Predstavitvena informacija

Objavljeni novi finančni podatki podjetij

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2019 in vpliv epidemije na tekoče poslovanje
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Po javni objavi letnih poročil za leto 2019 je AJPES nove finančne podatke vključil tudi v vse bonitetne storitve, prav tako pa je gospodarskim subjektom pripisal nove bonitetne ocene S.BON za leto 2020.

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je bilo v letu 2019 uspešno, povečale so število zaposlenih, povprečno mesečno plačo, čiste prihodke od prodaje, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček. K povečanju prihodkov od prodaje je, podobno kot v preteklih letih, najbolj prispeval izvoz (na trgih zunaj EU za +11,7 %, na trgih EU pa za +5,9 %), rast na domačem trgu pa je bila skromnejša (+2,2 %). Dinamika poslovnih odhodkov je sledila dinamiki čistih prihodkov od prodaje, z nadpovprečno rastjo so, podobno kot v preteklem obdobju, izstopali predvsem stroški energije, stroški transportnih storitev in stroški dela. Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) se je leta 2019 povečal za 6,0 %, prav tako tudi denarni tok iz poslovanja (EBITDA) za 9,9 %, predvsem zaradi velike rasti amortizacije (+15,1 %). Zadolženost ostaja na vzdržni ravni. 

Ugodna gibanja na finančnih trgih so se pokazala v pomembnem izboljšanju rezultata iz financiranja, pri čemer je boljši rezultat predvsem posledica zmanjšanja finančnih odhodkov iz oslabitev in odpisov finančnih naložb ter povečanja finančnih prihodkov iz deležev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 9,8 %, donosnost lastniškega kapitala pa je znašala 10,6 %.
 

Pripisi novih bonitetnih ocen in napoved za leto 2020

Povprečna napovedana verjetnost neplačila za leto 2020 za vse slovenske gospodarske družbe se je glede na preteklo leto zmanjšala, kar je odraz pozitivnih trendov pri poslovanju. Bolj izrazite pozitivne trende zaznamo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (črka E), negativne pa v dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (črka R) ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (črka D). 
 

Pri katerih podjetjih lahko pričakujete težave

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb najbolj izstopajo dejavnosti zračni promet (oddelek 51), vodni promet (oddelek 50) in dejavnost finančnih storitev razen zavarovalništva in pokojninskih skladov (oddelek 64). Sledijo jim dejavnost proizvodnja drugih vozil in plovil (oddelek 30), dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti (oddelek 91), proizvodnja tekstilij (oddelek 14), dejavnost strežbe jedi in pijač (oddelek 56), proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (oddelek 15), gostinske nastanitvene dejavnosti (oddelek 55), ribištvo in gojenje vodnih organizmov (oddelek 03), proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (oddelek 20) ter radijska in televizijska dejavnost (oddelek 60).

Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed navedenih, pričakujemo v letu 2020 bistveno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva. Vsaj za podjetja v teh dejavnostih svetujemo, da redno preverjate bonitetne ocene, ki jih lahko naročite na portalu ajpes.si

Bonitetne ocene S.BON AJPES so primerljive z mednarodnimi agencijami. FOTO: Ajpes
Bonitetne ocene S.BON AJPES so primerljive z mednarodnimi agencijami. FOTO: Ajpes

 

Vpliv epidemije covida-19 na poslovanje podjetij in relevantnost podatkov

Zaradi posledic epidemije covida-19 bo letos treba še bolj skrbno spremljati tekoče poslovanje poslovnih partnerjev. Pri tem si lahko pomagate z naprednimi orodji, ki vam jih ponuja AJPES (spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, spletni servis proFi=Po in bonitetne informacije S.BON). Z njimi si lahko zagotovite tekoče informacije o plačilni sposobnosti gospodarskih družb, o začetku insolventnega postopka in o drugih pomembnih dogodkih, o čemer ste lahko tudi dnevno obveščeni po elektronski pošti ali s sporočilom SMS. 

Previdnost v poslu je v teh časih še pomembnejša, zato je dostop do pravih informacij še toliko bolj nujen. Zaupajte uradnemu viru podatkov. Zaupajte AJPES.