena destinacija za mlade, ki želijo prispevati k reševanju planetarne krize podnebja in virov.

»Danes se v razvoju vodikovega ekosistema spopadamo z več izzivi, med katerimi bi izpostavil dva: prvič, dobra komunikacija med vsemi zainteresiranimi stranmi v celotni vrednostni verigi, da se skupaj usmerimo v usklajeno delovanje, in drugič, premagati moramo tehnološke omejitve, kot je prevoz vodika na dolge razdalje, da bi zmanjšali ceno vodika,« še poudarja Gerbec.

»Vodik je ključni dejavnik, ki omogoča prožnost na ravni celotnega ekosistema, tako da se oskrba z obnovljivo energijo, katere proizvodnja je v svojem bistvo zelo spremenljiva oziroma nestanovitna, lahko uravnoteži s potrebami celotne družbe. Prilagodljivost, prožnost, ki jo vodik omogoča pa zagotavlja sistemsko odpornost,« razlaga Gerbec.

»Danes je obnovljivi vodik drag. Zaradi 'arhitekture' vodikove doline, ki povezuje 17 med seboj smiselno dopolnjujočih se industrijskih rešitev, njim pa se pridružujejo nove, bo v območju severnega Jadrana kmalu na voljo obilo cenovno dostopnega čistega vodika.«

Projekt Severnojadranska vodikova dolina (NAHV), ki je uokvirjen v program Obzorje Evropa, postavlja temelje za gradnjo celovitega vodikovega ekosistema. Cilj projekta NAHV je ustvariti sposobnost za vključevanje znatnega števila pobud – osredotočenih na 17 testnih projektov – in podpreti ukrepe vzdolž celotne vrednostne verige vodika, od povpraševanja do končne uporabe. Tako ustvarjamo razmere za nastanek transnacionalnega vodikovega ekosistema, ki ga opredeljuje regulativni okvir EU.

»Obljuba Evropske komisije, da bo sofinancirala uvoz obnovljivega vodika na območje severnega Jadrana, natančneje na otok Krk, z dvema milijardama evrov, je dokaz, da EU in zasebni vlagatelji zaupajo našim prizadevanjem. Najboljše pa je še pred nami,« poudarja Gerbec. »Priprave na velikanske naložbe v infrastrukturo v severnojadranski regiji že potekajo in v prihodnjih letih bomo imeli veliko cenovno dostopnega vodika, saj je transkontinentalno sodelovanje že v zagonu.«

Izjemno pomemben mejnik se je zgodil 7. maja letos, ko je svet EU sprejel Direktivo o skupnih pravilih za notranje trge za obnovljivi plin, zemeljski plin in vodik. Ukrep je dolgo pričakovan in potreben mejnik, čeprav sam po sebi nezadosten ukrep, za vzpostavitev in obratovanje likvidnega trga vodika v Evropi, pri čemer se kot naša regijska priložnost za implementacijo novih vodikovih prebojnih tehnoloških inovacij in poslovnih modelov ponuja že delujoča transnacionalna Vodikova Dolina Severnega Jadrana, tudi kot svojevrstna inovacija. Sprejeta uredba poziva tudi k tesnemu sodelovanju med ENTSO-E, ENTSO-G in prihodnjim Evropskim omrežjem upravljavcev omrežij za vodik (ENNOH) pri razvoju njihovih omrežij, vključno s sodelovanjem med državami, nacionalnimi regulativnimi organi in operaterji distribucijskih sistemov, kar zagotavlja podlago za integracijo vodika z drugimi nosilci energije. Zelo ambiciozne cilje EU v smeri razogljičenja gospodarstva EU do leta 2050 je mogoče doseči le s sektorsko integracijo/povezovanjem. S tesnim sodelovanjem vseh deležnikov v verigi vrednosti bo Vodikova dolina Severnega Jadrana, kot platforma transnacionalnega sodelovanja lahko pomagala pospešiti procese za varno in konkurenčno oskrbo z obnovljivo energijo, za pospešitev razvoja krožnega gospodarstva ter hkratno doseganje okoljskih ciljev, za pospešen razvoj vodikovega gospodarstva v regiji severnega Jadrana.

Werner Groenendijk, izvršni finančni direktor, ECUBES

»Sodelovalni pristop v okviru NAHV je najboljši odgovor za premagovanje ovir, ki jih neizogibno povzročajo velike strateške spremembe,« Gerbcu pritrjuje Ecubesov izvršni finančni direktor Werner Groenendijk.

»Oktobra bomo organizirali četrto konferenco ”Vodikov ekosistem Severnega Jadrana 2024”, ki bo tokrat namenjena študentom,« še dodaja Gerbec. »Z izobraževalnim programom H2STUDENT podpiramo mlade ume, da bodo bolje pripravljeni na delovanje za trajnostno prihodnost. Sedanje in prihodnje partnerje vabim, da že danes sodelujejo pri oblikovanju vodikovega gospodarstva prihodnosti.«

Stephen Taylor, strateški koordinator skupne delovne skupine Severnojadranske vodikove doline (NAHV)

V vlogi strateškega koordinatorja skupne delovne skupine za Severnojadransko dolino vodika (NAHV JWG) tesno sodeluje z zainteresiranimi stranmi in partnerji projektov, ki so nastali v okviru projekta Severnojadranska vodikova dolina, najprej s konzorcijem pobude NAHV Horizon Europe (Obzorje Evropa), ki je prejela 25 milijonov evrov, nato pa s partnerji projekta NACHIP, ki je prejel 7,6 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj Severnojadranske naložbene platforme za čisti vodik.

Taylor se spominja zasnove pobude NAHV: »Pobuda Severnojadranska vodikova dolina (NAHV) je nastala zaradi vizionarskega voditeljstva nekaj posameznikov, ki je z vključevanjem vedno večjega števila deležnikov iz vseh štirih delov tako imenovane četverne vijačnice (angl.: quadruple helix), ki jo sestavljajo: vlada, industrija, znanstvenoraziskovalna sfera in civilna družba, postala neustavljivo gibanje. Ko sem se vključil v projekt, je Aleksander Gerbec, izvršni direktor Ecubesa, že vrsto let oznanjal nepogrešljivo vlogo vodika za energetski prehod. Aktiviral je povezave v vladi, industriji in raziskovalni skupnosti in se dobro ujel z Rodolfom Taccanijem z Univerze v Trstu, ki me je z Aleksandrom prvič seznanil na dogodku, ki sta ga skupaj organizirala, da bi ljudi ozavestila o potrebi po naložbah v vodik kot del prihodnjega energetskega okolja in o možnostih za severnojadransko vodikovo dolino.«

Korak od vizionarstva k snovanju prihodnosti Taylor opredeli takole: »Prvi jasni izraz politične volje, ki je potrebna za uresničitev te vizije, je bilo pismo o nameri, ki so ga le nekaj mesecev pozneje podpisali državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške ter predsednik avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine v Italiji. Vsi trije podpisniki so prepoznali in poudarili pomen podnebnih sprememb in potrebo po razogljičenju gospodarstev treh držav in obenem tudi potrebo po njegovem uresničenju na transnacionalen način in v medsebojnem sodelovanju. Prav ta zaveza, da bodo tri podpisnice sodelovale pri vzpostavitvi odpornega vodikovega gospodarstva, je bila takrat edinstvena ne le v Evropi, temveč po vsem svetu.«

V pismu o nameri je vzklilo seme za razvoj skupne pobude za vodikovo gospodarstvo. Podpisniki so predvideli sodelovanje na vseh ravneh z modelom upravljanja, ki ščiti javni interes in ne omejuje podjetniške pobude in inovacij. Tako je bila ustanovljena skupna delovna skupina (JWG) z jasnim mandatom za spodbujanje sodelovanja ter ustanovitve in rasti Severnojadranske vodikove doline.

V prihodnosti se bo v Severnojadranski vodikovi dolini razvijalo vedno več pobud, ki bodo utrdile njen položaj ključnega stičišča vodikovega gospodarstva in energetskega prehoda v Evropi. »Že zdaj zaznavamo, da bo severni Jadran s hitro rastočim številom odjemalcev vodika ne le vodil pri proizvodnji in porabi zelenega vodika na lokalni ravni, temveč tudi pri uvozu nizkoogljičnega vodika iz držav, kjer ga je mogoče proizvesti z nizkimi stroški, kar bo prispevalo k doseganju obeh ciljev EU za leto 2030: proizvodnje 10 milijonov ton vodika v Evropi in uvoza 10 milijonov ton iz držav zunaj Evrope. To bo lahko zadovoljilo potrebe evropske industrije po popolnem razogljičenju.«

Dr. Jerneja Sedlar, vodja službe za razvoj in investicije v družbi Holding Slovenske Elektrarne (HSE),namestnica vodje projekta in koordinatorka konzorcija NAHV Horizon Europe

»Cilj NAHV kot ene najbolj spodbujanih vodikovih dolin v Evropi je ustvariti gospodarski, družbeni in industrijski ekosistem, ki temelji na obnovljivem vodiku. Vzpostavitev takšnega ekosistema bo spodbudila gospodarsko rast, ustvarila nove priložnosti za delovna mesta v okviru zelenega in digitalnega prehoda ter prispevala k oblikovanju evropskega vodikovega gospodarstva, saj bo med drugimi pobudami, povezanimi z vodikom, zagotovila pogoje za širšo ponovljivost v EU.«

Jurij Giacomelli, ustanovitelj in direktor META Circularity, odgovoren za komunikacijo in diseminacijo v NAHV in partner NACHIP

»Evropska komisija je odobrila drugo pomembno pobudo za razvoj Severnojadranske doline vodika. Nepovratna sredstva v višini 7,6 milijona EUR so bila dodeljena platformi za naložbe v čisti vodik v severnem Jadranu (NACHIP), ki je namenjena pospeševanju transnacionalnih inovacijskih ukrepov v severnojadranskem vodikovem ekosistemu. To je jasen dokaz privlačnosti ekosistema NAHV in odličen primer, kako se lahko dolini pridruži nov konzorcij partnerjev. Še naprej si bomo prizadevali za nove pobude, da bi razširili krog udeležencev NAHV, povečali učinkovitost naših ukrepov ter pospeševali sprejemanje in širjenje inovacijskih rešitev, ki zorijo v našem ekosistemu. Sočasno usklajujemo regulativne okvire treh držav NAHV ter povezujemo izobraževalne programe in raziskovalne politike med njimi.«

Matjaž Logar, IJS, koordinator NACHIP

»NACHIP je pospeševalnik, katerega cilj je pritegniti naložbe v preverjene in za vlagatelje pripravljene tehnološke rešitve z namenom zagotoviti njihovo nadaljnjo rast v industrijskem merilu. Uporabnost in industrijski potencial izbranih tehnologij obnovljivega vodika bomo demonstrirali v treh ključnih vrednostnih verigah: v proizvodnji, urbanih območjih in mobilnosti. Prvotno izbranih pet rešitev za proizvodnjo, pretvorbo, prenos, shranjevanje in uporabo obnovljivega vodika bo v okviru te pobude preizkušenih in vključenih v vodikov ekosistem severnega Jadrana.

Dvanajst konzorcijskih partnerjev pod vodstvom Instituta Jožef Stefan bo skupaj izvedlo koncept pospeševalnika za napredne tehnologije, povezane z vodikom, ki ga je v prihodnosti možno ponoviti in replicirati tudi drugod. Začeli bomo s poudarkom na petih pilotnih projektih in jim priključili do 18 zainteresiranih malih in srednje velikih podjetij v tri ciljne vrednostne verige. NACHIP bo njihovo vključevanje v ekosistem podprl s kaskadnim financiranjem v višini do 60.000 EUR na izbrano podjetje. Večina teh sredstev je namenjena manj razvitim kohezijskih regijam ekosistema NAHV. To so: osrednja in sredozemska Hrvaška ter vzhodna Slovenija. V okviru naše pobude bomo potrdili tudi model upravljanja lokalnih vodikovih zavezništev in dokazali njegovo ponovljivost za krepitev ciljnih vrednostnih verig, zlasti na mestnih območjih. Pričakujemo, da bo NACHIP začel delovati septembra 2024.«

   
   

Te informacije je podal ECUBES, partner NAHV, ob podpori NAHV.  NAHV Obzorje Evropa podpira Clean Hydrogen Partnership in njegovi člani, sofinancira pa ga Evropska unija. Izražena stališča in mnenja pripadajo izključno avtorjem in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Clean Hydrogen Partnershipa   ali njegovih članov kot organa, ki dodeljuje sredstva. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne odgovarjata zanje.

www.ecubes.eu

Več na www.nahv.eu

    
    


Naročnik oglasne vsebine je ECUBES

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine