Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Ustvarjanje boljše prihodnosti za Slovenijo: za napredek v zdravstvu

Soočamo se z novo ero zdravstvenega varstva, zato je ključno, da stopimo skupaj in postavimo temelje za boljšo prihodnost.
Razmišljanje o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema mora temeljiti na trajnosti, inovacijah in skrbi za potrebe prebivalcev. FOTO: Depositphotos
Razmišljanje o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema mora temeljiti na trajnosti, inovacijah in skrbi za potrebe prebivalcev. FOTO: Depositphotos
31. 8. 2023 | 08:56
7:47

Slovenski zdravstveni sistem je bil, tako kot številni drugi evropski sistemi, zasnovan pred več kot pol stoletja. Kljub dokazani prilagodljivosti in predani delovni sili se spoprijemlje z velikimi izzivi. Vse večji pritiski sodobnih zdravstvenih potreb starajočega se prebivalstva skupaj s hitro razvijajočo se medicinsko tehnologijo zahtevajo celovito prevrednotenje in nadgradnjo sistema.

Razmišljanje o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema mora temeljiti na trajnosti, inovacijah in skrbi za potrebe prebivalcev. Za dosego tega cilja sta ključna razumevanje stališč vseh udeležencev v zdravstvenem ekosistemu in uspešna vzpostavitev dialoga. To je tudi eden od ciljev družbe Roche, ki želi spodbuditi skupni pristop k sistemskim spremembam v zdravstvu. S tem namenom je družba opravila vrsto obsežnih, poglobljenih intervjujev z 18 akterji v slovenskem zdravstvenem ekosistemu. Ti posamezniki, to so združenja bolnikov, zdravstveni delavci, vladne in javne ustanove, akademski krogi in neodvisni svetovalci, prinašajo edinstvene poglede v trenutno stanje in razkrivajo priložnosti za prihodnost.

Da bi dosegli najboljše rezultate za paciente, moramo najti način za učinkovito povezovanje javnih in zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev. FOTO: Depositphotos
Da bi dosegli najboljše rezultate za paciente, moramo najti način za učinkovito povezovanje javnih in zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev. FOTO: Depositphotos

Štiri teme, ki bodo ključne pri vzpostavitvi novega zdravstvenega sistema

Iz intervjujev so izstopale štiri glavne teme:

1. Vizija zdravstva

»Za uresničitev vizije moramo spremeniti način razmišljanja in dolgoročno vlagati v izobraževanje in sodelovanje.«

Intervjuvanci so jasno izrazili, da je zdravje in dobro počutje za Slovence zelo pomembno, in poudarili pričakovanje, da se za ljudi tudi v prihodnosti ne bo poslabšal dostopa do zdravstvenega varstva.

Poudarili so več pozitivnih vidikov zdajšnjega sistema, ki so dobri temelji za nadaljnji razvoj (dobro strukturiran sistem primarnega zdravstvenega varstva, učinkoviti preventivni presejalni programi za odkrivanje raka, visoko usposobljen kader, odličnost na področju pediatričnega varstva, dober dostop do najnovejših terapij itd.).

Navedli pa so tudi perečo potrebo po enotni, vsem razumljivi, dolgoročni viziji zdravstva.

2. Izpolnjevanje potreb prebivalstva

»Da bi dosegli najboljše rezultate za paciente, moramo najti način za učinkovito povezovanje javnih in zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev.«

Sogovorniki so soglasno poudarili pomen gradnje transparentnega zdravstvenega sistema, ki bo učinkovito izpolnjeval potrebe slovenskega prebivalstva. Pohvalili so obstoječo široko paleto ponujenih storitev, hkrati pa poudarili potrebo po uvedbi sistema, ki bo kontinuirano zagotavljal storitve z največjo vrednostjo za paciente.

Poudarili so tudi pomen simbiotičnega odnosa med javnimi in zasebnimi ponudniki zdravstvenih storitev.

3. Vodenje

»V Sloveniji je veliko odličnih strokovnjakov, imamo ogromno znanja, vendar moramo izboljšati sodelovanje, odločnost, pogum, vodenje in zaupanje.«

Analiza intervjujev je pokazala veliko pomanjkanje menedžerskih in vodstvenih veščin, ki so potrebne za spreminjanje kompleksnega zdravstvenega sistema.

Obstoječi način upravljanja predstavlja pomembno oviro za razvoj. Zdajšnji način ni zanimiv za pridobivanje novih izkušenih menedžerjev, saj je njihov prispevek k strateškemu načrtovanju in učinkovitemu odločanju precej omejen. Vodenje kompleksnih sistemov, kot so bolnišnice, zahteva ustrezne kompetence, ki jih je treba ustrezno nagraditi in vodjem omogočiti poklicno rast. Precejšen del intervjuvancev je ocenil, da sektor javnega zdravstva močno zaostaja pri možnostih, ki bi privabljale najboljši vodstveni kader. Izrazito hierarhično in rigidno stanje tudi ne spodbuja dolgoročnega razvoja mladih talentov. Prav ti so ključnega pomena za v prihodnost usmerjeno preoblikovanje sistema zdravstvenega varstva.

Pomanjkanje usklajenega in neprekinjenega vodenja, pogosto zaradi političnih intervencij, ogroža stabilnost in učinkovitost zdravstvenega sistema.

4. Gradnja celotnega sistema

»Pogosto iščemo individualne in operativne rešitve namesto sistemskih, ki bi služile vsem.«

Analiza intervjujev je razkrila ključno problematiko v slovenskem zdravstvu – izrazito pomanjkanje sodelovanja in zaupanja. Globoko je zakoreninjena težnja za zaščito individualnih interesov in pomanjkanje zaupanja med deležniki.

Poudarili so digitalno preobrazbo kot pomemben spodbujevalec razvoja zdravstvenega sistema. Prav ta lahko odigra ključno vlogo pri odpravljanju silosov.

V Sloveniji je veliko odličnih strokovnjakov, imamo ogromno znanja, vendar moramo izboljšati sodelovanje, odločnost, pogum, vodenje in zaupanje. FOTO: Depositphotos
V Sloveniji je veliko odličnih strokovnjakov, imamo ogromno znanja, vendar moramo izboljšati sodelovanje, odločnost, pogum, vodenje in zaupanje. FOTO: Depositphotos

Kateri so glavni izzivi za prihodnost?

Na podlagi obširne raziskave so v družbi Roche lahko izluščili 17 glavnih izzivov slovenskega zdravstvenega sistema.

Ti izzivi so različni, vendar medsebojno povezani, kar razkriva kompleksnost zdravstvenega ekosistema. Da bi določili prednostne naloge, so intervjuvanci morali izbrati pet ključnih izzivov, ki bi imeli najbolj pozitiven učinek na zdravstveni sistem. Ti so:

1. Pomanjkanje dolgoročne vizije in jasne komunikacije

2. Pomanjkljivo sodelovanje, osredotočenost na »negovanje lastnega vrta« in premalo zaupanja med deležniki

3. Omejen in neenak dostop do primarnega zdravstvenega varstva

4. Pomanjkanje doslednosti in kontinuitete neprekinjenega vodenja zaradi političnih posegov

5. Nagrajevanje količine dela namesto izhodov zdravljenja, ki so resnično pomembni za paciente

Razrešitev teh petih ključnih izzivov bi prinesla takojšnje izboljšave, hkrati pa ustvarila temelje za spopadanje s preostalimi izzivi. Cilj je jasen: vzdržen, na podatkih temelječ zdravstveni sistem, ki bo izpolnjeval potrebe Slovencev, spodbujal sodelovalno reševanje izzivov in uvajal inovacije.

K spremembam je treba pristopiti sistemsko. FOTO: Depositphotos
K spremembam je treba pristopiti sistemsko. FOTO: Depositphotos

Čas je za konkretna dejanja

K spremembam je treba pristopiti sistemsko, ob zavedanju, da se prebojne spremembe navadno zgodijo od spodaj navzgor.

Za dosego te vizije v družbi Roche predlagajo sistematičen pristop, ki vključuje inovativne projekte, skupnost dobrih praks za reševanje izzivov in razvoj vodstvenih kompetenc.

Slovenija je ravno prav velika, da lahko spremembe izpelje hitro in učinkovito. Skupaj lahko preoblikujemo naš zdravstveni sistem, da se bo ukvarjal z dejanskimi potrebami pacientov in krepil zdravje družbe kot celote, so prepričani v družbi Roche.


Naročnik oglasne vsebine je Roche Slovenija

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine