Predstavitvena informacija

Ugodna posojila za podjetja

SID banka bo tudi v letu 2024 podjetjem vseh velikosti zagotavljala ugodna in dostopna posojila.
Fotografija: SID banka ponuja različne načine in možnosti financiranja. FOTO: SID banka
Odpri galerijo
SID banka ponuja različne načine in možnosti financiranja. FOTO: SID banka

Poslanstvo SID banke je ustvarjanje dolgoročnih in širših družbenih koristi, kar dosega z dopolnjevanjem ponudbe poslovnih bank, razvojem in izvajanjem finančnih in zavarovalnih storitev, ki odpravljajo tržne pomanjkljivosti. Financiranje je tako mogoče neposredno pri SID banki kot tudi posredno, preko sodelujočih finančnih institucij, kot so poslovne banke, hranilnice in skladi, ki uporabljajo instrumente SID banke. SID banka bo tudi v letu 2024 izvajala že uveljavljene programe financiranja, ki podjetjem zagotavljajo ugodna posojila, hkrati pa bo aktivno vpeljevala nove programe posrednega in neposrednega financiranja, ki bodo prilagojeni potrebam gospodarstva. Cilj vseh programov ostaja spodbujanje rasti in trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva, pri čemer je poudarek na zelenem prehodu in digitalni preobrazbi.

Različne možnosti ugodnega in dostopnega financiranja neposredno prek SID banke

SID banka ponuja različne načine in možnosti financiranja, prilagojene specifičnim potrebam podjetij vseh velikosti in oblik. Na voljo so programi za financiranja naložb, raziskav, razvoja, inovacij, zelenih projektov, infrastrukture, dolgoročnega obratnega kapitala in izvoznih poslov.

Programi omogočajo dolge, tudi do 30-letne ročnosti, moratorije na odplačilo glavnice kreditov, ugodne obrestne mere po pogojih državnih pomoči in nižje zahteve glede zavarovanj kredita. Nekateri programi vključujejo tudi vgrajena jamstva, ki lahko zmanjšajo druga zavarovanja kreditov.

Podjetjem, ki imajo najmanj dva zaposlena in poslujejo najmanj dve leti, so tudi v prihodnjem letu do porabe sredstev na voljo krediti v višini najmanj 100.000 evrov po naslednjih programih:

  • Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG2) omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.
  • Financiranje inovacij in digitalizacije (SID Digitalen) in financiranje trajnostnih projektov in podjetij (SID Zelen) omogočata financiranje naložb in obratnih sredstev.
  • Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7) za kritje stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga in celotnih stroškov dela.
  • Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) za financiranje obratnih sredstev ali financiranje izvedbe naložbe, kjer je vključen ugodni vir KfW.
  • Financiranje v okviru finančnih instrumentov Sklada skladov prek SID banke za financiranje podjetij vseh velikosti za naložbe RRI in naložb javnega sektorja/občin (energetska učinkovitost in urbani razvoj).
  • Financiranje subjektov javnega sektorja (JAVNI SEKTOR 1) omogoča kreditiranje naložbenih vlaganj v javno infrastrukturo subjektom javnega sektorja (občine in drugi subjekti javnega sektorja) ali gospodarskim družbam, ki so lastniki ali operaterji javne infrastrukture.

Možnosti ugodnega in dostopnega financiranja prek sodelujočih poslovnih bank in hranilnic

V letu 2024 bo SID banka še naprej intenzivno podpirala izvozno financiranje. FOTO: SID banka
V letu 2024 bo SID banka še naprej intenzivno podpirala izvozno financiranje. FOTO: SID banka
Skladno z mandati delovanja na področju tržnih vrzeli in vloge SID banke kot trgu dopolnilne banke bo SID banka tudi v letu 2024 v sodelovanju s finančnimi posredniki nadgrajevala svojo ponudbo, in sicer z zagotavljanjem dolgoročnih virov, delovala pa bo tudi v smeri prevzemanja večjih tveganj na podlagi inovativnih instrumentov, zagotavljanja garancij in drugih oblik sodelovanja.

Od druge porabe evropskih kohezijskih sredstev v okviru Sklada skladov lahko pričakujemo nadaljevanje sodelovanja s finančnimi posredniki (Gorenjska banka, Nova Ljubljanska banka, Primorska hranilnica Vipava in Slovenski podjetniški sklad) oziroma tudi drugimi, ki so že sodelovali v okviru obstoječe finančne perspektive ali bodo izbrani na novih javnih razpisih. Instrumente Sklada skladov (posojila za RRI, mikroposojila in drugi instrumenti za MSP) odlikujejo ugodne obrestne mere, dolge ročnosti, daljši moratoriji in nižji pogoji zavarovanj.

Prek Addiko Banke, Gorenjske banke, NKBM in SKB banke so podjetjem na voljo tudi dolgoročna in ugodna sredstva iz lastnih virov SID banke. Podjetja – samostojni podjetniki, MSP, velika podjetja, druge pravne osebe zasebnega ali javnega prava, pravne ali fizične osebe s sedežem zunaj RS – lahko tako preko teh bank pridobijo vire za financiranje obratnega kapitala in naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva.

Lastniško financiranje

SID banka s Slovenskim naložbenim programom kapitalske rasti (t. i. program SEGIP) krepi lastniško in kvazilastniško financiranje. V letu 2022 je bil SEGIP razširjen s tremi dodatnimi podprogrami in poimenovan SEGIP Top-up v višini 220 mio. EUR. SEGIP je doslej prek dveh lokalnih upravljavcev skladov zasebnega kapitala (ALFI PE in Generali Investments) in tujih upravljavcev skladov zasebnega kapitala z lastniškim financiranjem že podprl številna slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, pri čemer lahko prejmete lastniško financiranje trenutno prek Alfi PE. Lastniško financiranje je tem podjetjem omogočilo nadaljnjo rast, širitev proizvodnih kapacitet, gradnjo prodajne mreže, razvoj novih izdelkov, prevzem podjetij ali urejanje nasledstvenih vprašanj.

Izvozno financiranje in zavarovanje izvoznih poslov

V letu 2024 bo SID banka še naprej intenzivno podpirala izvozno financiranje in zagotavljanje prvovrstnega zavarovanja izvoznih poslov ter izhodnih naložb v tujini v imenu in za račun Republike Slovenije. Ta prednostna naloga je ključna za spodbujanje globalne konkurenčnosti slovenskih podjetij ter širitev njihove prisotnosti na mednarodnih trgih, predvsem zunaj območja EU in OECD. V okviru SID banke podjetja, poslovne banke in komercialne kreditne zavarovalnice lahko izkoristijo različne storitve zavarovanja, ki vključujejo zaščito kratkoročnih izvoznih terjatev, obvladovanje rizikov pred dobavo, pridobivanje kreditov za pripravo na izvoz, zavarovanje pred tveganjem neplačila za dobavljeno blago ali storitev in druge oblike zavarovanj.


Naročnik oglasne vsebine je SID banka