Splošni pogoji

Fotografija: Dodatki na osnovne cene
Odpri galerijo
Dodatki na osnovne cene

SPLOŠNO

Cene oglasnega prostora so zapisane pri posameznih edicijah.

Osnova za objavo je pisno naročilo, ki ga je mogoče preklicati:
• za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo in digitalne platforme najmanj dva delovna dneva pred predvideno objavo,
• za priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Svet kapitala, Odprta kuhinja in revijo Suzy ter vse nestandardne oglasne formate in posebne projekte najmanj teden dni pred predvideno objavo.
 
Za poznejši preklic zaračunavamo odškodnino, in sicer 30 % od vrednosti predvidene objave.
 
Časopisna družba Delo d.o.o., si pridržuje vse materialne in druge avtorske pravice. Nobenega dela ni dovoljeno reproducirati ali kopirati v kakršni koli obliki brez dovoljenja izvajalca.
 
Naročnik je odgovoren za vsebino objave (resničnost navedb, uporabo avtorskih del, sklicevanje na osebe in institucije ipd.).
 
Skladno s 15a. členom Zakona o varstvu potrošnikov in zahtevami Tržnega inšpektorata RS morajo biti vsi oglasi podpisani z nazivom in naslovom oglaševalca, čigar izdelek ali storitev se oglašuje.
 
Vsi oglasi, objavljeni v edicijah časopisne družbe Delo d.o.o., morajo biti objavljeni v slovenskem jeziku.
 
Rok plačila je osem (8) dni po objavi. Popust ob predplačilu (plačilo oglasa najpozneje dan pred objavo) je 1 %. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. Cene v ceniku so podane brez DDV (22 %).
 
Reklamacijski rok je osem (8) dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se upošteva le, če naročnik na napako opozori v pisni obliki takoj po prvi objavi. Za oglase, pri katerih so bili materiali oddani po navedenih rokih oddaje, reklamacije ne upoštevamo, prav tako tudi ne za oglase, oddane na elektronskem mediju brez vzorčnega odtisa. Za napake pri objavah, ki so posledica slabe predloge ali telefonsko sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.
 
Prav tako reklamacija želenega mesta objave ni upravičena, če ni zakupljena posebna pozicija oglasa, kar pa ne izključuje reklamacij zaradi kakovosti tiska ali vsebine oglasa.
 
Zaradi potreb uredništva se lahko pozicija oglasa v edicijah spremeni na dražjo pozicijo.

TEHNIČNI DEJAVNIKI

ZA ODDAJO OGLASNEGA GRADIVA  
V celoti oblikovani oglasi
Sprejemamo oglase v obliki pdf, ustvarjene z Adobe Acrobat Distillerjem 4.05 ali novejšim, nastavitve (Job Options) za Adobe Acrobat Distiller so na voljo na naslovu oglasi.delo.si, lahko pa uporabite prednastavljene Press Quality. Oglas naj bo v vektorski obliki (ne rastriran).
 
Tehnične reference
1. Vse slike in barve v oglasu (besedilo, podlage, okvirji) morajo biti v modusu CMYK (procesne barve), pripravljene za časopisni tisk, v formatu tif (brez kompresije LZW) ali EPS (composite, ne DCS).
2. Preden slike postavite v oglas, jih je treba primerno obrezati in pripraviti v velikosti 1 : 1 za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo,Sobotno prilogo in Svet kapitala v ločljivosti 200 dpi (34-linijski raster/cm), za Ono, Vikend, Deloindom, Polet, Odprto kuhinjo, Onoplus, Suzy pa 300 dpi (60-linijski raster/cm).
3. Tanke negativne črke, črte in drugi elementi v več barvah niso primerni za časopisni tisk. Črne oz. sive črke morajo biti definirane kot sivi odtenek in ne sestavljene iz barv CMY.
4. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa na našo platformo je potreben vzorčni odtis. Če nam dostavite pdf, mora biti to odtis dokumenta pdf, ne odtis iz programa, v katerem je bil narejen.
5. Če nam oglas pošljete po e-pošti ali naložite na strežnik ftp, priložite jpg za predogled – za nadzor prenosa vseh elementov oglasa.
6. Če želite, da se bo tisk kar najbolj približal želenim barvam, nam lahko dostavite poskusni odtis, ki ponazarja želeno tiskarsko tehniko (barvni obseg, povečanje rastrskih tonov).
7. Nastavitev za osvetlitev oglasov je črna (black) overprint (črna barva se sešteva s podlago).
8. Če želite zagotoviti enak odtenek sive barve, bodite zaradi barvnega upravljanja na ripu pazljivi v primerih, ko je rastrska slika s sivim ozadjem na vektorsko definirani sivi podlagi; če sivo barvo rastrske slike tvorijo tri ali vse štiri procesne barve, definirajte v vektorski podlagi v barvnem modelu CMYK enako recepturo.
 
Delno oblikovani oglasi 
Slike lahko dostavite v računalniški obliki v zapisu tif ali jpg (ne v Microsoft Word), pripravljene enako kot za izdelan oglas (v modusu CMYK in primerne ločljivosti), ali v neračunalniški obliki: diapozitiv brez dimenzijske omejitve, kakovostna predloga na papirnatih medijih. Logotipe dostavite v vektorski obliki v modusu CMYK (.pdf, .eps, .ai), skupaj s pisavami ali v krivuljah. Neoblikovana besedila sprejemamo v Microsoft Word ali Excel za Windows.
 
Sprejemni e-poštni naslov: oglasi@delo.si
Po e-pošti sprejemamo samo oglase do velikosti 10 MB.
 
ftp:/ /ftp.delo.si
Oglase, ki zasedejo več kot 10 MB, nam lahko posredujete na ftp-strežnik na naslov 
ftp://ftp.delo.si/incoming/ (uporabniško ime: upload, geslo: gordajmi). Po končanem prenosu nas o tem obvestite po e-pošti na naslov oglasi@delo.si ali po tel. 01/47-37-549. Oglas prej obvezno zapakirajte v eno od paketnih datotek (.zip – PC oziroma .sit – MAC), datoteko pa smiselno poimenujte z imenom podjetja, ki oglašuje (npr. Podjetje_Delo.sit – oglas Podjetja za Delo). Za delo s strežnikom ftp potrebujete Internet Explorer 5 ali novejši ali poseben program. Podrobna navodila so na naslovu: oglasi.delo.si.

DODATKI IN POPUSTI 

PRI OGLASNIH OBJAVAH
 
Dodatki na osnovne cene

Dodatki na osnovne cene
Dodatki na osnovne cene

Ekskluziva na naslovnici:
ekskluziva naslovnice (edini oglas na naslovnici)
panožna ekskluziva (edini oglas iz naročnikove dejavnosti na naslovnici)

Popusti na število objav

Popusti na stevilo objav
Popusti na stevilo objav

Popusti za objave v več medijih
Pri sočasnem zakupu objav v tiskanem in digitalnem mediju priznamo 3 % popusta.
Pri objavah istega oglasa v dveh medijih je popust 5 %, za objave istega oglasa v vsakem naslednjem mediju pa se popust poveča za 2 %.
Ti popusti se upoštevajo pri posameznem naročilu po vsebini in proporcionalni površini enakega oglasa za enako število objav v več medijih (ali proporcionalnem številu vloženih izvodov v primeru vlaganj), veljajo pa le v referenčnem časovnem obdobju izida edicij
(najbližji možni datum objave).
 
Popusti za pogodbene partnerje
S končnimi naročniki, ki letno načrtujejo obseg oglaševanja v naših edicijah v neto vrednosti najmanj 14.000 EUR, sklepamo letne pogodbe o poslovnem sodelovanju, 
ki prinašajo količinske popuste od 3 do 12 % ali več.
 
Lestvica količinskih popustov
Lestvica količinskih popustov, ki jih bo Delo d.o.o., priznalo končnim naročnikom ob sklenitvi pogodbe z dogovorjeno neto letno oglasno realizacijo oziroma agencijam z aneksom, v katerem je napovedana realizacija končnih naročnikov.

Lestvica kolicinskih popustov
Lestvica kolicinskih popustov


Agencijski popust
7,5 % (tisk)
10 % (splet)
 
Agencijam priznavamo 7,5 % agencijskega popusta, ki pa ne velja za stand by (stand by popust je lahko do 70 %), osmrtnice in male oglase. Za nedokončane ali prepozno oddane oglase znižamo agencijski popust za 5 odstotnih točk.
 
 
Popusti za vlaganje, vpenjanje in lepljenje
Materiale, ki jih stiskamo v Delovem Tiskarskem središču, vlagamo, vpenjamo in lepimo po še posebno ugodnih cenah.
 
Več v rubriki TISK, VLAGANJE, LEPLJENJE IN OVIJANJE.

OSNOVNI PARAMETRI

Na podlagi etičnega kodeksa oglaševanja veljajo v Delovih edicijah in spletu naslednje omejitve:
 
Vsebinske omejitve
1. Besedilo, oblika, vsebina ali sporočilo oglasa ne smejo biti pod splošno kulturno ravnijo edicije. Če odgovorni urednik presodi, da oglas tega merila ne izpolnjuje, ga zavrne.
2. Oglasi do bralcev ne v sliki ne v besedi ne smejo biti podcenjujoči, žaljivi in zavajajoči.
3. Nedopustni so oglasi, ki kakor koli zlorabljajo zdravstveno ali drugačno osebno stisko bralcev, jih zavajajo in manipulirajo s podatki.
4. Izogibamo se objavi oglasov, ki neprikrito asociirajo na spolnost in tovrstne »storitve«.
5. Besedilo oglasov ne sme zlorabljati blagovne znamke edicije.
6. Besedilo oglasov mora biti v slovenskem jeziku.
 
Oblikovne omejitve za promocijske članke in oglasna sporočila
1. Font pisave v oglasu mora biti različen od Delove pisave oziroma pisave edicije, v kateri je oglas objavljen, in tudi prelom mora biti (širina stolpcev) drugačen od tistega, ki se v mediju sicer uporablja.
2. Vsak oglas mora imeti napis Oglasno sporočilo ali Promocijsko sporočilo.
3. Vsak oglas mora imeti napis naročnika oglasa z imenom/nazivom in naslovom ali spletnim naslovom.
 
Prostorske omejitve
Zaradi vsebinske integritete medijev je površina najbolj občutljivih strani časopisov in prilog, namenjena oglasnemu prostoru, omejena. Tako je maksimalna velikost oglasnega prostora na naslovnici in zadnji strani Dela četrtina razpoložljivega prostora strani, na osrednjih straneh časopisa (dogodki dneva, aktualno) tretjina, na preostalih straneh pa do polovice strani. Preseganja teh omejitev so možna izključno ob predhodni odobritvi odgovornega urednika edicije. Enako ima odgovorni urednik pravico določiti, da na nekaterih straneh časopisa (npr. mnenja v Delu) oglaševanje ni mogoče. Za celostranske oglase na notranjih straneh ni omejitev, celo zaželeni so, njihovo razporejanje pa poteka v dogovoru z odgovornimi uredniki edicij.
 
Čas oddaje že oblikovanih oglasov
Da bi odgovorni urednik lahko pravočasno presodil, ali oglasi ustrezajo sprejetim merilom, morajo biti ti za dnevni časopis pripravljeni najpozneje do 9. ure zadnji delovni dan pred objavo, za priloge pa vsaj dva do štiri delovne dni pred oddajo priloge v tisk, tako da lahko odgovorni urednik sporno vsebino in obliko zavrne in da jih je še mogoče pravočasno popraviti.  
 

Več iz te teme:

Komentarji: