Predstavitvena informacija

Podjetja, ena najpomembnejših naložb v prihodnost je razvoj kadrov

Glede na demografske kazalnike v Evropi in ob vse daljši delovni dobi ter hitrih gospodarskih in družbenih spremembah, postajata vseživljenjsko učenje in vlaganje v razvoj kadrov vse bolj pomembna – tako za delodajalce kot zaposlene. Z evropskimi sredstvi so tako za prve kot druge podprti številni programi, ki jih izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.  
 
Fotografija: Foto Klemen Razinger
Odpri galerijo
Foto Klemen Razinger

Podjetja imajo preko programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) različne možnosti, da prilagodijo svojo kadrovsko politiko demografskim spremembam ter tako odgovorijo na razmere na trgu dela. Ciljna skupina programa so starejši od 50 let, vendar so lahko zaradi preventivnega delovanja v aktivnosti vključeni že zaposleni po 45. letu. Program tako delodajalce kot zaposlene ozavešča o potrebnih prilagoditvah na negativne demografske trende, podjetjem pa ponuja tudi finančne spodbude za različne ukrepe. Njihov namen je krepitev delovnih zmožnosti starejših zaposlenih, spodbuda nadaljnjega razvoja njihove kariere in zagotovitev pogojev, da bodo pripravljeni delati dlje. Podjetjem so na voljo različne aktivnosti in orodja, kot so delavnice Zavzeti ASI, Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, razpisi za Pilotne projekte in javno povabilo za pripravo strategij in krepitev kompetenc. Za prvo javno povabilo, ki je bilo objavljeno konec leta 2017, je bilo zanimanje zelo veliko, še dve tovrstni javni povabili sta načrtovani v letih 2019 in 2020.

Foto Klemen Razinger
Foto Klemen Razinger

Dvig kompetenc zaposlenih omogoča tudi program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC), ki povezuje slovenska podjetja v partnerstva za razvoj ter predstavlja pomembno naložbo in spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Ravno v začetku junija je bilo ob enajstih že delujočih kompetenčnih centrih vzpostavljenih še pet novih, vanje pa je skupno vključenih več kot 300 podjetij z več kot 47.200 zaposlenimi. Z usposabljanji bodo kompetenčni centri pripomogli k izboljšanju kompetenc zaposlenih, krepili ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepili povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov. S tem bodo krepili tudi konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva. V okviru programa se vzporedno izvaja tudi projekt Kompetentna Slovenija, sklop brezplačnih delavnic, namenjenih vsem posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence na področjih vsakodnevnih službenih obveznosti, podjetniškega udejstvovanja ali pri iskanju zaposlitve. Izvajajo se skozi vse leto po vsej Sloveniji.

Foto Klemen Razinger
Foto Klemen Razinger

K dvigu kompetenc zaposlenega pripomoreta tudi neformalno izobraževanje in usposabljanje, ki ga lahko prijavite za sofinanciranje na razpis do začetka septembra, do takrat pa se lahko posamezniki prijavijo tudi na razpis za sofinanciranje šolnine po zaključenem srednješolskem izobraževanju za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc. Več o razpisih in drugih možnostih, podprtih z evropskimi sredstvi, na www.eu-skladi.si in www.sklad-kadri.si.

Foto Klemen Razinger
Foto Klemen Razinger