Modra zavarovalnica največja in kapitalsko najmočnejša upravljavka pokojninskih skladov

Prikaz nasprotnih dejstev po Zakonu o medijih.
Fotografija: Modra zavarovalnica FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Modra zavarovalnica FOTO: Leon Vidic/Delo

Modra zavarovalnica je ključna družba pri vzdrževanju stabilnega pokojninskega sistema v Sloveniji. Zaradi svojega pomena je edina kapitalska naložba RS, ki je z zakonom opredeljena kot strateška. Upravlja prihranke več kot 280 tisoč varčevalcev, namenjene za kakovostno življenje po upokojitvi. Je zavarovalnica svojih zavarovancev, kjer je varnost sredstev na prvem mestu.

Pokojninski sistem za dolgoročno vzdržnost potrebuje korenite prilagoditve. Del bremena vzdržnosti prevzema dodatno pokojninsko zavarovanje. V pokojninske sklade večinoma vplačujejo delodajalci, v manjšem deležu prispevajo tudi zaposleni, zgolj 4 odstotke pa jih varčuje individualno. Vplačila v pokojninske sklade so prenizka in večini ne bodo zagotovila zadostne dodatne pokojnine. Poleg tega tristo tisoč zaposlenih sploh (še) ne varčuje. Dvig zavedanja in zaupanja v pokojninski sistem, spodbujanje posameznikov k resnejšemu pristopu in hkrati ustvarjanje sistemskih podlag, ki ustrezno sledijo spremembam okolja, predstavljajo pomembne naloge države in Modre zavarovalnice.


Sklad javnih uslužbencev


Zgleden primer uspešnega socialnega dialoga pri vzpostavitvi dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev je bila odločitev, da se za javni sektor oblikuje zaprti vzajemni pokojninski sklad. S kolektivno pogodbo so socialni partnerji dogovorili vse ključne vsebine pokojninskega načrta, kot tudi kriterije za izbor in zamenjavo upravljavca. Rezultat je stroškovno učinkovit in donosen pokojninski sklad, z nizkimi vstopnimi stroški in najnižjo upravljavsko provizijo. Upravljanje sklada je bilo v javnem izbornem postopku zaupano upravljavcu, katerega kapitalska ustreznost ter sposobnost za njeno dolgoročno zagotavljanje je prednjačila pred vsemi konkurenti. In temu je tako še danes.


Največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji


Modra zavarovalnica je največja in kapitalsko najmočnejša upravljavka pokojninskih skladov. Upravlja 1,7 milijarde evrov sredstev, od tega 1,2 milijarde sredstev pokojninskih skladov (polovico vseh sredstev v pokojninskih skladih). Od vseh je daleč največji sklad javnih uslužbencev, z 880 milijonov evrov sredstev. Je edina upravljavka v Sloveniji, ki lahko upravlja tako velike pokojninske sklade.

S stabilno rastjo kapitala (od ustanovitve se je kapital iz 152 milijonov evrov povečal na več kot 250 milijonov evrov) varnost še povečuje in pomembno krepi svojo kapitalsko moč.


Najboljša upravljavka pokojninskih skladov


Pokojninski skladi Modre zavarovalnice se v primerjavi s konkurenčnimi skladi v vseh opazovanih obdobjih uvrščajo med bolj donosne. Neodvisna analiza v letu 2019 je pokazala, da je bil v 10-letnem obdobju zajamčeni pokojninski sklad javnih uslužbencev najbolje upravljan, tik za njim pa sklad KVPS (gospodarski sektor).
Dobri donosi so rezultat primerne razpršenosti in preudarnega razmerja med donosnostjo in varnostjo naložb. Sredstva se pretežno nalagajo v tujini, v prvovrstne naložbe OECD držav. Prva je ponudila varčevanje v skladih življenjskega cikla in je tudi največja investitorka v alternativne naložbe. Nalaga tudi v naložbe slovenskih izdajateljev, s čimer bistveno prispeva k stabilnosti domače ekonomije.


Sistem upravljanja temelji na sodelovanju zavarovancev


V nadzorni svet Modre zavarovalnice polovico članov nadzornega sveta (3) predlagajo njeni zavarovanci, drugo polovico (3) pa edini delničar – Kapitalska družba. Omenjena ureditev omogoča dodatno varnost in sodelovanje zavarovancev pri upravljanju.
Vsi člani nadzornega sveta in člani uprave izpolnjujejo vse zakonske pogoje in so predmet nadzora usposobljenosti ter primernosti pri Agenciji za zavarovalni nadzor. Poleg Agencije za zavarovalni nadzor, ki nadzira zavarovalnico kot celoto, upravljanje pokojninskih skladov nadzoruje tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.


Podatki obravnavani z najvišjo stopnjo zaupnosti


Kot največji obdelovalec podatkov dodatnega pokojninskega zavarovanja zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in zaupnosti osebnih in drugih podatkov strank, tudi pri izbiri pogodbenih obdelovalcev. Ravnanje s podatki zaposlenih Sove je urejeno na poseben način. Za izmenjavo podatkov in komunikacijo med upravljavcem ter zaposlenimi skrbi izključno delodajalec. Modra zavarovalnica do osebnih podatkov zaposlenih Sove nima dostopa.
 

Zanesljiv partner in vodilna kompetenca dodatne socialne varnosti


Kot največja ponudnica varčevanja v pokojninskih skladih si bo še naprej prizadevala, da se bo dodatno pokojninsko zavarovanje prilagajalo potrebam posameznikov in sledilo spremembam gospodarskega in demografskega okolja. Hkrati bo svojo ponudbo dopolnjevala s produkti, ki so poleg pokojnine pomemben del socialne varnosti v vseh življenjskih obdobjih posameznika. Varnost sredstev zavarovancev in njihovo zadovoljstvo bosta vedno na prvem mestu.

Vesna Razpotnik,
Modra zavarovalnica, d. d.

Komentarji: