Predstavitvena informacija

Začnite podjetniško pot na najbolj priljubljeni točki SPOT registracija

AJPES je z uporabniku prijaznim spremenjenim načinom poslovanja strankam zagotovil nadaljnje nemoteno opravljanje registrskih postopkov.
Fotografija: FOTO: AJPES
Odpri galerijo
FOTO: AJPES

Tako je tudi v letu 2020 ohranil status vodilne registracijske SPOT točke v Sloveniji.
 

Vpliv epidemije na izvajanje nalog točk SPOT


Leta 2020 so bili med spomladansko in tudi jesensko razglasitvijo epidemije zaradi koronavirusa sprejeti ukrepi za omejevanje fizičnih kontaktov, ki so spremenili tudi način oddaje vlog v registracijskih postopkih. AJPES je na svojih točkah SPOT prilagodil poslovanje tako, da je strankam kljub omejitvam omogočil dostop do storitev, uvedel je delo od doma, saj sta se povečala uporaba elektronskih storitev in obseg pomoči strankam po telefonu, medtem ko se je število fizičnih obiskov na izpostavah zmanjšalo.
 
Po podatkih AJPES se je število poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register Slovenije, konec leta 2020 v primerjavi z letom prej povečalo, in sicer pri gospodarskih družbah za 0,7 % in pri samostojnih podjetnikih za 1 %. Dinamika novih registracij in izbrisov je bila po dejavnostih seveda različna. Število samostojnih podjetnikov se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti gostinstva in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, povečalo pa najbolj v gradbeništvu ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Vir: AJPES
Vir: AJPES

 

AJPES kot vodilna registracijska točka SPOT v Sloveniji


AJPES izvede kar 76 % registracij gospodarskih družb in 58 % registracij samostojnih podjetnikov. Z obiskom izpostave AJPES nameravani podjetnik pridobi vse potrebne informacije o načinu in potrebnih dokumentih za odprtje s. p. ali d. o. o. ali da se registrira kot sobodajalec. V nadaljevanju navajamo nekaj najpogostejših vprašanj, ki jih podjetniki zastavljajo referentom AJPES.
 

Kakšen je postopek pridobitve statusa samostojnega podjetnika?


Status samostojnega podjetnika se pridobi z vpisom v Poslovni register Slovenije. Z obiskom točke SPOT registracija bosta nameravani podjetnik in strokovni sodelavec izpolnila obrazec na portalu SPOT, in sicer glede datuma predlaganega vpisa, firme in sedeža podjetnika, podatke o skrajšani firmi in podatke o podjetniku, nameravane dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal, ter morebitne druge potrebne informacije.
 

Ali lahko podjetnik pri AJPES uredi tudi davčne obveznosti in obveznosti iz socialnih zavarovanj?


Ob obisku izpostave AJPES se po vpisu v Poslovni register Slovenije lahko opravi še prijava na FURS in v obvezna socialna zavarovanja. Podjetnik mora namreč v 8 dneh po vpisu davčnemu organu sporočiti tudi določene podatke in se vključiti v obvezna socialna zavarovanja. Z osebnim obiskom točke SPOT pa dodatno urejanje ni potrebno in se zagotovi izpolnitev davčnih in zavarovalnih obveznosti hkrati z vpisom v PRS. V tem kontekstu je registracijski postopek v Sloveniji uporabnikom prijaznejši kot drugod, saj lahko bodoči podjetnik uredi vse potrebne prijave hkrati.
 

Kaj je to popoldanski s. p.?


Popoldanski s. p. izvaja svojo dejavnost kot dopolnitev k zaposlitvi na podlagi delovnega razmerja, po katerem je popoldanski s. p. polno zavarovan iz naslova obveznega zdravstvenega ter pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Kljub temu pa popoldanski s. p. mesečno plačuje pavšalne zneske socialnih prispevkov. V Poslovnem registru Slovenije ni razlikovanja med tako imenovanim popoldanskim s. p. in navadnim (celodnevnim) s. p., saj veljavni predpisi takega razlikovanja ne določajo, postopek registracije pa poteka enako.


 

Ali lahko samostojni podjetnik imenuje zastopnika?


Samostojni podjetnik lahko imenuje prokurista ali zastopnika za primer smrti. Za vpis zastopnika v PRS samostojni podjetnik potrebuje njegovo soglasje o imenovanju. Prokurist lahko izvede vse postopke v zvezi z vpisom sprememb podatkov v PRS, razen izbrisa. Če samostojni podjetnik ne imenuje zastopnika, pomeni, da je samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik.
 

Ali in kako lahko tujec odpre podjetje v Sloveniji?


Tujec se lahko skladno z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev samozaposli, v naši državi pa mora pridobiti davčno številko. Postopek registracije je za tujce popolnoma enak kot za slovenske državljane. Tako se tudi za tujce preverjajo omejitve pri odprtju s. p. po 10.a členu ZGD-1 (kazniva dejanja, neizpolnjene davčne obveznosti za osebo in družbe, v katerih ima delež višji od 25 %, prekrški v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno).

To pomeni, da mora tujec ob začetku registracijskega postopka za vpis v Poslovni register Slovenije predložiti potrebne listine iz svoje matične države, s katerimi dokazuje, da te omejitve ne obstajajo, oziroma potrdila, da se določeno dejanje v njihovi državi ne šteje za prekršek, kaznivo dejanje ali da takšna evidenca ne obstaja. Potrdila oziroma druge listine morajo biti uradno prevedene v slovenski jezik in ne smejo biti starejše od 30 dni.


 

Naročnik oglasnega sporočila je AJPES