Več besede stanovalcem domov

Pobuda Srebrne niti: za več vpliva uporabnikov in manj politike pri upravljanju domov za starejše.
Fotografija: Društvo Srebrna nit se zavzema, da bi lahko stanovalci bolj sodelovali pri odločitvah, ki ne nazadnje vplivajo na njihovo bivanje v domovih. Foto Oste Bakal
Odpri galerijo
Društvo Srebrna nit se zavzema, da bi lahko stanovalci bolj sodelovali pri odločitvah, ki ne nazadnje vplivajo na njihovo bivanje v domovih. Foto Oste Bakal

Srebrna nit, društvo, ki mu je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti maja podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, je na vrsto ustanov naslovilo pobudo za depolitizacijo domov za starejše in večji vpliv stanovalcev pri njihovem delovanju.

»Stanovalci kot uporabniki in plačniki storitev v domovih za starejše (DSO) morajo postati vsaj enakopravni in enakovredni, če ne najpomembnejši odločevalci v DSO in morajo imeti neposreden vpliv na odločitve v njih,« pravijo v Srebrni niti. V primerih, ko stanovalci niso več sposobni odločanja, naj to vlogo prevzame njihov sorodnik oziroma skrbnik.

Sedanja ureditev DSO temelji na zakonu o zavodih iz leta 1991, ki ni primeren za področje social­nega, še posebej pa domskega varstva. »Uporabniki niso več pasivni prejemniki določenih storitev in pravic, temveč tudi naročniki in plačniki, zato je prav in nujno potrebno, da se njihov vpliv na odločanje v domovih poveča,« pravi Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti. Še slabše je v zasebnih podjetjih koncesionarjev, kjer jim niti zakon niti koncesijska pogodba ne zagotavljata pravice do soodločanja pri upravljanju.
 

Spremeniti sestavo svetov


Zato bi bilo treba spremeniti sestavo svetov DSO, ki so najvišji organ upravljanja zavoda. »Sedanja praksa kaže, da so tako direktor kot predstavniki ustanovitelja in lokalne skupnosti v svetih domov praviloma izbrani in postavljeni na podlagi politične pripadnosti in ne zaradi strokovnosti, izobrazbe, izkušenj ali vsaj izkazane empatije do področ­ja, ki bi ga vodili,« pravi Biserka Marolt Meden. Predstavniki ustanovitelja so v svetih zavodov vedno v večini: njihovo število presega skupno število predstavnikov zaposlenih, lokalne skupnosti in uporabnikov.»To pomeni, da je politika in ne stroka glavni odločevalec pri upravljanju in delu doma starejših občanov, zaposleni ali uporabniki, ki so jim storitve namenjene in jih tudi plačujejo, pa so postavljeni na stranski tir. Takšni sveti zavodov so farsa, s katero politika legitimira svoje trenutne interese,« pravi Marolt Medenova.

Pri Srebrni niti zato zagovarjajo predlog o tripartitni sestavi svetov zavodov, po katerem bi tret­jino članov zagotavljali predstavniki ustanovitelja in lokalne skupnosti, tretjino zaposleni in tretjino uporabniki oz. njihovi sorodniki: »Vztrajamo pri spremembi zakona o zavodih in s tem vseh ustanovitvenih aktih domov starejših, v katerih je treba skladno s potrebami sodobnega razumevanja opredeliti sestavo svetov zavodov, ki je nato definirana v statutu vsakega DSO.«

Vsi domovi za starejše bi morali imeti tudi javno objavljen seznam članov sveta zavoda, s kontaktom za možnost komunikacije uporabnikov z zavodom. »Tudi zapisi sklepov sej sveta zavoda bi morali biti objavljeni na spletni strani vsakega zavoda in na oglasni deski v domu,« pravi Biserka Meden.
 

Dobre rešitve že obstajajo


S tem bi tudi v domovih za starejše sledili praksi izobraževalnih ustanov, ki so s posebnimi zakoni že uspešno povečale vpliv stroke in uporabnikov storitev, torej dijakov, študentov in staršev, ter zmanjšale, če že ne odpravile, prevelik vpliv politike. Primer so srednje šole, kjer imajo po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 13-članske svete zavodov, v katerih so trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in dva dijaka.

Pripravljanje najlepših šopkov in aranžmajev iz travniškega cvetja v Domu starejših občanov Fužine. Foto Igor Mali
Pripravljanje najlepših šopkov in aranžmajev iz travniškega cvetja v Domu starejših občanov Fužine. Foto Igor Mali


V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki so bili eden od naslovnikov pisma Srebrne niti, menijo, da je za učinkovito delovanje svetov zavodov ključno, da so članice in člani ustrezno usposobljeni, da dobro poznajo socialnovarstveno področje, specifiko poslovanja domov za starejše in posebnih zavodov za odrasle ter predvsem svoje naloge in pristojnosti. »Na tem področju smo zaznali posamične nepotrebne zaplete, kar smo poudarili tudi na zadnjem sestanku s predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlagali smo, da skupaj pripravimo potrebna gradiva ter da se uvedejo izobraževanja za članice in člane svetov ob začetku mandata,« pravi Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Srebrna nit je pobudo poslala tudi predsedniku vlade, ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministru za zdravje, zagovorniku načela enakosti in varuhu človekovih pravic. »Pričakujemo, da bodo v čim krajšem času pristopili k reševanju predstavljenih problemov in nas o tem obvestili,« pravi Biserka Marolt Meden.

Komentarji: