SDH nadzornike Petrola poziva k dodatnim pojasnilom glede menjav v upravi

Dodatna pojasnila delničarjem v holdingu pričakujejo do najpozneje 20. decembra.
Fotografija: Nadzorni svet pod vodstvom Janija Žlaka (levo) se je sporazumno dogovoril za odhod z Nado Drobne Popović. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Nadzorni svet pod vodstvom Janija Žlaka (levo) se je sporazumno dogovoril za odhod z Nado Drobne Popović. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenski državni holding (SDH) je nadzorni svet Petrola v dopisu pozval k dodatnim pojasnilom delničarjem energetske družbe glede zadnjih menjav v upravi, v okviru katerih se je z mesta predsednice uprave prejšnji teden poslovila tudi Nada Drobne Popović. Pojasnila pričakujejo do najpozneje 20. decembra.

»Delničarji družbe Petrol smo v letošnjem letu priča več spremembam v sestavi uprave družbe, ki upoštevajoč trajanje mandatov članov uprave niso bile pričakovane. Petrol kot javna delniška družba oziroma nadzorni svet družbe razlogov za spremembe v sestavi uprave kot tudi izvedenih kadrovskih postopkov, na podlagi katerih temeljijo odločitve nadzornega sveta, po naši oceni ni ustrezno komuniciral z delničarji oziroma širšo zainteresirano javnostjo,« v dopisu ugotavljajo v SDH.

image_alt
Nada Drobne Popović predčasno odhaja iz Petrola, Sašo Berger novi predsednik uprave

Pri tem opozarjajo, da kadrovske odločitve sodijo med najpomembnejše odločitve, o katerih mora samostojno in neodvisno ter v korist družbe odločati nadzorni svet. Za javne delniške družbe je z vidika kakovostnega korporativnega upravljanja po prepričanju SDH bistveno, da so kadrovski postopki izvedeni skladno z dobro prakso, kot izhaja tudi iz kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in da družba razloge za predčasne spremembe v sestavi uprave ter izvedene kadrovske postopke in odločitve po zaključku ustrezno predstavi delničarjem.

Zato nadzornike enega največjih slovenskih podjetij v SDH »kot odgovoren upravljavec« državnega lastništva v Petrolu pozivajo, da z namenom ustreznega informiranja delničarjev podrobneje odgovorijo na več vprašanj glede kadrovskih sprememb.

Zanima jih na primer, ali in na kakšen način je družba v zvezi s predčasnim prenehanjem mandatov in imenovanjem novih članov oziroma predsednice uprave spoštovala določila slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, določbe statuta družbe in politiko raznolikosti Petrola, predvsem ko gre za ustrezne postopke nabora in selekcije kandidatov za člane uprave. Zanima jih tudi, ali je družba pri vseh letošnjih kadrovskih postopkih spoštovala tudi vse interne akte, ki urejajo to področje, in na kakšen način.

V SDH jih zanima tudi, kaj so bili razlogi za julijsko predčasno prenehanje mandata oziroma odstop člana uprave Jožeta Bajuka in sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednice uprave Nade Drobne Popović, ki se je zgodil prejšnji teden.

Zanima jih še, kdo je dal pobudo za predčasno prenehanje ter ali sta oba omenjena sama podala enostransko odstopno izjavo, ali sta bila s funkcije odpoklicana od nadzornega sveta, ali pa je šlo za sporazumno predčasno prenehanje mandatov.

Nadzornike Petrola v SDH sprašujejo tudi, ali so obstajali razlogi na strani člana oziroma predsednice uprave (nekrivdni ali krivdni), na podlagi katerih je nadzorni svet sprejemal svoje odločitve, in kateri so ti razlogi.

Pri tem jih zanima, kdaj in na kakšen način so bili vsi člani nadzornega sveta obveščeni o razlogih, ki so vodili v prenehanje mandatov, ali sta Bajuk in Drobne Popovićeva upravičena do odpravnine in v kakšni višini, s katerim datumom preneha oziroma je prenehalo njuno delovno razmerje v družbi in kakšni so dodatni stroški, ki so nastali kot posledica predčasnega prenehanja mandatov.

Obenem pa v SDH med drugim pozivajo k pojasnilom, katere kadrovske in druge spremljajoče postopke sta komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave in nadzorni svet izvedla za kadrovski nabor, kadrovsko selekcijo ter imenovanje novih članov uprave Saša Bergerja, tega so nadzorniki imenovali tudi za novega predsednika uprave, in Marka Ninčevića.

Nadzornike v upravljavcu državnih naložb sprašujejo, ali so v tem postopku sodelovale zunanje kadrovske agencije ali zunanji strokovnjaki in kateri, na kateri podlagi je nadzorni svet izvedel presojo, ali kandidati v vseh relevantnih vidikih ustrezajo zahtevanemu profilu ter poslovnim potrebam družbe, kako je nadzorni svet pri tem postopku upošteval cilje različnih vidikov raznolikosti iz politike raznolikosti Petrola in kako je nadzorni svet pri tem upošteval določbe statuta družbe, ki urejajo mandatarski sistem.

V SDH jih pri tem npr. zanima tudi, ali je bil katerikoli član nadzornega sveta deležen kakršnihkoli pritiskov zunanjih oseb na svoje odločanje v zvezi s temi kadrovskimi zadevami.

Dodatna pojasnila delničarjem v holdingu pričakujejo najpozneje do 20. decembra.

Preberite še:

Komentarji: